herb Gminy Lipnica Murowana

Posiłek w szkole i w domu

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

Cele Programu

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych, a także wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

 

Kryterium dochodowe

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 tej ustawy (tj. 792,00 zł dla osoby w rodzinie oraz 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej).

 

Komu oraz w jakiej formie przysługuje pomoc w ramach Programu?

Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Jak obliczyć wysokość przysługującego w ramach Programu świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) z przeznaczeniem na zakup żywności?

Liczba dni w miesiącu  x  liczba osób w rodzinie  x  koszt posiłku  (5,00 zł)

Przykład:

Osobie samotnie gospodarującej przysługuje zasiłek w miesiącu sierpniu, tj. 31 dni  x  1 osoba  x  5,00 zł  =  155,00 zł (wysokość zasiłku za miesiąc sierpień).

W rodzinie trzyosobowej zasiłek przysługuje wszystkim osobom w miesiącu wrześniu, tj. 30 dni  x  3 osoby  x  5,00 zł  =  450,00 zł (wysokość zasiłku za miesiąc wrzesień).

loading