herb Gminy Lipnica Murowana

„Przemoc bronią ludzi słabych”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej w roku 2020 rozpoczął realizację projektu socjalnego pn. „Przemoc bronią ludzi słabych”. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2020. Projekt zgodny jest z założeniami „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”.

Projekt zakłada rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Dlatego też celem głównym projektu jest wzrost świadomości mieszkańców Gminy Lipnica Murowana na temat zjawiska przemocy w rodzinie.  Cele szczegółowe projektu to:

  1. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców na problem przemocy w rodzinie, w tym instytucjach, organizacjach udzielających specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym tym zjawiskiem oraz skutków i zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie.
  2. Zwiększenie wrażliwości społecznej na przemoc w rodzinie.
  3. Wzrost zaangażowania mieszkańców gminy w kierunku reagowania na przemoc w rodzinie, której są świadkami.
  4. Kreowanie właściwych postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

  1. Konkurs na hasła przewodnie projektu „Przemoc bronią ludzi słabych” zorganizowany w szkołach na terenie gminy Lipnica Murowana. Najciekawsze hasła zostaną nagrodzone.
  2. Konkurs plastyczny pt. „Mój dom rodzinny – moja bezpieczna przystań” w szkołach na terenie gminy. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
  3. Przedstawienie teatralne pt. „Dobre serce” w przedszkolach na terenie gminy. Spektakl teatralny wykonany zostanie przez jeden z teatrów objazdowych. Jego przesłanie będzie nawiązywało do wartości życia rodzinnego, czynienia dobra na rzecz innych ludzi, właściwego zachowania w życiu codziennym (bez aktów agresji i przemocy), które może być wzorem do naśladowania. Spektakl umożliwi dzieciom nie tylko kształtowanie tolerancji w stosunku do drugiego człowieka, lecz również rozwijanie zdolności empatycznych i wrażliwości na krzywdę wobec drugiego człowieka.
  4. Zorganizowanie dwóch prelekcji dla dzieci (w Publicznej Szkole Podstawowej w Rajbrocie oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy Murowanej) z przedstawicielem sądu rejonowego bądź okręgowego (aktywnym bądź w stanie spoczynku). Prelekcja pt. „STOP przemocy w rodzinie” dotycząca konsekwencji prawnych przemocy w rodzinie, przepisów prawa karnego i rodzinnego w tym zakresie, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, demoralizacji, obowiązków i praw młodych ludzi, a także temat cyberprzemocy, stalkingu, trollingu, hejtingu. Podczas prelekcji zostanie poruszona tematyka uzależnień, w tym uzależnienia od alkoholu, jako jednego z determinantów zachowań przemocowych. Prelekcja będzie okazją do ukazania wymiaru sprawiedliwości przyjaznego i pomocnego dla dziecka.
  5. Dwie prelekcje pt. „Rodzina w obliczu przemocy” dotyczące zapobiegania przemocy w rodzinie dla dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zakłada się zaproszenie na prelekcję osobę(-y) mające długoletnie doświadczenie praktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzącą(-ymi) treningi/szkolenia dla osób pracujących z osobami doznającymi i stosującymi przemoc w rodzinie. Prelekcje te będą również odnosić się do problematyki uzależnienia, w szczególności alkoholowego.

Adresatami projektu jest społeczność lokalna, w szczególności dzieci i młodzież, będące dopiero na etapie budowania własnej osobowości, systemu wartości, światopoglądu. Ich intensywnie rozwijająca się w okresie młodzieńczym osobowość ułatwia wypracowanie określonych ram percepcji otaczającego ich świata – ram mieszczących się w granicach normy i społecznie akceptowanych zachowań, bez przejawów agresji i przemocy.

Projekt może w znacznym stopniu przyczynić się do zmiany postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie, promowania wartości rodzinnych, pogłębienia wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenia społecznej wrażliwości i zaangażowania w problematykę przeciwdziałania przemocy, a może nawet – zmniejszenia liczby przypadków przemocy w rodzinie w perspektywie kolejnych lat.

 

Plakat projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulotki projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broszura informacyjna projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla realizatorów, uczestników projektu

loading