„Szansa na lepsze jutro”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej w roku 2019 realizował projekt socjalny pn. „Szansa na lepsze jutro”. Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku. Do projektu zapisało się 43 beneficjentów (19 osób dorosłych oraz 24 dzieci), spełniających kryteria zawarte w Regulaminie Uczestnictwa.

Celem głównym projektu była poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie ich aktywności i samodzielności życiowej. Celami szczegółowymi zaś:
a) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym poprzez umożliwienie wzajemnych kontaktów interpersonalnych;
b) mobilizowanie osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w działaniach środowiskowych;
c) rozwój zainteresowań osób niepełnosprawnych;
d) minimalizowanie poczucia osamotnienia oraz izolacji społecznej;
e) promowanie pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego;
f) podniesienie poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych;
g) zwrócenie uwagi społeczeństwu, w tym młodzieży, będącej na etapie budowania własnej osobowości, systemu wartości czy percepcji otaczającego ich świata na fakt, że w środowisku wciąż są osoby niepełnosprawne wymagające pomocy i wsparcia;
h) kształtowanie prawidłowych postaw społecznych u młodzieży wobec osób z niepełnosprawnością – budowanie przyjaznego stosunku do osób z niepełnosprawnością, tolerancji, wrażliwości oraz empatii;
i) aktywizacja dzieci i młodzieży na rzecz działań wspomagających osoby niepełnosprawne.

Nad realizacją projektu czuwał kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Maria Kurek oraz koordynator projektu pracownik socjalny Mariusz Dudziak. Głównym partnerem projektu była Publiczna Szkoła Podstawowa w Rajbrocie, na terenie której odbywała się większość zajęć projektowych. W projekt aktywnie angażował się również Dom Kultury w Lipnicy Murowanej oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Dolnej.

Projekt zapoczątkowały działania promocyjne, w ramach których zaprojektowano i wykonano 100 sztuk ulotek, 20 sztuk plakatów, które rozpowszechniono na terenie Gminy Lipnica Murowana. Opracowano ponadto informator dla osób niepełnosprawnych, którego nakład wyniósł 35 egzemplarzy.

W ramach projektu odbyły się następujące działania:

