Regulamin Organizacyjny

ZARZĄDZENIE NR 021.3.2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej z dnia 09.05.2024r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej

 
Na podstawie § 20 statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX.285.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej oraz § 46 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 021.1.2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej z dnia 01.03.2023 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zarządzam, co następuje:
§ 1
W Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 021.1.2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej z dnia 01.03.2023 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej wprowadza się następujące zmiany:
1. Treść § 8 ust. 1 pkt e otrzymuje brzmienie:Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych ( aktualnie 1 etat).
2. Uchyla się § 8 ust. 1 pkt f
3. § 26 otrzymuje brzmienie: Stanowisko Administracyjno-biurowe
4. Treść § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Do zadań Stanowiska Administracyjno-biurowego należy:
a) Realizacja zadań związanych z wysyłką, segregacją i rejestracją korespondencji, obsługa dziennika podawczego, poczty,
b) ewidencja zamówień publicznych i prowadzenie rejestru rachunków i umów,
c)dokonywanie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt,
d) archiwizacja i brakowanie akt,
e) czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń i załatwianiem korespondencji,
f) realizacja zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych
g) realizacja dodatków rządowych zleconych GOPS.
5. Uchyla się § 33, § 36 i § 37.
§ 2
Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia
Kierownik GOPS
mgr Monika Słowińska

ZARZĄDZENIE NR 021.9.2023
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej z dnia 25.10.2023r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej

Na podstawie § 20 statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX.285.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej oraz § 46 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 021.1.2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej z dnia 01.03.2023 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zarządzam co następuje:

§ 1
W Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 021.1.2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej z dnia 01.03.2023 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej wprowadza się następujące zmiany:
 
 1. Treść 2 ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
  „ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,”.
 1. Treść 2 ust. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie:
  „ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej,”.
 1. Treść 4 ust. 3 lit. d otrzymuje brzmienie:
  „przeciwdziałania przemocy domowej,”.
 1. Treść 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej funkcjonuje Punkt  Informacji, Wsparcia i  Pomocy, który udziela pomocy osobom i rodzinom wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu ich problemów życiowych, w tym związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej. Działalność Punktu reguluje oddzielny Regulamin.”.
 1. Treść 22 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
  „realizują ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej, są członkami Zespołu Interdyscyplinarnego  oraz  pełnią  dyżury w  Punkcie Informacji, Wsparcia i  Pomocy,”.
 1. Treść 23 ust. 1 pkt 3 lit. g otrzymuje brzmienie:
  „pełnienie  dyżurów w  Punkcie Informacji, Wsparcia i Pomocy.”.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Kierownik GOPS
mgr Monika Słowińska

 


ZARZĄDZENIE NR 021.1.2023
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej z dnia 01 marca 2023 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.

 

Na podstawie § 20 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr XXIX/285/14 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 05 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej z późn. zm. zarządzam co następuje:

§ 1
Ustala się Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy  Murowanej – w brzmieniu załącznika nr 1.

§ 2

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zapoznają się z treścią Regulaminu oraz potwierdzają własnoręcznym podpisem oświadczenie o przyjęciu jej do wiadomości i stosowania.

§ 3
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4
Traci moc:
1/ Zarządzenie Nr 2/2016 Kierownika GOPS z dnia 30 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej 2/ Zarządzenie Nr 2/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej z dnia 30 kwietnia kwietnia 2016 r.

Kierownik GOPS
mgr Monika Słowińska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 021.1.2023
z dnia 01.03.2023

 

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zwany dalej Regulaminem, określa szczegółową organizację i zakres działania ośrodka oraz zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników w nich zatrudnionych.

