Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.
2. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadającego na osobę w rodzinie określają następujące wskaźniki odpłatności:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie: Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę zegarową dla:
osoby samotnie gospodarującej osoby w rodzinie
do 100 % kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (do 776,00 zł) nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100 % do 220 % (powyżej 776,00 zł do 1.707,20 zł) 1,5 % 3,5 %
powyżej 220 % do 250 % (powyżej 1.707,20 zł do 1.940,00 zł) 10 % 15 %
powyżej 250 % do 300 % (powyżej 1.940,00 zł do 2.328,00 zł) 15 % 25 %
powyżej 300 % do 400 % (powyżej 2.328,00 zł do 3.104,00 zł) 30 % 45 %
powyżej 400 % do 500 % (powyżej 3.104,00 zł do 3.880,00 zł) 50 % 65 %
powyżej 500 % do 600 % (powyżej 3.880,00 zł do 4.656,00 zł) 75 % 85 %
powyżej 600 % (powyżej 4.656,00 zł) 100 % 100 %
4. Cenę 1 godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej, na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania lub wynika ona z umowy zawartej przez ośrodek pomocy społecznej z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania.
5. Opłata za specjalistyczne usługi stanowi iloczyn ceny, o której mowa w pkt 4, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w pkt 3 oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.
6. Ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzję o liczbie godzin przyznanych miesięcznie specjalistycznych usług oraz o wysokości odpłatności.
7. Jeżeli wyliczona kwota odpłatności za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest niższa od kwoty określonej w art 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 20,00 zł), odpłatności nie pobiera się.

 

KOSZT JEDNEJ GODZINY SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA (Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI) USTALA SIĘ W WYSOKOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ 1,5% KWOTY NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNEGO BRUTTO, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYSOKOŚCI MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ ORAZ WYSOKOŚCI MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ.

loading