Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej

Procedura „Niebieskie Karty”

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lipnica Murowana na lata 2021-2027

Wsparcie i pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Artykuł 207 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny mówi, iż:

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

loading