Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Kobietom w ciąży i ich rodzinom, w tym rodzinom, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko, tj. dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą jego życiu, przysługują uprawnienia w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Informator o w/w uprawnieniach dostępny jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Wsparcie rodzin

Rodzina w określonych w/w ustawą sytuacjach jest uprawniona do poradnictwa w zakresie:
1) przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
2) wsparcia psychologicznego;
3) pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
4) dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Poradnictwo w zakresie, o którym mowa wyżej, dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, koordynowane jest przez asystenta rodziny.

Koordynacja ta polega na:

1) opracowywaniu wspólnie z w/w kobietami katalogu możliwego do uzyskania wsparcia;
2) występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu w/w kobiet, na ich żądanie, do określonych podmiotów, z wyłączeniem świadczeniodawców, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.
Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej.

Podmioty odpowiedzialne za realizację wsparcia, obowiązane są do współpracy z asystentem rodziny w zakresie przekazywania informacji na jego wniosek o możliwym do zrealizowania przez te podmioty wsparciu.

Jednorazowe świadczenie pieniężne

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000,00 zł.
Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.
Kwoty jednorazowego świadczenia nie wlicza się do dochodu w ramach ustawy o pomocy społecznej.
loading