– Dnia 28 marca 2019r. w sali Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej zorganizowano warsztat wikliniarski-palmowy dla beneficjentów projektu. Był to warsztat o tematyce wikliniarskiej.
Z uwagi na zbliżającą się Niedzielę Palmową przyjął on charakter wykonywania palm. W warsztacie wzięło udział ponad 30 osób. Warsztat przeprowadził Gminny Dom Kultury. Zarówno Dyrektor GDK, jak również pracownicy zademonstrowali uczestnikom sposób wykonywania palm. Beneficjenci projektu mieli okazję poznać tradycję konkursu lipnickich palm oraz postać Pana Józefa Piotrowskiego – inicjatora konkursu. W trakcie warsztatów wyświetlone zostały również krótkie filmy obrazujące charakter konkursu palm oraz ukazujące postać Pana Zbigniewa Urbańskiego – wykonawcę najwyższej jak dotąd palmy. Wszyscy uczestnicy przystąpili do własnoręcznego wykonywania palm i tego dnia nikt nie opuścił warsztatów bez palmy w rękach;
– W dniu 5 kwietnia 2019r. w Sali Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie zorganizowano spotkanie organizacyjne oraz zajęcia warsztatowe z psychologiem. Podczas spotkania organizacyjnego pracownik socjalny – koordynator projektu przedstawił beneficjentom regulamin uczestnictwa w projekcie oraz wstępny harmonogram działań planowanych do realizacji wraz ze szczegółowym ich opisem. Zajęcia z psychologiem miały charakter integracyjny. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję wypowiedzieć się na temat swojej osoby, jak również oczekiwań odnośnie warsztatów. Wprowadzona zaś psychozabawa ułatwiła zapamiętanie imion pozostałych uczestników. Dorośli uczestnicy spotkania wyrażali zachwyt z powodu możliwości przypomnienia sobie czasów własnej młodości. Drugie zajęcia z psychologiem (które odbyły się dnia 26 kwietnia) poświęcone zostały na dyskusję o emocjach i uczuciach. Beneficjenci w grupach poprzez odgrywane scenki komunikowali werbalnie i niewerbalnie różne emocje. Podczas zajęć wykorzystany został tamburyn oraz piłka, na której uczestnicy korzystając z wyobraźni pokazywali w jaki sposób oddziałuje na zmysły. Również na drugich zajęciach Pani psycholog wykorzystała różne formy psychozabawy. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów, którzy wyrażali nawet chęć ich przedłużenia w czasie. Trzecie i zarazem ostatnie warsztaty z psychologiem odbyły się w dniu 10 maja dotyczyły kreatywności w rozwiązywaniu problemów. Każdy beneficjent wylosował problem, którego rozwiązanie wymagało wykorzystania kreatywnych pomysłów. Podczas spotkania uczestnicy zaangażowali się również m.in. w układanie kreatywnej historyjki z przypadkowych słów czy organizowanie na bezludnej wyspie mieszkania, wody, pożywienia, pomocy w wydostaniu się z niej;
– Dnia 28 maja 2019r. rozpoczął się cykl zajęć gimnastyczno-rehabilitacyjnych, prowadzonych przez fizjoterapeutę ze środowiskowego domu samopomocy, które obejmowały łącznie 4 spotkania (kolejne w dniach 7, 17 i 28 czerwca). Część zajęć odbyła się z podziałem na dwie grupy – pierwsza z dziećmi, druga z osobami dorosłymi. Podczas spotkań uczestnicy mieli okazję wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia rozciągające, wzmacniające mięśnie czy rozluźniające. Do tego celu wykorzystywali karimaty, materace, jak również drabinki. Prowadząca zaangażowała beneficjentów w taniec belgijski, który cieszył się dużym zainteresowaniem, także wśród dorosłej grupy beneficjentów. Dzieci zaangażowały się również w taniec przy muzyce z utworu „Chocolate Choco Choco” oraz w gimnastyczną inscenizację z podkładem muzycznym filmu „Piraci z Karaibów”. Na zajęciach wykorzystano ponadto relaksację przy muzyce oraz gimnastykę przy wypuszczaniu wielkich baniek mydlanych;
– Współpraca z Gminnym Domem Kultury w Lipnicy Murowanej przyniosła kolejne korzyści dla uczestników projektu socjalnego w postaci zorganizowanego warsztatu bibułkarskiego, który odbył się w dniu 30 maja 2019r. w sali GDK. Panie prowadzące spotkanie zaprezentowały sposoby wykonywania kwiatów (m.in. róż czy krokusów). Osobom, które miały problemy z ich wykonywaniem świadczyły chętnie pomoc. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Było dużo zabawy i śmiechu. Część dzieci zabrała sobie nawet do domu artykuły, celem dalszego praktykowania bibułkarstwa.
– W dniu 12.08.2019r. beneficjenci projektu mieli okazję udać się na wycieczkę do Krakowa wraz z pracownikami tut. Ośrodka za pośrednictwem biura podróży. Beneficjenci zwiedzili Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowski Ogród Zoologiczny, a także Zamek Królewski na Wawelu, w tym Katedrę, grób prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kryptę Józefa Piłsudskiego, Smoczą Jamę. Opowieści przewodnika na całej trasie umożliwiły zgłębienie wiedzy, w tym historycznej, szczególnie młodszej grupie beneficjentów. Wycieczka stała się wyśmienitą okazją do wzajemnej integracji osób niepełnosprawnych oraz dzieci.
– Z kolei dnia 29 sierpnia 2019r. w sali Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie odbyły się zajęcia z funkcjonariuszami policji z Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu, w tym dzielnicowym z terenu Gminy Lipnica Murowana. Dotyczyły one praktycznej wiedzy o zasadach zachowania bezpieczeństwa w domu, w szkole czy na otwartym terenie, sposobów postępowania, by nie paść ofiarą przestępstwa, a także sposobów unikania różnego rodzaju oszustw. Dzielnicowy poruszył temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, oszustw z wykorzystaniem współczesnej technologii (w tym wymuszania haseł, pieniędzy za pośrednictwem telefonów, poczty elektronicznej, serwisu społecznościowego Facebook), jak również sekstingu. Zajęcia połączone zostały z dyskusją, a w stronę funkcjonariuszy kierowane były liczne pytania dotyczące w/w tematyki.
