Przeciwdziałanie przemocy domowej

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej

Procedura „Niebieskie Karty”

Ankieta na temat zjawiska przemocy domowej

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lipnica Murowana na lata 2021-2027

Wsparcie i pomoc dla osób dotkniętych przemocą domową

Przemoc domowa to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Artykuł 207 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny mówi, iż:

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Jeżeli czyny te połączone są ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Jeżeli następstwem w/w czynów jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

loading
MENU
DEMO