herb Gminy Lipnica Murowana

Dokumenty do pobrania

Wszystkie dokumenty są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.

ZASIŁEK RODZINNY:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego →
Załączniki do wniosku:
1. Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych →
2. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych →
3. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne – oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
4. Oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu dziecka do szkoły / szkoły wyższej
5. Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego →
6. Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej →
7. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania →
8. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania →
9. Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym →
10. Oświadczenie złożone na wniosek strony →

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego →
Załączniki do wniosku:
1. Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym →

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY:

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego →
Załączniki do wniosku:
1. Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych →
2. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych →
3. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne – oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
4. Oświadczenie złożone na wniosek strony →

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego →

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego →

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA („BECIKOWE”)

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka →
Załączniki do wniosku:
1. Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną →
2. Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych →
3. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych →
4. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne – oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS
5. Oświadczenie złożone na wniosek strony →

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego →
Załączniki do wniosku:
1. Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych →
3. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych →
4. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne – oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS →
5. Oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu dziecka do szkoły / szkoły wyższej
6. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów
7. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wiek, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny 
8. Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów
9. Oświadczenie złożone na wniosek strony →

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE („500+”):

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego →
Załączniki do wniosku:
1. Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych →

2. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych →
3. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne – oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS →
4. Oświadczenie złożone na wniosek strony →

ŚWIADCZENIE „DOBRY START” („300+”)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”→

KARTA DUŻEJ RODZINY:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny →
Załączniki do wniosku:
1. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej →
2. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej →
3. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych →
4. Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka →

5. Wkładka do wniosku dla rodzin z sześciorgiem i więcej członków →

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu:
Wniosek →
Zaświadczenie lekarskie →

Dokumenty dla osób starających się o przyjęcie do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego w Bochni
1. Wniosek o objęcie opieką przez ZOL→
2. Wniosek o wydanie skierowania do ZOL/ZPO →
3. Skierowanie do ZOL/ZPO →
4. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie →
5. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL / przebywającego w ZOL →
6.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobyt →
7. Oświadczenie o opłatach →
8. Oświadczenie o zmianach sytuacji → 

Dokumenty dla osób starających się o przyjęcie do środowiskowego domu samopomocy
1. Zaświadczenie lekarza rodzinnego →
2. Zaświadczenie lekarza psychiatry →
3. Zaświadczenie lekarza neurologa →

Zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (OBDUKCJA)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Dokumentacja do wydania orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni

Dla osób powyżej 16 roku życia
1. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności → 
2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia → 

Dla osób do 16 roku życia
1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności → 
2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka → 

loading