herb Gminy Lipnica Murowana

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPNICY MUROWANEJ

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), oraz ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.)  informuje się  o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, 32-724 Lipnica Murowana; Lipnica Dolna 25, 14 68 52 330, 14 68 52 350, NIP: 868-157-87-43, REGON: 850019346.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: m.dudziak.gops@lipnicamurowana.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Dane osobowe będą przechowywane w okresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, nie dłużej jednak niż przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.

6. Informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana sprawy.

9. Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Kierownik GOPS
Maria Kurek

loading