Akty prawne

Stan prawny na dzień 24.06.2024r.

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej →
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego →
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej →
4. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 →
5. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych →
6. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych →
7. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych →
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna →
9. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów →
10. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów →
11. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci →

12. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” →

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką →
14. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy →
15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej →
16. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny →

17. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej →

18. Uchwała nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 →

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” →
20. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny →
21. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi →

22. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych →
23. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych →
24. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) →
25. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego →

26. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego →
27. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych →

28. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych →
29. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości →
30. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego →

31. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym →
32. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych →
33. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy →
34. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie domów pomocy społecznej →
35. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych →
36. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy →
37. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym →
38. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r. →

39. Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2022 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne →

Pasek narzędzi ułatwień dostępu

loading