Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.
2. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadającego na osobę w rodzinie określają następujące wskaźniki odpłatności:
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie: Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:
osoby samotnie gospodarującej osoby w rodzinie
do 100 % (do 776,00 zł) nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100 % do 132,5 %
(powyżej 776,00 zł do 1.028,20 zł)
1,5 % 3,5 %
powyżej 132,5 % do 165 %
(powyżej 1.028,20 zł do 1.280,40 zł)
3 % 7 %
powyżej 165 % do 187,5 %
(powyżej 1.280,40 zł do 1.455,00 zł)
5 % 11 %
powyżej 187,5 % do 220 %
(powyżej 1.455,00 zł do 1.707,20 zł)
7 % 15 %
powyżej 220 % do 237,5 %
(powyżej 1.707,20 zł do 1.843,00 zł)
11 % 20 %
powyżej 237,5 % do 255 %
(powyżej 1.843,00 zł do 1.978,80 zł)
15 % 25 %
powyżej 255 % do 265 %
(powyżej 1.978,80 zł do 2.056,40 zł)
22,5 % 32,5 %
powyżej 265 % do 275 %
(powyżej 2.056,40 zł do 2.134,00 zł)
30 % 40 %
powyżej 275 % do 282,5 %
(powyżej 2.134,00 zł do 2.192,20 zł)
45 % 55 %
powyżej 282,5 % do 290 %
(powyżej 2.192,20 zł do 2.250,40 zł)
60 % 70 %
powyżej 290 % do 310 %
(powyżej 2.250,40 zł do 2.405,60 zł)
75 % 85 %
powyżej 310 % do 330 %
(powyżej 2.405,60 zł do 2.560,80 zł)
90 % 100 %
powyżej 330 %
(powyżej 2.560,80 zł)
100 % 100 %
4. Cenę 1 godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej, na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania lub wynika ona z umowy zawartej przez ośrodek pomocy społecznej z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania.
5. Opłata za specjalistyczne usługi stanowi iloczyn ceny, o której mowa w pkt 4, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w pkt 3 oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.
6. Ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzję o liczbie godzin przyznanych miesięcznie specjalistycznych usług oraz o wysokości odpłatności.
7. Jeżeli wyliczona kwota odpłatności za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest niższa od kwoty określonej w art 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 20,00 zł), odpłatności nie pobiera się.

 

KOSZT JEDNEJ GODZINY SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA (Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI) WYNOSI MAKSYMALNIE 60,00 ZŁ.

loading
English English Polski Polski Русский Русский Українська Українська