Posiłek w szkole i w domu

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Cele Programu

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych, a także wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

 

Kryterium dochodowe

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 tej ustawy (tj. 1.200,00 zł dla osoby w rodzinie oraz 1.552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej).

 

Komu oraz w jakiej formie przysługuje pomoc w ramach Programu?

Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Jak obliczyć wysokość przysługującego w ramach Programu świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) z przeznaczeniem na zakup żywności?

Liczba dni w miesiącu  x  liczba osób w rodzinie  x  koszt posiłku  (7,00 zł)

Przykład:

Osobie samotnie gospodarującej przysługuje zasiłek w miesiącu sierpniu, tj. 31 dni  x  1 osoba  x  7,00 zł  =  217,00 zł (wysokość zasiłku za miesiąc sierpień).

W rodzinie trzyosobowej zasiłek przysługuje wszystkim osobom w miesiącu wrześniu, tj. 30 dni  x  3 osoby  x  7,00 zł  =  630,00 zł (wysokość zasiłku za miesiąc wrzesień).

 

Zasady realizacji zadania:

 1. Zgodnie z punktem III Programu możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa udzielenie pomocy w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych” w wymienionych formach:
  – posiłku,
  – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
  – świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 2. Na jeden dzień, dla jednej osoby, możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa przyznania pomocy w jednej formie, tj. posiłku, świadczenia pieniężnego albo świadczenia rzeczowego.
 3. W ramach Programu, ze środków budżetu państwa dofinansowywane są wydatki na jeden posiłek dziennie, bez względu na zakres pomocy przyznany przez gminę.
 4. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu wynosi nie więcej niż 60% wydatków, nie więcej jednak niż 60% iloczynu liczby posiłków i 8,50 zł oraz iloczynu liczby dni w miesiącu, na które przyznano świadczenie pieniężne lub świadczenie rzeczowe i stawki dziennej wynoszącej 8,50 zł. W przypadku wyższego średniego kosztu posiłku i/lub wyższej stawki dziennej, dotacja jest odpowiednio niższa niż 60% wydatków.
 5. Dofinansowanie, o którym mowa wyżej może być wyższe niż 60% kosztów realizacji zadania, jeżeli gmina jednocześnie spełnia niżej wymienione warunki:
  – zapewnia we wszystkich punktach na terenie gminy biorących udział w programie (których organem prowadzącym jest gmina) dzieciom i młodzieży zakwalifikowanych do pomocy w ramach programu, w dni nauki w szkole, możliwość skorzystania z przynajmniej jednego gorącego posiłku,
  – na dzień ustalania dotacji, poziom bezrobocia w powiecie na terenie którego położona jest gmina – jest wyższy niż 2,1% i „wskaźnik – G” jest nie wyższy niż 2.300,00 zł.
 6. W przypadku, gdy dziecko uczęszcza do szkoły poza gminą miejsca zamieszkania, rozliczenie finansowe powinno nastąpić pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego dziecka a szkołą/ podmiotem prowadzącym dożywianie w szkole, w której dziecko jest dożywiane. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania danego dziecka powinna wydać decyzję, a także ująć wydatek w sprawozdaniach.
 7. Gmina pokrywa koszty dowozu zarówno do szkół jak i dla osób starszych, niepełnosprawnych z własnych środków, stanowiących wkład gminy do programu.
 8. Gmina, której dofinansowanie do zadania – na podstawie pkt. 5 – wynosić będzie do 60% może uzyskać zwiększenie dofinansowania:
  – do 5% kwoty dotacji, w przypadku dowozu posiłku dla osób starszych i niepełnosprawnych – z przeznaczaniem na dowóz posiłków dla osób starszych i niepełnosprawnych
  – do 5% kwoty dotacji, w przypadku realizowania przez gminę posiłków we wszystkich stołówkach prowadzonych bezpośrednio przez gminę – z przeznaczeniem na realizację pomocy w formie posiłku.
 9. Przy realizacji zadania mają zastosowanie przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
loading
MENU
DEMO