§ 2

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Gminy – Lipnica  Murowana, powołaną do wykonywania zadań własnych i zleconych  określonych w szczególności w następujących aktach prawnych:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
3. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
4. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
5. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
6. ustawy  z  dnia  16  lutego  2016 r.  o  pomocy  państwa  w  wychowywaniu  dzieci,
7. ustawy z 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego,
8. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
9. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r  świadczeniach  opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych,
10. ustawy z dnia  5 grudnia 2014 r o Karcie  Dużej  Rodziny,
11. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
12. ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,
13. Kodeksu postępowania administracyjnego,
14. uchwały nr 3/90 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia  06 sierpnia 1990r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej,
15. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
16. ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r o finansach publicznych,
17. innych przepisów prawnych dotyczących Ośrodka i  jednostek budżetowych,
18. ustawy o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie  z dnia 29 lipca 2005 r.,
19. Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy  Murowanej.
20. ustawy z  dnia  21 czerwca  2001 o  dodatkach  mieszkaniowych  z  późn. zmianami.
21. innych zadań  zleconych  przez  Radę Gminy  lub  Wójta  Gminy  na  mocy  upoważnień.
2. Zadania określone w ust. 1 realizują pracownicy Ośrodka w ramach przypisanych im zakresów czynności.
3. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Lipnica Murowana.


§ 3

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Ośrodku – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Lipnicy  Murowanej  ( skrót  GOPS ),
Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Lipnicy  Murowanej,
Zastępcy Kierownika – należy przez to rozumieć Zastępcę Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej,
Głównym Księgowym – oznacza to Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy  Murowanej,
Pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy  Murowanej,
Wójcie Gminy – należy rozumieć przez to Wójta Gminy Lipnica Murowana,
Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Lipnica  Murowana.

§ 4

 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest świadczenie wszechstronnej pomocy rodzinom i osobom zamieszkałym i czasowo przebywającym na terenie gminy Lipnica  Murowana, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, które wykorzystując własne zasoby i możliwości nie są w stanie ich pokonać.
 2. Ośrodek zaspokaja niezbędne potrzeby życiowe osób i rodzin określonych w pkt. 1, w  szczególności poprzez umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem.
 3. Ośrodek realizuje zadania z zakresu:
a) pomocy społecznej,
b) świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń  opiekuńczych,
c) pomocy osobom uprawnionym do alimentów i prowadzi  postępowania  wobec dłużników  alimentacyjnych,
d) Przeciwdziałania przemocy  w  rodzinie,
e) pomocy państwa  w  wychowywaniu  dzieci,
f) wspierania rodziny  i  systemu pieczy  zastępczej,
g) pomocy państwa  w  zakresie  dożywiania,
h) świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
i) Karty Dużej Rodziny,
j) innych zadań  zleconych ustawami, statutem lub uchwałami  Rady  Gminy.

§ 5

 1. GOPS jest jednostką budżetową  nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. GOPS jest zakładem pracy a Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 3. Nadzór  nad  działalnością  GOPS  sprawuje Wójt  Gminy.
 4. Obsługę kasową Ośrodka prowadzi bezpłatnie Urząd Gminy Lipnica  Murowana.
 5. Warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, określa Ustawa   z dnia 21 listopada 2008 r. o wynagradzaniu pracowników samorządowych   oraz  Regulamin Wynagradzania .
 6. Zakres świadczeń socjalnych określa Zakładowy Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 6

 1. Działalnością  GOPS  kieruje Kierownik.
 2. Podczas nieobecności Kierownika działalnością Ośrodka kieruje Zastępca Kierownika.
 3. Wójt wykonuje uprawnienia pracodawcy i zwierzchnika służbowego  w  stosunku  do Kierownika  GOPS.
Rozdział II Struktura organizacyjna Ośrodka

§ 7

Kierownik
 1. Kierownik wykonuje zadania  określone  w § 4 przy  pomocy  zespołu  pracowników.
 2. Kierownik wykonuje  uprawnienia  zwierzchnika  służbowego  w  stosunku do pracowników GOPS.
 3. Zastępca Kierownika wykonuje uprawnienia bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracowników realizujących pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 8

