„Przemoc bronią ludzi słabych”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej w roku 2020 realizował projekt socjalny pn. „Przemoc bronią ludzi słabych”. Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2020. Projekt zgodny był z założeniami „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”.

Projekt zakładał rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Dlatego też celem głównym projektu był wzrost świadomości mieszkańców Gminy Lipnica Murowana na temat zjawiska przemocy w rodzinie.  Celami szczegółowymi projektu były:

 1. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców na problem przemocy w rodzinie, w tym instytucjach, organizacjach udzielających specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym tym zjawiskiem oraz skutków i zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie.
 2. Zwiększenie wrażliwości społecznej na przemoc w rodzinie.
 3. Wzrost zaangażowania mieszkańców gminy w kierunku reagowania na przemoc w rodzinie, której są świadkami.
 4. Kreowanie właściwych postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie.

Projekt zakładał realizację następujących działań:

 1. Konkurs na hasła przewodnie projektu „Przemoc bronią ludzi słabych” zorganizowany w szkołach na terenie gminy Lipnica Murowana. Najciekawsze hasła zostaną nagrodzone.
 2. Konkurs plastyczny pt. „Mój dom rodzinny – moja bezpieczna przystań” w szkołach na terenie gminy. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
 3. Przedstawienie teatralne pt. „Dobre serce” w przedszkolach na terenie gminy. Spektakl teatralny wykonany zostanie przez jeden z teatrów objazdowych. Jego przesłanie będzie nawiązywało do wartości życia rodzinnego, czynienia dobra na rzecz innych ludzi, właściwego zachowania w życiu codziennym (bez aktów agresji i przemocy), które może być wzorem do naśladowania. Spektakl umożliwi dzieciom nie tylko kształtowanie tolerancji w stosunku do drugiego człowieka, lecz również rozwijanie zdolności empatycznych i wrażliwości na krzywdę wobec drugiego człowieka.
 4. Zorganizowanie dwóch prelekcji dla dzieci (w Publicznej Szkole Podstawowej w Rajbrocie oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy Murowanej) z przedstawicielem sądu rejonowego bądź okręgowego (aktywnym bądź w stanie spoczynku). Prelekcja pt. „STOP przemocy w rodzinie” dotycząca konsekwencji prawnych przemocy w rodzinie, przepisów prawa karnego i rodzinnego w tym zakresie, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, demoralizacji, obowiązków i praw młodych ludzi, a także temat cyberprzemocy, stalkingu, trollingu, hejtingu. Podczas prelekcji zostanie poruszona tematyka uzależnień, w tym uzależnienia od alkoholu, jako jednego z determinantów zachowań przemocowych. Prelekcja będzie okazją do ukazania wymiaru sprawiedliwości przyjaznego i pomocnego dla dziecka.
 5. Dwie prelekcje pt. „Rodzina w obliczu przemocy” dotyczące zapobiegania przemocy w rodzinie dla dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zakłada się zaproszenie na prelekcję osobę(-y) mające długoletnie doświadczenie praktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzącą(-ymi) treningi/szkolenia dla osób pracujących z osobami doznającymi i stosującymi przemoc w rodzinie. Prelekcje te będą również odnosić się do problematyki uzależnienia, w szczególności alkoholowego.

Adresatami projektu była społeczność lokalna, w szczególności dzieci i młodzież, będące dopiero na etapie budowania własnej osobowości, systemu wartości, światopoglądu. Ich intensywnie rozwijająca się w okresie młodzieńczym osobowość ułatwia wypracowanie określonych ram percepcji otaczającego ich świata – ram mieszczących się w granicach normy i społecznie akceptowanych zachowań, bez przejawów agresji i przemocy.

Projekt mógł w znacznym stopniu przyczynić się do zmiany postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie, promowania wartości rodzinnych, pogłębienia wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenia społecznej wrażliwości i zaangażowania w problematykę przeciwdziałania przemocy, a może nawet – zmniejszenia liczby przypadków przemocy w rodzinie w perspektywie kolejnych lat.

Z powodu sytuacji społecznej związanej z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-CoV-2, w tym wprowadzeniem nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych niemożliwym stało się zrealizowanie dwóch działań, tj. prelekcji „STOP przemocy w rodzinie” oraz prelekcji „Rodzina bez przemocy”, planowanych do zorganizowania na terenie lokalnych publicznych szkół podstawowych.

Większość zakładanych działań została jednak zrealizowana, w tym:

 1. Zakup materiałów informacyjnych w postaci ulotek, plakatów, broszur informacyjnych, które zostały rozpowszechnione w jednostkach na terenie Gminy Lipnica Murowana.
 2. Zakup gadżetów dla dzieci (długopisy metalowe i plastikowe, ołówki, opaski odblaskowe, lampki led, breloczki), które zostały przekazane lokalnym szkołom oraz przedszkolom. Gadżety zostały opatrzone tytułem projektu, z którego wynika, iż stosowanie przemocy nie jest formą ukazania siły danej osoby, lecz jej słabości, bezsilności. Gadżety, w miarę możliwości, zawierały również nazwę realizatora (tj. tut. Ośrodka) wraz z adresem mailowym oraz numerami telefonów do Ośrodka, jak również nazwę podmiotu współfinansującego projekt (tj. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
 3. Na przełomie miesiąca września oraz października uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej oraz Rajbrotu wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Mój dom rodzinny – moja bezpieczna przystań” oraz konkursie na hasła przewodnie projektu „Przemoc bronią ludzi słabych”. Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród młodszych klas podstawowych. Z PSP w Lipnicy Murowanej wpłynęło 27 prac, a z PSP w Rajbrocie – 44 prace. W dniu 23.10.2020r. w siedzibie tut. Ośrodka komisja konkursowa złożona z ośmiu członków dokonała oceny prac konkursowych. Wszystkie zakwalifikowane do konkursów prace zostały nagrodzone. Uczestnicy otrzymali również pamiątkowe dyplomy.
  Szczegółowe informacje na stronie:
  https://www.gops.lipnicamurowana.pl/wyniki-konkursow-plastycznych-w-ramach-projektu-socjalnego-przemoc-bronia-ludzi-slabych).
 4. W dniu 16.10.2020r. Teatr dla Dzieci i Młodzieży „Eden” z Wieliczki zapewnił 6-godzinny dostęp do elektronicznej formy spektaklu teatralnego pt. „Prawdziwy skarb”, nawiązujący do wartości takich jak rodzina, przyjaźń, miłość w stosunku do drugiego człowieka, a także właściwego zachowania w życiu codziennym (bez aktów agresji i przemocy). Spektakl został zaprezentowany dzieciom z Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej oraz Rajbrocie oraz uczniom klas I-II Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej oraz Rajbrocie. Spektakl odbył się na żywo o godz. 8:00 i był dostępny do odtworzenia do godziny 14:00. Z uwagi na rozprzestrzeniającego się koronawirusa SARS-CoV-2 spektakl przyjął formę zdalną, która również cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.

 

Plakat projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulotki projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broszura informacyjna projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gadżety dla dzieci:

 

Spektakl „Prawdziwy skarb” zaprezentowany przez Teatr dla Dzieci i Młodzieży „Eden”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace plastyczne w ramach konkursu plastycznego „Mój dom rodzinny – moja bezpieczna przystań oraz konkursu na hasła przewodnie projektu „Przemoc bronią ludzi słabych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wszystkich prac

Wzór dyplomu za udział w konkursach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla realizatorów, uczestników projektu

loading