Wysokości świadczeń i zasiłków

Wysokości świadczeń w pomocy społecznej

Maksymalna wysokość zasiłku stałego
645,00 zł

Minimalna wysokość zasiłku stałego
30,00 zł

Minimalna wysokość zasiłku okresowego
20,00 zł

Minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

647,00 zł

Maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

1376,00 zł

Wysokości świadczeń rodzinnych

Zasiłek rodzinny:

1) 95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
2) 124,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
3) 135,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:
jednorazowo, w wysokości 1000,00 zł

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
400,00 zł miesięcznie

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
193,00 zł miesięcznie na dziecko (nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci). W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:
95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka:
1) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
2) 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

100,00 zł jednorazowo

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły: 113,00 zł miesięcznie
2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły: 69,00 zł  miesięcznie

Świadczenie rodzicielskie
1000,00 zł miesięcznie

Specjalny zasiłek opiekuńczy
620,00 zł miesięcznie

Świadczenie pielęgnacyjne
1971,00 zł miesięcznie

Zasiłek pielęgnacyjny
215,84 zł miesięcznie

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (“becikowe”)
jednorazowo, w wysokości 1000,00 zł

Wysokość świadczenia wychowawczego
500,00 zł miesięcznie

Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

Wysokość świadczenia pieniężnego w przypadku urodzenia się dziecka posiadającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
4000,00 zł jednorazowo

loading