herb Gminy Lipnica Murowana

Kryteria dochodowe

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Zasiłek stały, okresowy, celowy:
528,00 zł – na osobę w rodzinie
701,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej

Świadczenia w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności)
792,00 zł
– na osobę w rodzinie
1051,50 zł – dla osoby samotnie gospodarującej

Kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej
1763,00 zł


Kryterium dochodowe dla Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD)

1056,00 zł – na osobę w rodzinie
1402,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej

Kryteria dochodowe w świadczeniach rodzinnych

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
674,00 zł na osobę w rodzinie
764,00 zł na osobę w rodzinie (jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności)

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka („becikowe”)
1922,00 zł na osobę w rodzinie

Specjalny zasiłek opiekuńczy
764,00 zł
na osobę w rodzinie (uwzględnia się dochody rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki)

Kryteria dochodowe w świadczeniu wychowawczym

800,00 zł na osobę w rodzinie
1200,00 zł na osobę w rodzinie (jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności)

Kryterium dochodowe w funduszu alimentacyjnym

725,00 zł na osobę w rodzinie

loading