herb Gminy Lipnica Murowana

Informacja o wznowieniu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej stosownie do instrukcji Wojewody Małopolskiego z dnia 22 maja br. w związku ze stopniowym przywracaniem funkcjonowania dziennych ośrodków wsparcia, a także biorąc pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 czerwca br. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zostaje wznowione. Usługi będą realizowane w pełnym zakresie (jak do tej pory) w rodzinach wymagających tego rodzaju wsparcia, które wyrażą zgodę na świadczenie usług, pomimo stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
Świadczenie usług musi odbywać się z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezwzględnym przestrzeganiu procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa.
Informuje się jednocześnie, iż rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie własnego dziecka, będącego świadczeniobiorcą usług. Środki ochrony osobistej (maseczki, środki dezynfekcyjne itp.) w ramach w/w usług dla dziecka zapewniają rodzice we własnym zakresie.

Utworzenie Ośrodka Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Od 1 kwietnia 2020r. w Bochni rozpoczął działalność Ośrodek Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Placówka powstała w ramach wprowadzanego obecnie nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i stanowi pierwszy z trzech poziomów systemu. Główne założenie reformy jest takie, żeby dzieci mogły liczyć na wsparcie psychologiczne we własnym środowisku, jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, a dzięki temu jak najrzadziej trafiały do szpitali psychiatrycznych.

Ośrodek realizuje świadczenia ambulatoryjne dla pacjentów borykających się z zaburzeniami nie wymagającymi interwencji lekarza psychiatry. W ramach swojej działalności oferuje kompleksową diagnozę psychologiczną, psychoterapię (indywidualną, grupową oraz rodzinną), a także pomoc terapeuty środowiskowego, którego zadaniem będzie koordynacja różnorodnych oddziaływań wobec dziecka.

Porady świadczone są bezpłatnie, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyjmowani są pacjenci do 21 roku życia.  Do Ośrodka wymagane jest skierowanie.

Obecnie placówka realizuje świadczenia poprzez teleporady. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 509 804 190 lub drogą mailową pod adresem: ppd.bochnia@gmail.com.

Podziękowanie za maseczki ochronne

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej składa podziękowanie Pani Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej oraz pracownikom GDK za uszycie znacznej ilości maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, które będą przeznaczone dla podopiecznych naszego Ośrodka i ich rodzin. Materiał pochodził z zasobów własnych Kierownika. Maseczki są do odebrania w siedzibie GOPS dla każdego chętnego, by Rozporządzenie dotyczące zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej było w pełni respektowane.

loading