Zajęcia z doradcą zawodowym oraz radcą prawnym w ramach projektu „Siła tkwi w nas”

W dniu 29 maja 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Rajbrocie odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu socjalnego „Siła tkwi w nas”. Tym razem beneficjentki projektu miały okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni – Panią Agnieszkę Skoczek, a także radcę prawnego  Panią Sarą Skibkiewicz-Morońską działającą w ramach Kancelarii Radców Prawnych Skibkiewicz-Morońska, Sobotkowska s.c. w Bochni. Na spotkaniu z doradcą zawodowym, które miało charakter warsztatowy, poruszone zostały kwestie dotyczące m.in. metod poszukiwania pracy czy pożądanych cech pracowników. Beneficjentki miały okazję dokonania własnej samoanalizy, wypisując wszystkie posiadane przez siebie umiejętności. Podczas ćwiczeń indywidualnych Panie miały także możliwość dokonania analizy rozkładu własnego dnia, w tym czasu poświęconego na poszukiwanie pracy.

Zajęcia wykładowe z radcą prawnym  obfitowały w kwestie dotyczące prawa z zakresu kodeksu cywilnego. Prowadząca zajęcia omówiła m.in. kwestie dotyczące pożyczania środków finansowych, zawierania umów (w tym pożyczek), spadków, testamentów, oświadczeń woli, sprzedaży nieruchomości, przedawnienia roszczeń czy składania podpisów. W trakcie zajęć podawała wiele przykładów, które pozwoliły spojrzeć na problem z innej perspektywy. Panie uczestniczące w zajęciach dowiedziały się m.in. iż dziecko poczęte, ale nienarodzone także ma swoje prawa. Spotkanie zakończone zostało licznymi pytaniami skierowanymi do radczyni, co świadczyło o dużym zaangażowaniu ze strony beneficjentek.

„Małopolski Tele-Anioł”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż Gmina Lipnica Murowana wyraziła chęć udziału w projekcie „Małopolski Tele-Anioł”, realizowanego przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej. Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, które nie mogą samodzielnie wykonać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Osoby te uzyskają wsparcie w zakresie usług Centrum Teleopieki, w którym 24-godzinny dyżur przez 7 dni w tygodniu będzie pełnić wykwalifikowana kadra ratowników medycznych. Uczestnicy projektu będą zatem miały możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa poprzez kontakt z Centrum Teleopieki. Każdy uczestnik projektu otrzyma opaskę bezpieczeństwa na nadgarstek wyposażoną w przycisk SOS (alarmowy) i kartę SIM z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki. Skorzystanie z tej formy pomocy i zastosowanie w/w urządzeń jest uzależnione od dostępności sygnału telefonii komórkowej w miejscu zamieszkania uczestnika.

Część uczestników projektu będzie również miała możliwość skorzystania ze specjalnych usług opiekuńczych świadczonych w ich domu – zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej, poprzez wsparcie w codziennych obowiązkach (zakupach, przygotowaniu posiłków, drobnych porządkach czy załatwieniu urzędowych formalności). Projekt będzie realizowany przez 3 lata. Szczegółowe informacje na temat projektu oraz formularze dostępne są na stronie internetowej: www.malopolska.pl/teleaniol.

Deklaracje przystąpienia do projektu „Małopolski Tele-Anioł” można zgłaszać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej (osoba odpowiedzialna: pracownik socjalny Mariusz Dudziak, pok. nr 1, tel. 14 68 52 330) lub we własnym zakresie bezpośrednio w Biurze Projektu „Małopolski Tele-Anioł” w Krakowie lub Biurach Projektu Partnerów: Caritas Diecezji Kieleckiej w Proszowicach i Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego w Suchej Beskidzkiej (miejsca i sposób składania dokumentów zostały określone w załączniku nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł – Baza teleadresowa).

Spotkanie z terapeutą uzależnień w ramach projektu socjalnego „Siła tkwi w nas”

W dniu 18 maja 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Rajbrocie odbyło się spotkanie beneficjentek projektu „Siła tkwi w nas” ze specjalistą psychoterapii uzależnień Panią Magdaleną Król – Kierownikiem Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Bochni. W trakcie spotkania wykładowego omówione zostały kwestie związane z uzależnieniami, przede wszystkim uzależnieniem od alkoholu. Prowadząca spotkanie przybliżyła uczestniczkom mity na temat uzależnienia od alkoholu oraz opowiedziała na temat rozwoju uzależnienia. Omówiła symptomy uzależnienia od alkoholu. Poruszyła również kwestie związane z mechanizmami obronnymi mającymi na celu realizowanie zachowań nałogowych. Poza alkoholizmem, przeanalizowane zostały: uzależnienie od nikotyny, mediów, hazardu, leków i narkotyków. Beneficjentki projektu poznały szczegóły terapii osób uzależnionych i współuzależnionych, a także instytucje udzielające pomocy w tym zakresie. Dzięki zajęciom beneficjentki nabyły wiedzę teoretyczną niezbędną do kolejnego spotkania z terapeutą uzależnień, które dotyczyć będzie negatywnego wpływu uzależnień na rodzinę.