Archiwum kategorii: Informacje ogólne

Informacja o wnioskach na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż od dnia 1 sierpnia br. w siedzibie tut. Ośrodka można składać w formie tradycyjnej (papierowej) wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 dotyczące ustalenia prawa do:
– świadczeń rodzinnych,
– świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
– świadczenia „Dobry Start” (składanie wniosków tylko do 30 listopada 2020r.).

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są do pobrania w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej Ośrodka w zakładce „Dokumenty do pobrania”. 

W dalszym ciągu obowiązuje dzień wewnętrzny – piątek, w którym wnioski nie są przyjmowane. 

Wnioski w formie elektronicznej można składać na bieżąco poprzez portal Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną, bez konieczności wizyty w Ośrodku. Zachęcamy do składania wniosków elektronicznych. W przypadku jednak, gdy konieczna jest osobista wizyta tut. Ośrodek w związku z rozprzestrzeniającym się w dalszym ciągu koronawirusem SARS CoV-2 przypomina o konieczności stosowania się do rządowych zaleceń (zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy osobami, zakrywanie ust i nosa oraz stosowanie środków do dezynfekcji rąk udostępnionych przez Ośrodek w przedsionku). Z uwagi na trudności z dezynfekcją zaleca się przynoszenie i używanie własnego długopisu.

PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO („500+”) PRZYZNANE JEST DO DNIA 31 MAJA 2021 ROKU. W ZWIĄZKU Z TYM WNIOSKÓW OBECNIE NIE SKŁADA SIĘ.

W przypadku ubiegania się o świadczenia  rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego od nowego okresu zasiłkowego/świadczeniowego 2020/2021 brane są pod uwagę dochody z 2019 roku.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021:

– Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub kserokopia nakazów podatkowych za rok 2019 o wielkości posiadanego gospodarstwa (wszystkich pełnoletnich członków rodziny: wnioskodawca, współmałżonek, dzieci, partner)
– Zaświadczenie z KRUS o pobieraniu zasiłków chorobowych w roku 2019 – dotyczy osób zgłoszonych do ubezpieczenia w KRUS – jak również zasiłki chorobowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych),
– Informację o wysokości składki zdrowotnej 9% za 2019r. (emerytura, renta – ZUS).
– Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub szkół / uczelni o wysokości stypendiów szkolnych lub socjalnych w 2019r.
– Kserokopia wyroku rozwodowego/ separacji.
– Kserokopia wyroku zasądzającego alimenty.
– Kwota pobranych alimentów w 2019 roku (np. potwierdzenia przelewów)
W przypadku utraty dochodu w roku 2019 lub po tym roku: kserokopia świadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzającego utratę dochodu
W przypadku uzyskania dochodu w roku 2019: kserokopia umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie dochodu
W przypadku uzyskania dochodu po roku 2019: zaświadczenie od pracodawcy zawierające informację o dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty z informacją od kiedy nastąpiło zatrudnienie
– W przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym – zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie oraz okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy wraz z informacją od kiedy trwa zatrudnienie, okres przebywania na zasiłku macierzyńskim, okres przebywania na urlopie wypoczynkowym (jeżeli był wykorzystywany).
– Kserokopia wyroku zasadzającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny oraz kserokopia przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów w roku 2019.
– Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub karcie podatkowej od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2019 r.
– Kserokopia decyzji przyznającej zasiłek macierzyński z KRUS w roku 2019 lub 2020.
– Zaświadczenie z ZUS o pobieranym zasiłku macierzyńskim po utracie zatrudnienia
– Kserokopia decyzji przyznającej staż lub zasiłek dla bezrobotnych – wszystkich pełnoletnich członków rodziny

Informacja dotycząca wniosków na nowy okres zasiłkowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje że od dnia 01.07.2020r. przyjmowane są wnioski (wyłącznie drogą elektroniczną):
– o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”,
– o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego,
– o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.

Od dnia 01.08.2020r. będzie można złożyć wnioski tradycyjnie w formie papierowej w siedzibie GOPS w Lipnicy Murowanej od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Od dnia 01.08.2020r. piątek będzie dniem wewnętrznym (bez przyjmowania stron).

Wnioski można pobrać w siedzibie tut. Ośrodka, z naszej strony internetowej w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA lub ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/.

Osoby, którym przyznano świadczenie wychowawcze „500+” do dnia 31.05.2021r. nie składają ponownie wniosków na trwający okres świadczeniowy 2019/2021.

Utworzenie Ośrodka Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Od 1 kwietnia 2020r. w Bochni rozpoczął działalność Ośrodek Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Placówka powstała w ramach wprowadzanego obecnie nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i stanowi pierwszy z trzech poziomów systemu. Główne założenie reformy jest takie, żeby dzieci mogły liczyć na wsparcie psychologiczne we własnym środowisku, jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, a dzięki temu jak najrzadziej trafiały do szpitali psychiatrycznych.

Ośrodek realizuje świadczenia ambulatoryjne dla pacjentów borykających się z zaburzeniami nie wymagającymi interwencji lekarza psychiatry. W ramach swojej działalności oferuje kompleksową diagnozę psychologiczną, psychoterapię (indywidualną, grupową oraz rodzinną), a także pomoc terapeuty środowiskowego, którego zadaniem będzie koordynacja różnorodnych oddziaływań wobec dziecka.

Porady świadczone są bezpłatnie, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyjmowani są pacjenci do 21 roku życia.  Do Ośrodka wymagane jest skierowanie.

Obecnie placówka realizuje świadczenia poprzez teleporady. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 509 804 190 lub drogą mailową pod adresem: ppd.bochnia@gmail.com.