Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Lipnica Murowana działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz towarzyszących jej regulacji prawnych. Podstawowym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Lipnica Murowana, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Zadania te są wykonywane w szczególności poprzez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
7) monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
8) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
9) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia polegającego na niestosowaniu się do obowiązku dostarczenia zaświadczenia o zgłoszeniu się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym oraz zaświadczenia o ich ukończeniu.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Diagnostyczno-Pomocowe w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach.

Zespół Interdyscyplinarny w Lipnicy Murowanej został powołany Zarządzeniem Nr 27.2011 Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 czerwca 2011r., stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII.54.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 11 maja 2011r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 293 poz. 2426).

Przewodniczącym Zespołu jest mgr Anita Kornaś (specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej).

Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana.

tel. 14 68 52 330, tel./fax 14 68 52 350
Adres e-mail: gops@lipnicamurowana.pl

 

Członkowie Zespołu:

 1. Przewodniczący Zespołu, specjalista pracy socjalnej GOPS Anita Kornaś
 2. Kierownik GOPS Monika Słowińska
 3. Starszy pracownik socjalny GOPS Dorota Kurek
 4. Specjalista pracy socjalnej GOPS Mariusz Dudziak
 5. Pracownik socjalny Katarzyna Nakielna
 6. Kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Bochni Halina Chrzanowska
 7. Pedagog Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie Monika Krakowska
 8. Pedagog/logopeda Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie Magdalena Mucha
 9. Pedagog Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej Magdalena Malaga
 10. Pedagog/logopeda Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej Elżbieta Czauderna
 11. Nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie  Małgorzata Piech
 12. Nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej Joanna Zych
 13. Pełnomocnik Wójta Gminy ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom Barbara Piś
 14. Dzielnicowy KP Nowy Wiśnicz Paweł Motak
 15. Pielęgniarka środowiskowa SPG ZOZ w Lipnicy Murowanej – Filia w Rajbrocie Bogusława Szpil
 16. Pielęgniarka środowiskowa SPG ZOZ w Lipnicy Murowanej  Stanisława Mrożek
loading
MENU
DEMO