Wysokości świadczeń i zasiłków

Wysokości świadczeń w pomocy społecznej

Maksymalna wysokość zasiłku stałego
1.000,00 zł

Minimalna wysokość zasiłku stałego
100,00 zł

Minimalna wysokość zasiłku okresowego
20,00 zł

Wysokości świadczeń rodzinnych

Zasiłek rodzinny:

1) 95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
2) 124,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
3) 135,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:
jednorazowo, w wysokości 1.000,00 zł

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
400,00 zł miesięcznie

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
193,00 zł miesięcznie na dziecko (nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci). W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:
95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka:
1) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
2) 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

100,00 zł jednorazowo

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły: 113,00 zł miesięcznie
2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły: 69,00 zł  miesięcznie

Świadczenie rodzicielskie
1.000,00 zł miesięcznie

Specjalny zasiłek opiekuńczy
620,00 zł miesięcznie

Świadczenie pielęgnacyjne
2.988,00 zł miesięcznie

Zasiłek pielęgnacyjny
215,84 zł miesięcznie

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka („becikowe”)
jednorazowo, w wysokości 1.000,00 zł

Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

Wysokość świadczenia pieniężnego w przypadku urodzenia się dziecka posiadającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
4.000,00 zł jednorazowo

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o ten dodatek (tj. świadczeniami okresowymi ponoszonymi przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego) przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:
– 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;
– 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4-osobowym;
-10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu

loading