Archiwum kategorii: Przemoc

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przemoc jest zjawiskiem występującym w różnych kręgach społecznych. Przyjmuje ona wiele form: fizyczna, psychiczna, seksualna, mobbing, stalking i cyberstalking, cyberprzemoc. Wiele osób uwikłanych jest w przemoc zachodzącą w czterech ścianach rodzinnego domu, destabilizującą system rodzinny. Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art. 2 pkt 2 określa przemoc jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych wpkt1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. O przemocy możemy zatem mówić również w kontekście jednorazowego czynu, a nie tylko powtarzających się zachowań. Czytaj dalej Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Ankieta dla dorosłych mieszkańców Gminy Lipnica Murowana na temat zjawiska przemocy w rodzinie na terenie tutejszej gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej w związku z przygotowywaną Diagnozą zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze Gminy Lipnica Murowana, jak również Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zwraca się z uprzejmą prośbą do dorosłych mieszkańców Gminy Lipnica Murowana o wypełnienie ankiety dotyczącej problematyki przemocy w rodzinie na terenie tutejszej gminy. Ankieta jest całkowicie anonimowa i gwarantuje poufność danych. Serdecznie prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Poświęcenie chwili czasu na jej wypełnienie stanowić będzie dla nas bezcenną pomoc.

Link do ankiety

Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 04.10.2017r. w Wiejskim Domu Ludowym „Kasztan” w Lipnicy Dolnej odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lipnicy Murowanej. W szkoleniu uczestniczyli ponadto członkowie Zespołu z Nowego Wiśnicza oraz Żegociny. Szkolenie pn. „Rola i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grupy Roboczej w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” prowadziła Pani Liliana Krzywicka (z Ośrodka Twórczej Interwencji) – psycholog, socjolog, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przewodnicząca Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA. Na spotkaniu poruszono m.in. kwestie dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, procedury Niebieskiej Karty, strategii pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową czy sytuacji, w których osobą doświadczającą przemocy i stosującą przemoc jest osoba małoletnia. Spotkanie wypełnione było dyskusjami na temat przykładowych przypadków występowania przemocy w rodzinie. Szkolenie umożliwiło wymianę wzajemnych doświadczeń oraz pogłębienie wiedzy dotyczącej podejmowania skutecznych działań pomocowych zarówno wobec osoby doświadczającej przemocy, jak i stosującej przemoc.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej składa podziękowania dla Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej za nieodpłatne udostępnienie sali na potrzeby szkolenia.