herb Gminy Lipnica Murowana

„Siła tkwi w nas”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej w miesiącu marcu 2018r. rozpoczął realizację projektu socjalnego „Siła tkwi w nas”. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku. Beneficjentami projektu zostało 20 Klientów tut. Ośrodka, spełniających kryteria zawarte w Regulaminie Uczestnictwa.

Uczestnicy projektu, dzięki planowanym w ramach projektu działaniom, mogą podnieść swoje umiejętności społeczne, samoocenę, motywację do dalszego rozwoju osobistego, a także zwiększyć konkurencyjność na rynku pracy. Poprzez uczestnictwo w projekcie zakłada się m.in. zmniejszenie u beneficjentów zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz wzrost aktywności w życiu społecznym i zawodowym.

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności i aktywności beneficjentów w zakresie rozwiązywania problemów życia codziennego i uczestnictwa w życiu społecznym. celami szczegółowymi zaś:
– nabycie przez beneficjentów wiedzy istotnej dla podniesienia jakości ich życia, w tym wzmocnienie kompetencji społecznych Klientów Ośrodka;
– zwiększenie motywacji beneficjentów do uczestnictwa w życiu zbiorowym poprzez umożliwienie nawiązania kontaktów interpersonalnych;
– poszerzenie dotychczasowych form aktywności;
– zwiększenie aktywności na rynku pracy;
– rozwój zainteresowań i talentów;
– rozwijanie umiejętności wymiany i korzystania z doświadczeń innych osób oraz wzajemnego udzielania sobie wsparcia;
– zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych;
– podniesienie poczucia własnej wartości i pewności siebie;
– zmniejszenie izolacji społecznej.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

  1. poradnictwo specjalistyczne, do którego zalicza się: wykłady-warsztaty z psychologiem, konsultacje indywidualne z psychologiem, wykłady z terapeutą uzależnień, wykład z asystentem rodziny, wykłady z pracownikiem socjalnym, grupowe konsultacje z doradcą zawodowym; wykład radcy prawnego;
  2. promocja zdrowia oraz zdrowego trybu życia, do których zalicza się: wykład z pielęgniarką, wykład dietetyka, zajęcia praktyczne z ratownikiem medycznym; wycieczka dla beneficjentów projektu i ich rodzin;
  3. warsztaty samorozwoju, do których zalicza się: zajęcia kulinarne; kurs obsługi kasy fiskalnej; test wiedzy.

Nad realizacją projektu czuwa kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Maria Kurek oraz koordynator projektu pracownik socjalny Mariusz Dudziak. Partnerem projektu jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Rajbrocie, na terenie której odbywają się zajęcia projektowe.

Projekt zapoczątkowały działania promocyjne, w ramach których zaprojektowano i wykonano 100 sztuk ulotek, 30 sztuk plakatów oraz 40 sztuk broszur informacyjnych, które rozpowszechniono na terenie Gminy Lipnica Murowana.

