Wysokości świadczeń i zasiłków

Wysokości świadczeń w pomocy społecznej

Maksymalna wysokość zasiłku stałego
719,00 zł

Minimalna wysokość zasiłku stałego
30,00 zł

Minimalna wysokość zasiłku okresowego
20,00 zł

Minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

721,00 zł

Maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

1.450,00 zł

Wysokości świadczeń rodzinnych

Zasiłek rodzinny:

1) 95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
2) 124,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
3) 135,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:
jednorazowo, w wysokości 1000,00 zł

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
400,00 zł miesięcznie

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
193,00 zł miesięcznie na dziecko (nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci). W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:
95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka:
1) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
2) 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

100,00 zł jednorazowo

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły: 113,00 zł miesięcznie
2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły: 69,00 zł  miesięcznie

Świadczenie rodzicielskie
1000,00 zł miesięcznie

Specjalny zasiłek opiekuńczy
620,00 zł miesięcznie

Świadczenie pielęgnacyjne
2458,00 zł miesięcznie

Zasiłek pielęgnacyjny
215,84 zł miesięcznie

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka („becikowe”)
jednorazowo, w wysokości 1000,00 zł

Wysokość świadczenia wychowawczego
500,00 zł miesięcznie

Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

Wysokość świadczenia pieniężnego w przypadku urodzenia się dziecka posiadającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
4000,00 zł jednorazowo

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o ten dodatek (tj. świadczeniami okresowymi ponoszonymi przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego) przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:
– 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;
– 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4-osobowym;
-10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Wysokość dodatku osłonowego

400,00 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
600,00 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
850,00 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

1150,00 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków dodatek osłonowy wynosi:
500,00 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
750,00 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
1062,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

loading