 1. Do wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych  tworzy  się  w ośrodku  następujące stanowiska pracy:
a) Kierownik,
b) Zastępca Kierownika,
c) Główny księgowy, obsługa księgowa   (2 x ¼ – łącznie 0,5 etatu),
d) Pracownicy socjalni (zgodnie z wymogami ustawy),
e) Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu  alimentacyjnego oraz świadczeń/etaty w miarę posiadanych środków/ etaty w miarę posiadanych środków (aktualnie 1, 5 etatu),
f) Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych (etaty w miarę posiadanych środków),
g) Stanowisko Asystenta Rodziny,
h) Opiekunki oraz sprzątaczka – 2 etaty,
i) Stanowisko administracyjno-biurowe.
2. Do realizacji zadań wynikających  z  ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy  funkcjonuje przy GOPS  –  Punkt  Informacji, Wsparcia i  Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Działalność  Punktu  reguluje  oddzielny  Regulamin.
3. W miarę posiadanych środków do realizacji zadań   ośrodka określonych przepisach prawa mogą  być tworzone  inne specjalistyczne samodzielne stanowiska np.: psycholog, pracownik administracyjny itp.
4. Wszystkie stanowiska zobowiązane są do współdziałania w celu efektywnej realizacji zadań Ośrodka.
5. Kierownik nadzoruje pracę  wszystkich  stanowisk pracy, ustala  im  zakres czynności, uprawnień  i  odpowiedzialności.
6. Realizacje zadań finansowych bezpośrednio organizuje i kontroluje  główny  księgowy.


§ 9

 1. Kierownik kieruje całokształtem działalności  Ośrodka.
 2. Kierownik podlega służbowo Wójtowi Gminy.
 3. Kierownik składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie.
 4. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i dba o jego wizerunek.
 5. Kierownik dokonuje czynności prawnych i faktycznych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka w stosunku do organów, instytucji, osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§ 10

 1. Kierownik i Zastępca Kierownika posiadają  upoważnienia  Wójta  Gminy  do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach  z zakresu zadań własnych i zleconych Gminy określonych w § 4.
 2. W zakresie realizacji zadań publicznych  kierownik posiada  upoważnienie   Rady  Gminy Lipnica  Murowana.

§ 11

 1. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.
 2. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Ośrodka .
 3. Zwierzchnikiem służbowym kierownika  jest  Wójt  Gminy.

§ 12

 1. Kierownik kieruje Ośrodkiem w szczególności poprzez wydawanie zarządzeń, instrukcji, regulaminów, poleceń służbowych.
 2. Kierownik nadzoruje pracę i pracowników Ośrodka, kierując się kryterium legalności, celowości, gospodarności.

§ 13

 1. Do wyłącznych zadań i kompetencji kierownika GOPS należą:
1) załatwianie indywidualnych spraw i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej w sprawach pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
2) wydawanie, na podstawie przepisów ustaw szczegółowych, zarządzeń wewnętrznych dotyczących organizacji i funkcjonowania GOPS oraz w innych w sprawach o charakterze wewnętrznym,
3) przygotowywanie i realizacja programów pomocy społecznej oraz współpraca w zakresie opracowywania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
4) składanie oświadczeń woli w sprawach cywilnoprawnych, w zakresie objętym pełnomocnictwem ogólnym Wójta Gminy,
5) nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami GOPS oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie o pracownikach samorządowych i ustawie Kodeks pracy,
6) dokonywanie podziału zadań, uprawnień i odpowiedzialności pomiędzy pracowników GOPS,
7) organizacja archiwum zakładowego,
8) nadzorowanie przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych, zapewnienie zabezpieczenia systemów informatycznych,
9) zapewnienie właściwej organizacji pracy,
10) zapewnienie pracownikom GOPS bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
11) wykonywanie innych zadań ogólno-administracyjnych, w tym dotyczących sprawozdawczości statystycznej,
12) w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej GOPS:
a) dokonywanie wstępnej oceny celowości i wysokości wydatków ujętych w materiałach planistycznych do projektu planu finansowego GOPS, które są składne do projektu   budżetu   Gminy b) dostosowanie projektu planu finansowego do układu wykonawczego budżetu Gminy  oraz jego akceptacja,
c) dokonywanie przeniesień wydatków ujętych w planie finansowym w  ramach delegacji upoważnienia Wójta Gminy zawartego w uchwale budżetowej,
d) wykonywanie planu finansowego GOPS, w tym zaciąganie zobowiązań i dokonywanie  wydatków  do wysokości i na cele określone w planie finansowym,
e) kontrola wykorzystania limitów na wydatki objętych planem finansowym,
f) kontrola celowości, legalności, oszczędności i poprawności merytorycznej wydatków  oraz akceptacja w tym zakresie dowodów księgowych,
g) kierowanie gospodarką finansową GOPS oraz zapewnienie przestrzegania procedur  kontroli finansowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych  i przepisami wydanymi na  jej podstawie
h) zapewnienie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
i) nadzorowanie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wykonywania innych obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości,
j) wdrażanie procedury zamówień publicznych oraz akceptacja najkorzystniejszej oferty
k) zatwierdzanie sprawozdań budżetowych i finansowej sprawozdawczości rocznej,
l) sporządzanie dla Wójta Gminy w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych
ł) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego GOPS za pierwsze półrocze roku budżetowego, z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
m) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego GOPS.
n) wykonywanie innych obowiązków należących do pracodawcy i kierownika jednostki sektora finansów publicznych.
2. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje kierownik GOPS na podstawie upoważnień Wójta Gminy lub Rady Gminy.

