Poszukiwana osoba do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej poszukuje osób chętnych do świadczenia usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w ramach planowanego przystąpienia do ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zakłada się realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej bądź innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej

lub

 • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z tut. Ośrodkiem na adres mailowy: gops@lipnicamurowana.pl z podaniem swoich danych kontaktowych.

Realizacja w/w Programu uzależniona będzie od pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Wojewodę Małopolskiego.

Poszukiwany asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej poszukuje osób chętnych do współpracy na stanowisku asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach planowanego przystąpienia do ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego lub ustnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu, wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych;
 2. wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych;
 3. wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 4. załatwianiu spraw urzędowych;
 5. wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z tut. Ośrodkiem na adres mailowy: gops@lipnicamurowana.pl z podaniem swoich danych kontaktowych.

Realizacja w/w Programu uzależniona będzie od pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Wojewodę Małopolskiego.

Zmiany w programie „Dobry Start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż od dnia 1 lipca 2021r. realizacją rządowego programu „Dobry Start” począwszy od ustalania prawa do świadczenia Dobry Start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać jedynie w formie elektronicznej, a środki będą wypłacane na wskazane konto bankowe. Wszelkich informacji na temat programu udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

loading