herb Gminy Lipnica Murowana

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

WIELOLETNI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020

Cele Programu

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

– wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,
– poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
– poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
– kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

 

Kryterium dochodowe

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 tej ustawy (tj. 792,00 zł dla osoby w rodzinie oraz 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej).

 

Komu oraz w jakiej formie przysługuje pomoc w ramach Programu?

Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zob. zakładka „Przyczyny udzielania pomocy” na niniejszej stronie), w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Jak obliczyć wysokość przysługującego w ramach Programu świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) z przeznaczeniem na zakup żywności?

Liczba dni w miesiącu  x  liczba osób w rodzinie  x  koszt posiłku  (4,00 zł)

Przykład:

Osobie samotnie gospodarującej przysługuje zasiłek w miesiącu sierpniu, tj. 31 dni  x  1 osoba  x  4,00 zł  =  124,00 zł (wysokość zasiłku za miesiąc sierpień).

W rodzinie trzyosobowej zasiłek przysługuje wszystkim osobom w miesiącu wrześniu, tj. 30 dni  x  3 osoby  x  4,00 zł  =  360,00 zł (wysokość zasiłku za miesiąc wrzesień).

loading