§ 14

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Zastępcy Kierownika należy w szczególności:
 1. Zarządzanie, nadzorowanie i kierowanie pracą Ośrodka podczas nieobecności Kierownika Ośrodka.
 2. Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz podczas nieobecności Kierownika Ośrodka.
 3. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej zgodnie z delegacjami ustawowymi oraz upoważnieniem Wójta Gminy Lipnica podczas nieobecności Kierownika Ośrodka.
 4. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników realizujących pomoc w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.
 5. Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami GOPS oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie o pracownikach samorządowych i ustawie Kodeks pracy, w przypadku kiedy czynności tych nie może dopełnić Kierownik.
 6. Sporządzanie sprawozdań w sprawach z zakresu pomocy społecznej.
 7. Nadzór merytoryczny w sprawach z zakresu pomocy społecznej.
 8. Przygotowywanie zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych w sprawach z zakresu pomocy społecznej.
 9. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Lipnica Murowana w sprawach z  zakresu pomocy społecznej.

Główny Księgowy

 1. Główny Księgowy prowadzi księgowość Ośrodka zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.

§ 15

 1. Główny Księgowy:
a) wydatkuje środki pieniężne będące w dyspozycji Ośrodka,
b) współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych przekazywanych na realizację zadań zleconych,
c) w zakresie nienależnie pobranych świadczeń, Główny Księgowy nadzoruje ich ściąganie, zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
d) Główny Księgowy współpracuje z Wydziałem Finansowym Urzędu Gminy Lipnica  Murowana , bankami i instytucjami finansowymi w celu zapewnienia efektywnej gospodarki finansowo – budżetowej Ośrodka,
e) Główny Księgowy opracowuje roczny plan finansowy, zawierający zestawienie przychodów i rozchodów, uwzględniając w szczególności potrzeby w zakresie realizacji zadań określonych w § 4 oraz uwzględniając inne bieżące potrzeby Ośrodka,
f) Główny Księgowy nadzoruje wykonanie rocznego planu finansowego poprzez:
g) nadzór nad bieżącą realizacją planu finansowego i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
h) prowadzenie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
i) nadzór nad przygotowaniem, opracowaniem i sporządzeniem sprawozdania finansowego,
j) nadzór oraz sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków,
k) przygotowuje projekty uchwał w zakresie zmian planów finansowych.

§ 16

 1. Do zadań Głównego księgowego należą w szczególności:
a) zadania księgowe, finansowe i rachunkowe tj. w szczególności:
b) przygotowywanie i opracowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
c) prace związane z prawidłowym przebiegiem wykonywania budżetu,
d) uzgadnianie danych do konstrukcji planów finansowych, przygotowywanie planów,
e) przygotowywanie danych i opracowywanie sprawozdań i bilansów z wykonania dochodów i wydatków,
f) kompletowanie wyciągów bankowych z poszczególnych kont, uzgadnianie, dekretowanie i przygotowywanie do księgowania,
g) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
h) kontrola formalno – rachunkowa dowodów księgowych,
i) dokonywanie poleceń przelewów z rachunków bankowych,
j) przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych Ośrodka i rozliczanie wyników inwentaryzacji,
k) prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
l) przygotowywanie akt księgowych do archiwizacji,
m) naliczanie  i  wypłata  wynagrodzeń,
n) sporządza deklaracje ZUS   dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla osób uprawnionych.


