Archiwum kategorii: Dodatek osłonowy

Kolejne zmiany w organizacji pracy Ośrodka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 z dniem 24.01.2022r. wprowadza się zmiany w organizacji pracy tut. Ośrodka. Obsługa bezpośrednia interesantów zostaje ograniczona. Klienci proszeni są o korzystanie z wideodomofonu umieszczonego przed wejściem do Ośrodka.

Druki wniosków o dodatek osłonowy umieszczone są na stoliku przed wejściem do Ośrodka oraz na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Dokumenty do pobrania. Instrukcja wypełniania wniosku o dodatek osłonowy znajduje się tutaj. Informacji na temat dodatków osłonowych oraz wypełniania wniosku udzielają telefonicznie pracownicy Ośrodka pod nr 14 68 52 350, 14 68 52 330 oraz 537 205 780  w godzinach pracy Ośrodka, tj. od 7:30 do 15:30.

Wypełnione wnioski prosimy o umieszczanie w skrzynkach podawczych zawieszonych przed wejściem do Ośrodka. Wnioski można  możliwość przesyłania wniosków w formie elektronicznej na adres ePUAP Ośrodka (/gopslipnica), podpisanych Profilem Zaufanym bądź certyfikowanym podpisem kwalifikowanym.

Przypominamy, iż termin składania w/w wniosków upływa 31.10.2022r.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z tut. Ośrodkiem pod w/w numerami telefonów.

Kontakt z asystentem rodziny pod nr telefonu 790 203 516.

Zmiany w organizacji pracy Ośrodka

W związku ze wzrostem zarażeń COVID-19 ograniczony zostaje bezpośredni kontakt Klientów z pracownikami. Celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i jego mutacji Klienci proszeni są o korzystanie z wideodomofonu umieszczonego w przedsionku Ośrodka (za drzwiami wejściowymi) i kontakt głosowy z pracownikiem.

Druki wniosków o dodatek osłonowy są do pobrania w przedsionku Ośrodka jak również na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Dokumenty do pobrania. Instrukcja wypełniania wniosków o dodatek osłonowy znajduje się na drzwiach wejściowych do Ośrodka od strony wewnętrznej oraz poniżej w załączniku. Wypełnione wnioski o dodatek osłonowy i inne prosimy o umieszczanie w skrzynkach podawczych zawieszonych przed wejściem do Ośrodka. Istnieje możliwość przesyłania wniosków w formie elektronicznej na adres ePUAP Ośrodka (/gopslipnica), podpisanych Profilem Zaufanym bądź certyfikowanym podpisem kwalifikowanym.  Informacji na temat dodatków osłonowych pracownicy Ośrodka udzielają telefonicznie pod numerami 14 68 52 350, 14 68 52 330 lub za pośrednictwem wideodomofonu w przedsionku w godzinach pracy Ośrodka, tj. od 7:30 do 15:30. Informacje na temat dodatku osłonowego znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy. Trudne warunki lokalowe Ośrodka powodują konieczność wprowadzania zmian organizacyjnych w pracy, w tym przyjmowania stron w przedsionku.

Przypomina się, iż termin składania wniosków o dodatek osłonowy upływa 31.10.2022r. Wzajemne respektowanie i przestrzeganie obostrzeń oraz wymogów sanitarno-epidemiologicznych, jak również unikanie niepotrzebnego kontaktu interpersonalnego pozwoli na ochronę zdrowia i życia ludzkiego, co w obecnym czasie stanowi zadanie priorytetowe.

Wzór wypełnionego wniosku o dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego do dnia 31.01.2022r., dodatek osłonowy zostanie wypłacony w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r. Wnioski złożone od 01.02.2022r. będą wypłacane jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu dodatku.. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31.10.2022r.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Dla wniosków złożonych do dnia 31.07.2022r. liczą się dochody za rok 2020.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

-w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,

– w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dochód ustala się na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych (art.3 pkt. 1 tj. Dz.U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.)

Wysokość dodatku.

  • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

  • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
  • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w GOPS pod numerem telefonu:

14 68 52 330

14 68 52 350

Informacje o tym jak wypełnić wniosek i wzór wniosku znajdują się w poniższych załącznikach.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Oświadczenie – część III

Oświadczenie – część IV

Klauzula informacyjna