W dniu 06.04.2018r. zorganizowane zostało spotkanie organizacyjne oraz wykład-warsztat z psychologiem. Zajęcia z psychologiem rozpoczęły się od spotkania integracyjnego, którego celem było wzajemne lepsze poznanie się beneficjentów oraz opracowanie podstawowych norm obowiązujących w grupie. W dalszym toku zajęć omówione zostały m.in. wszelkie kwestie związane z asertywnością oraz zasady dobrej komunikacji.
W dniu 17.04.2018r. odbył się wykład z asystentem rodziny. Obfitował on w kwestie dotyczące problemów w funkcjonowaniu współczesnej rodziny, w tym problemów opiekuńczo-wychowawczych oraz sposobów zapobiegania im, jak również rozwiązywania w przypadku ich pojawienia się.
Dnia 17.04.2018r. zorganizowano ponadto wykład z pracownikiem socjalnym. Pracownik GOPS-u podczas spotkania omówił problematykę przemocy pod kątem procedury Niebieska Karta, jak również procedurę zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do leczenia odwykowego.
Pod koniec miesiąca kwietnia, tj. 27 kwietnia odbyło się spotkanie z psychologiem, podczas którego poruszona została problematyka przemocy, w tym czynniki sprzyjające przemocy i stereotypy na jej temat. Beneficjenci poznali bliżej funkcjonowanie dziecka w rodzinie z problemem przemocy. Pani psycholog przeanalizowała dokładnie konsekwencje przemocy, w tym objawy pojawiające się u dzieci (zarówno somatyczne, jak i psychiczne). Dyskutowano ponadto nad podstawowymi mechanizmami w przemocy.
Dnia 18.05.2018r. zorganizowano spotkanie z terapeutą uzależnień, podczas którego omówione zostały kwestie związane z uzależnieniami, przede wszystkim uzależnieniem od alkoholu. Uczestnicy projektu poznali mity na temat uzależnienia od alkoholu oraz przeanalizowali drogę do uzależnienia. Dyskutowano ponadto nad symptomami uzależnienia od alkoholu. Poruszono również kwestie związane z mechanizmami obronnymi mającymi na celu realizowanie zachowań nałogowych. Poza alkoholizmem, przeanalizowane zostały: uzależnienie od nikotyny, mediów, hazardu, leków i narkotyków. Beneficjenci projektu poznali szczegóły terapii osób uzależnionych i współuzależnionych, a także instytucje udzielające pomocy w tym zakresie;
W dniu 25.05.2018r. odbyło się kolejne spotkanie z psychologiem. Na zajęciach omówiona została po raz kolejny problematyka przemocy i jej psychospołeczne konsekwencje. Dyskutowano ponadto nad problematyką przemocy w rodzinach, w których wychowują się dzieci.
Z kolei dnia 29.05.2018r. odbyły się grupowe konsultacje prowadzone przez doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie dotyczące m.in. metod poszukiwania pracy czy pożądanych cech pracowników. Beneficjenci mieli okazję dokonania własnej samoanalizy, wypisując wszystkie posiadane przez siebie umiejętności. Podczas ćwiczeń indywidualnych mieli także możliwość prześledzenia rozkładu własnego dnia, w tym czasu poświęconego na poszukiwanie pracy.
W dniu 29.05.2018r. odbyły się również zajęcia wykładowe z radcą prawnym dotyczące w szczególności zagadnień z zakresu kodeksu cywilnego. Prowadząca zajęcia omówiła m.in. kwestie dotyczące pożyczania środków finansowych, zawierania umów (w tym pożyczek), spadków, testamentów, oświadczeń woli, sprzedaży nieruchomości, przedawnienia roszczeń czy składania podpisów. W trakcie zajęć podawała wiele przykładów, które pozwoliły spojrzeć na problematykę z innej perspektywy. Osoby uczestniczące w spotkaniu dowiedziały się m.in. iż dziecko poczęte, ale nienarodzone również ma swoje prawa;
Dnia 08.06.2018r. odbyły się zajęcia wykładowo-warsztatowe z psychologiem. Zajęcia dotyczyły problematyki stresu. Beneficjenci poznali m.in. objawy stresu, strategie i mechanizmy radzenia sobie ze stresem, zaburzenia będące następstwem stresu. Zaznajomili się z zespołem stresu pourazowego (PTSD), jak również osobowością typu A i B. Mieli również okazję dokonać samodiagnozy, wypełniając Skalę Stresu Holmes’a i Rahe’a. Dowiedzieli się o pozytywnych aspektach występowania stresu w życiu człowieka;
Dnia 15.06.2018r. odbył się kolejny wykład z terapeutą uzależnień. Na spotkaniu omówiona została szeroko istotna problematyka współuzależnienia oraz oddziaływania terapeutyczne skierowane
wobec osób uzależnionych i współuzależnionych. W tym samym dniu dniu odbył się również wykład prowadzony przez pracownika socjalnego. W ramach zajęć poruszona została problematyka komunikacji interpersonalnej, w szczególności niewerbalnej. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej zaznajomił również beneficjentów z nowym rządowym programem „Dobry Start”;
W dniu 26.06.2018r. zorganizowano kolejne grupowe konsultacje z doradcą zawodowym. Podczas zajęć beneficjenci pracowali z testami psychometrycznymi z zakresu poradnictwa zawodowego, m.in. z testem Hollanda, pozwalającym na określenie własnego zawodowego typu osobowości. W tym samym dniu odbyły się ponadto zajęcia wykładowe z radcą prawnym. Prowadząca zajęcia kontynuowała na spotkaniu problematykę prawa z zakresu kodeksu cywilnego, w tym m.in. kwestie związane z zasiedzeniem, spadkiem, testamentem. Prawie całe zajęcia poświęcone zostały odpowiadaniu na różne pytania stawiane przez beneficjentów.
W dniu 29.06.2018r. odbył się kolejny i ostatni już wykład-warsztat z psychologiem. Podczas zajęć omówiona została problematyka uzależnień w rodzinach i ich konsekwencji w rozwoju dzieci, komunikacji w rodzinach z uzależnieniem alkoholowym, a także dorosłych dzieci alkoholików (DDA). Beneficjenci poznali ponadto szczegółowo role dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, w tym wiele przykładów z życia podawanych przez psychologa.

W dniach 6 kwietnia, 27 kwietnia, 25 maja, 8 czerwca oraz 29 czerwca odbyły się ponadto godzinne indywidualne konsultacje z psychologiem, podczas których pięcioro beneficjentów projektu miało okazję porozmawiać na temat własnych problemów dnia codziennego.


PARTNERZY PROJEKTU:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajbrocie


Plakat projektu „Siła tkwi w nas”

 

 

 

 

 

Ulotka projektu „Siła tkwi w nas”

 

 

 

 

 

Broszura informacyjna projektu „Siła tkwi w nas”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Siła tkwi w nas”

Regulamin projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie, harmonogram działań planowanych do realizacji, oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzaniu danych osobowych

Deklaracje, oświadczenia, informacja


GALERIA

/wkrótce/

Wykład-warsztat z psychologiem (06.04.2018)

Wykład z asystentem rodziny (17.04.2018)

Wykład-warsztat z psychologiem (27.04.2018)

Zajęcia z terapeutą uzależnień (18.05.2018)

Wykład-warsztat z psychologiem (25.05.2018)

Wykład z radcą prawnym (29.05.2018)

Grupowe konsultacje z doradcą zawodowym (29.05.2018)

Wykład-warsztat z psychologiem (08.06.2018)

Zajęcia z terapeutą uzależnień (15.06.2018)

Wykład z radcą prawnym (26.06.2018)

Wykład-warsztat z psychologiem (29.06.2018)

loading