§ 17

 1. Główny Księgowy:
a) wykonuje całość obowiązków związanych z prowadzeniem rachunkowości,
b) sporządza roczne sprawozdania,
c) sporządza listy płac pracowników,
d) sporządza deklaracje z zakresu ubezpieczeń społecznych, funduszu pracy, podatku dochodowego,
e) sporządza projekty rocznego planu finansowego i jego zmian,|
f) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.


§ 18

 1. Przy załatwianiu sprawy przekraczającej zakres działania jednego stanowiska, zakres współpracy i współdziałania poszczególnych stanowisk pracy, określa każdorazowo dekretacja kierownika  GOPS złożona na piśmie inicjującym sprawę.
 2. Procedury kontroli finansowej, zasady rachunkowości, zakładowy plan kont oraz obieg dokumentów finansowych, określa odpowiednie zarządzenie kierownika GOPS.

§ 19

 1. Do Podstawowych obowiązków wszystkich pracowników  należy w szczególności:
a) rzetelne i efektywne wykonywanie obowiązków,
b) przestrzeganie ustalonego w Ośrodku czasu pracy i porządku,
c) dokładne i sumienne wykonywanie poleceń Kierownika,
d) przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przeciwpożarowych,
e) właściwy stosunek do mienia Ośrodka,
f) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
g) doskonalenie wiedzy fachowej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie metod pracy,
h) wnikliwe, szybkie i bezstronne działanie przy wykorzystaniu optymalnych środków, umożliwiających osiągnięcie celu i należytego załatwienia sprawy, bez zbędnej zwłoki,
i) za nieprzestrzeganie przepisów i zarządzeń, pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową,
j) prawa i obowiązki pracowników Ośrodka, regulują przepisy o pracownikach samorządowych, Kodeks Pracy.


§ 20

 1. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za:
a) znajomość i przestrzeganie przepisów prawa,
b) przestrzeganie terminów załatwianych spraw,
c) przestrzeganie etyki zawodowej,
d) właściwą obsługę stron,
e) prawidłowe prowadzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów,
f) dochowywanie tajemnicy służbowej.
2. Pracownikom nie wolno wykorzystywać swojego stanowiska lub uzyskanych w związku z pracą informacji w celu przysposobienia korzyści sobie oraz innym osobom.

§ 21

Pracownicy d/s świadczeń pomocy społecznej

 1. Zadania z zakresu  pomocy  społecznej  realizowane  są  przez: pracowników  socjalnych, specjalistów  pracy  socjalnej bądź  innych pracowników  spełniających  określone  wymogi
 2. Szczegółowy wykaz obowiązków pracowników oraz wykaz przyznanych spraw określają Zakresy czynności pracowników. Pracownicy socjalni pracują w terenie; obsługują rejon wyznaczony zgodnie z zakresem czynności.
 3. W ramach stanowisk pracy, obowiązuje zasada pełnienia zastępstw w przypadku nieobecności pracownika w pracy,
 4. W przypadkach szczególnych zastępstwa wyznacza Kierownik.
 5. Przy zmianach personalnych obowiązuje protokolarne przekazywanie dokumentacji wynikających z zakresów czynności.
 6. Nakładanie kar porządkowych na pracowników regulują przepisy prawa pracy.

