herb Gminy Lipnica Murowana

Akty prawne

Stan prawny na dzień 14.01.2018r.

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej →
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego →
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej →
4. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 →
5. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych →
6. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych →
7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne →
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna →
9. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów →
10. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów →
11. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci →

12. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” →
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką →
14. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy →
15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej →
16. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny →

17. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie →
18. Uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 →

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” →
20. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny →
21. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi →

22. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych →
23. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych →
24. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego →
25. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego →
26. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych →

27. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych →
28. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości →
29. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego →

30. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym →
31. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych →
32. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy →
33. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie domów pomocy społecznej →
34. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych →
35. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy →
36. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym →

37. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. →
38. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. →
39. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. →
40. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne →

loading