herb Gminy Lipnica Murowana

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPNICY MUROWANEJ

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), oraz ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)  informuje się  o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej jest: Kierownik GOPS, adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: poczta e-mail: m.dudziak.gops@lipnicamurowana.pl

3. administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z:
– Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.),
– Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017r., poz. 1788),
– Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r., nr 189, poz. 1598 ze zm.),
– Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.), – Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018r. poz. 554 ze zm.),
– Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017r. poz. 2092),
– Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017r. poz. 1851 ze zm.),
– Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016r. poz. 1860),
– Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r., poz. 1832),
– Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390),
– Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011r., nr 209, poz. 1245)
– Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r., poz. 998),
– Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.),
– Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1938 ze zm.),
– Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. 2015, poz. 821 ze zm.),
– Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017r, poz. 682 ze zm.),

4. w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych: organom administracji publicznej, skarbowym, windykacyjnym, egzekucyjnym, ubezpieczeniowym, kontrolnym, zabezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji, instytucjom bankowym, podmiotom świadczącym usługi prawne, urzędom pracy, sądom, organom ścigania, komornikom;

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym w celu archiwizacji na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

6. w związku z przetwarzaniem przez GOPS danych osobowych, przysługuje prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 rozporządzenia; prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 rozporządzenia; prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 rozporządzenia; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 rozporządzenia, przy czym w celu realizacji tych praw należy złożyć wniosek z wyprzedzeniem 14 dni;

7. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

8. podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym oraz równocześnie warunkiem rozpoznania prowadzonej przed administratora danych osobowych sprawy administracyjnej;

9. informacje mogą być  przetwarzane  w sposób zautomatyzowanym i nie będą profilowanie.

 

Kierownik GOPS
Maria Kurek

loading