§ 22

 1. Pracownicy socjalni realizują zadania określone w Statucie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz innymi ustawami,
 2. przeprowadzają i dokumentują wywiady rodzinne oraz postępowanie administracyjne z  zakresu powierzonych spraw,
 3. przygotowują projekty decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej,
 4. świadczą pracę  socjalną,
 5. ustalają wykaz  rodzin wymagających  pomocy  asystenta  rodziny i  ściśle współpracują  z  asystentem  rodziny,
 6. ustalają uprawnienia oraz przygotowują projekty decyzji wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,
 7. przygotowują odpowiednie dokumenty, w tym porozumienia, ustalają wykaz potrzebujących do pomocy w zakresie dożywiania, a także współdziałają w organizacji i wyposażeniu punktów przygotowania i wydawania posiłków dla dzieci i młodzieży,
 8. organizują oraz przygotowują odpowiednie dokumenty w zakresie zapewnienia potrzebującym usług opiekuńczych,
 9. współpracują z Urzędem Gminy w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 10. realizują ustawę o przeciwdziałaniu przemocy, są członkami zespołu interdyscyplinarnego  oraz  pełnią  dyżury w  Punkcie
 11. współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudnienia socjalnego,
 12. przygotowują materiały i informacje niezbędne do sporządzania planów oraz programów  społecznych,
 13. realizują zadania określone w planach pomocy społecznej oraz w strategiach rozwiązywania problemów społecznych,
 14. sporządzają sprawozdania i informacje ze swojego zakresu działania,
 15. zawierają   kontrakty socjalne ,nadzorują ich realizację,
 16. wykonują inne zadania zlecone przez kierownika GOPS w tym prowadzenia spraw  związanych  z  przyznawaniem  Karty  Dużej Rodziny.

§ 23

 1. Do zadań pracowników socjalnych należy w szczególności:
1) W toku postępowania w sprawach indywidualnych z zakresu pomocy społecznej:
a) rozpoznawanie potrzeb i organizowanie pomocy, stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin,
b) przyjmowanie wniosków o udzielanie świadczeń,
c) gromadzenie materiału dowodowego w toku postępowania o przyznanie pomocy,
d) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych,
e) przeprowadzanie wywiadów do celów przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego,
f) wprowadzanie danych do systemu POMOST i prowadzenie spraw do momentu wydania decyzji,
g) przeprowadzanie kontroli zgodności ( prawidłowości ) wykorzystania świadczeń z pomocy społecznej.
h) sprawozdawczości  resortowej oraz prowadzenie analizy wykonania środków i pełna  obsługa  aplikacji  statystycznej  CAS.
2) W zakresie profilaktyki i pracy socjalnej:
a) pobudzanie aktywności społecznej świadczeniobiorców Ośrodka oraz ich rodzin, inspirowanie i wspieranie dążeń do osiągania samodzielności,
b) zapobieganie marginalizacji osób i grup a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom występującym w środowisku lokalnym.
c) przyjmowanie wszelkich interwencji i zgłoszeń dotyczących udzielenia pomocy,
d) prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobiegania stanom powodującym konieczność korzystania z pomocy społecznej – praca socjalna,
e) przygotowywanie na zlecenie Kierownika, materiałów służących opracowywaniu diagnoz, programów i projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
f) rozeznawanie i analiza zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
g) opracowywanie planów pomocy  oraz kontraktów socjalnych.
3) W zakresie poradnictwa, pomocy oraz udostępniania informacji stronom i innym organom:
a) wydawanie opinii o sytuacji materialno – bytowej osób i rodzin na wniosek stron lub uprawnionych organów,
b) udzielanie porad i informacji stronom,
c) wydawanie zaświadczeń stronom w zakresie świadczeń z pomocy społecznej,
d) prowadzenie korespondencji z instytucjami w sprawach o przyznanie pomocy społecznej,
e) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, sądami, policją, zakładami ubezpieczeń społecznych i innych,
f) kierowanie stron do placówek świadczących usługi specjalistyczne,
g) pełnienie  dyżurów w  Punkcie Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w  Rodzinie.

§ 24

Stanowisko Świadczeń Rodzinnych

1.Stanowisko  Świadczeń Rodzinnych zajmuje się realizacją zadań wynikających z ustaw:
1) ustawy z dnia  28  listopada  2003 r  o świadczeniach  rodzinnych,
2) ustawy z dnia  04 kwietnia  2014 r o ustalaniu i  wypłacie   zasiłków  dla opiekunów,
3) ustawy z dnia  07 września  2007r o pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów,
4) ustawy z dnia 4 kwietnia 2016 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”


§ 25

 1. Do zadań Stanowiska d/s Świadczeń Rodzinnych należy w szczególności:
1) załatwianie wniosków, zgodnie z przepisami prawa i dyspozycjami Kierownika,
2) wstępna akceptacja i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zasiłków pielęgnacyjnych
3) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
4) prowadzenie dokumentacji realizowanych zadań,
5) opracowywanie programów, prognoz, analiz oraz sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw również w formie elektronicznej,
6) planowanie potrzeb w zakresie w/w świadczeń
7) ustalanie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację świadczeń,
8) prowadzenie bieżących spraw, w tym korespondencji w zakresie  realizacji w/w  ustaw,
9) Współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie w zakresie załatwiania spraw  objętych  koordynacją zabezpieczenia społecznego.