– Dnia 9 września 2019r. beneficjenci projektu mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez trenera w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z firmy A&G Consulting w Bochni. Uczestnicy poznali podstawową wiedzę z zakresu BHP, udzielania pomocy w czasie wypadku (w tym na terenie szkoły). Prowadząca omówiła tablice i oznaczenia (piktogramy) dotyczące bezpieczeństwa, jak również trzy podstawowe instytucje (Urząd Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną). Beneficjenci obejrzeli ponadto krótkie filmy dotyczące niebezpiecznych sytuacji, które zostały omówione. Na zakończenie zajęć rozwiązywali test sprawdzający nabytą podczas zajęć wiedzę.
– W dniu 27 września 2019r. przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Muchówce zorganizowane zostało ognisko integracyjne dla wszystkich osób biorących udział w projekcie oraz domowników ŚDS-u. W ognisku uczestniczyło około 50 osób. Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na 5 zespołów, a następnie wzięli udział w różnych konkurencjach, w tym zabawie integracyjnej z włóczką, kalamburach, przeciąganiu liny, biegu z ziemniakiem, rzucaniu piłki do wiaderka. Nie zabrakło również poczęstunku. Ognisko zakończone zostało zabawą taneczną.
– W dniach 16 lipca, 22 sierpnia, 9 października, 25 października oraz 5 listopada 2019r. w sali Wiejskiego Domu Ludowego „Kasztan” w Lipnicy Dolnej odbyły się zajęcia kulinarne prowadzone przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Dolnej. Beneficjenci projektu pod przewodnictwem doświadczonych kucharek doskonalili swoje umiejętności kulinarne, jak również uczyli się przyrządzać różnego rodzaju potrawy i napoje, takie jak: kopytka, naleśniki ziołowe, mini hamburgery, pizzę, sałatki, kluski, spaghetti, kotlety, pulpety, zupy pierniczki, babeczki, ciastka, roladki, milky way, lemoniadę arbuzową i inne. Zajęcia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony wszystkich beneficjentów, którzy w ankiecie podsumowującej projekt uznali te zajęcia za jedne z najciekawszych.
– W dniach 30 września, 28 października, 16 listopada oraz dwukrotnie w dniu 23 listopada 2019r. asystent osoby niepełnosprawnej przeprowadził zajęcia praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanie zagrożenia zdrowia i życia, prawidłowego zachowania się w czasie różnego rodzaju wypadków dnia codziennego. Spotkania dotyczyły m.in. podstawowych zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Beneficjenci projektu zaznajomili się z bardzo istotnym algorytmem udzielania pierwszej pomocy. Prowadzący spotkanie omówił szczegółowo prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz zaprezentował je na fantomie. Każdy uczestnik spotkania wykorzystał również fantom do własnych ćwiczeń prowadzenia resuscytacji, w tym z wykorzystaniem defibrylatora AED. Beneficjenci mieli okazję trenować bandażowanie, zakładanie opatrunków czy układanie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Omówione zostały również kwestie związane z urazami czaszkowo-mózgowymi, udarami, oparzeniami, odmrożeniami, ukąszeniami, tonięciem, urazami brzucha, padaczką czy chorobami cywilizacyjnymi. Celem utrwalenia zajęć na ostatnim spotkaniu zaprezentowane zostały filmy dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
– Dnia 16 listopada 2019r. pod przewodnictwem Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej zorganizowano warsztat wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych, tj. gwiazdek z papieru i ze słomy.
– Dnia 30 listopada 2019r. pod przewodnictwem Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej zorganizowano dwa warsztaty. Pierwszym z nich był warsztat wykonywania domków dla pszczół. Beneficjenci, po krótkim wprowadzeniu nt. życia pszczół, przygotowane budki z drewna wypełniali szyszkami i słomą, a następnie zabezpieczali siatką drucianą. Na kolejnym warsztacie beneficjenci projektu mieli okazję malować maski kolędnicze (śmierci, żyda oraz diabła). Warsztaty te również spotkały się z dużym zainteresowaniem i ocenione zostały przez uczestników jako jedne z najciekawszych.
– W dniu 13 grudnia 2019r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt socjalny wraz z teleturniejem „Familiada”. Dla uczestników zamówionych zostało kila sztuk pizzy. Podczas spotkania beneficjenci wypełnili krótki test sprawdzający wiedzę nabytą w trakcie projektu oraz ankietę ewaluacyjną dotyczącą całego projektu oraz poszczególnych zajęć. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową nagrodę w formie koca oraz pisemne podziękowanie za uczestnictwo w projekcie socjalnym.

Projekt wywarł na beneficjentach pozytywne wrażenia. Większość z nich wyrażała potrzebę kontynuowania podobnych projektów socjalnych w przyszłości. Dorosłe osoby  angażujące się aktywnie w zajęcia projektowe otrzymały ponadto pomoc pieniężną w postaci zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych.

 

 

Plakat projektu „Szansa na lepsze jutro”

 

 

 

 

Ulotka projektu „Szansa na lepsze jutro”

 

 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szansa na lepsze jutro”

Deklaracje, oświadczenia, informacja

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – osoby dorosłe

Deklaracje, oświadczenia, informacja

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – osoby do 18 r.ż.

Harmonogram działań

Oświadczenie uczestnika projektu ”Szansa na lepsze jutro o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” – osoby dorosłe

Harmonogram działań

Oświadczenie uczestnika projektu ”Szansa na lepsze jutro o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” – osoby do 18 r.ż.

Harmonogram działań

Harmonogram działań planowanych do realizacji w ramach projektu ”Szansa na lepsze jutro”

Harmonogram działań

 

GALERIA

loading