Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lipnica Murowana działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawnych. Podstawowym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lipnica Murowana, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania te są wykonywane w szczególności przez:

 • dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Zespół Interdyscyplinarny w Lipnicy Murowanej został powołany Zarządzeniem Nr 27.2011 Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 czerwca 2011r., stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII.54.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 11 maja 2011r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 293 poz. 2426).

Przewodniczącym Zespołu jest mgr Anita Kornaś (specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej).

Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana.

tel. 14 68 52 330, tel./fax 14 68 52 350
Adres e-mail: gops@lipnicamurowana.pl

 

Członkowie Zespołu:

 1. Przewodniczący Zespołu, specjalista pracy socjalnej GOPS mgr Anita Kornaś
 2. Kierownik GOPS Maria Kurek
 3. Starszy pracownik socjalny GOPS mgr Dorota Kurek
 4. Specjalista pracy socjalnej GOPS mgr Monika Słowińska
 5. Specjalista pracy socjalnej GOPS mgr Mariusz Dudziak
 6. Psycholog mgr Lucyna Bogacz
 7. Kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Bochni Halina Chrzanowska
 8. Pedagog Zespołu Szkół w Rajbrocie mgr Monika Krakowska
 9. Pedagog/logopeda Zespołu Szkół w Rajbrocie mgr Magdalena Mucha
 10. Pedagog Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej mgr Magdalena Malaga
 11. Pedagog/logopeda Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej mgr Elżbieta Czauderna
 12. Nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie mgr Małgorzata Piech
 13. Nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej mgr Renata Kurek
 14. Pełnomocnik Wójta Gminy ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom Barbara Piś
 15. Dzielnicowy KP Nowy Wiśnicz Paweł Motak
 16. Pielęgniarka SPG ZOZ w Lipnicy Murowanej – Filia w Rajbrocie mgr Bogusława Szpil
 17. Pielęgniarka środowiskowa SPG ZOZ w Lipnicy Murowanej mgr Stanisława Mrożek
loading