2. Do zadań stanowiska d/s Świadczeń Rodzinnych. należy również realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  oraz  postępowania wobec  dłużników alimentacyjnych a to: przyznawanie świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, a w szczególności:

1) wydawanie wniosków oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
2) przyjmowanie wniosków przekazanych od komornika i wierzycieli,
3) weryfikacja otrzymanej dokumentacji, naliczanie funduszu alimentacyjnego przygotowywanie decyzji,
4) współpraca z Komornikiem Sądowym,
5) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
6) sporządzanie sprawozdawczości w formie elektronicznej, prowadzenie analizy wykonania środków i pełna obsługa aplikacji  statystycznej CAS.

§ 26

Stanowisko  d/s Świadczeń  Wychowawczych

 1. Stanowisko ds. Świadczeń Wychowawczych zajmuje się realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego  2016 r o pomocy  państwa  w  wychowywaniu.

§ 27

 1. Do zadań Stanowiska d/s Świadczeń wychowawczych należy
a) realizacja zadań  związanych z  ustawą  z  dnia  11 lutego 2016 r o pomocy  państwa  w wychowywaniu  dzieci w  zakresie  koordynacji systemów zabezpieczenia  społecznego   oraz  świadczeń  nienależnie
b) realizacja zadań  związanych  z  przyznawaniem   dodatków  mieszkaniowych
c) realizacja  dodatków rządowych  /osłonowych zleconych  GOPS  na  mocy  upoważnień/

§ 28

Stanowisko  Asystenta  Rodziny

Stanowisko  Asystenta  Rodziny realizuje  zadania  wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 29

 1. Szczegółowy zakres zadań Asystenta Rodziny:
 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia  gospodarstwa domowego;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i psychologicznych;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 5. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 6. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych  członków rodziny;
 7. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 8. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 9. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 10. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 11. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 12. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 13. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 14. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 15. sporządzanie, na wniosek  sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
 16. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 17. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
§ 30

Usługi  opiekuńcze

 1. Usługi opiekuńcze sprawowane  są  przez  etatowe  opiekunki, świadczące  usługi w  domach  podopiecznych.
 2. W miarę potrzeb w  wyjątkowych  okolicznościach  w  razie  nie możliwości sprawowania usług przez etatowe opiekunki, usługi  mogą  być  powierzone  w  ramach  umowy  zlecenia osobom  zamieszkującym w najbliższym  otoczeniu wymagającego  pomocy.

§ 31

 1. Do zadań pracowników świadczących  usługi opiekuńcze należy:
 • pomoc w zaspokojeniu osobom tego wymagającym podstawowych  potrzeb  życiowych a szczególnie;
 • utrzymywanie w czystości mieszkania;
 • dokonywanie zakupów i przygotowywanie  w  miarę możliwości posiłków;
 • opiekę higieniczną i zleconą przez lekarza  pielęgnację;
 • w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 1. W  miarę posiadanego limitu godzin utrzymywanie czystości w  pomieszczeniach  GOPS.

ROZDZIAŁ III
ZASADY PODPISYWANIA (APROBATY) PISM I DECYZJI ORAZ ZAKRES UPOWAŻNIEŃ DO ZAŁATWIANIA SPRAW I WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

§ 32

 1. Kierownik GOPS podpisuje osobiście:
1) decyzje administracyjne,
2) zarządzenia wewnętrzne,
3) wszelkie pisma i dokumenty administracyjne w sprawach dotyczących jednostki własnej,
4) umowy cywilnoprawne zawierane w ramach pełnomocnictwa ogólnego udzielonego przez Wójta Gminy oraz w zakresie dysponowania środkami finansowymi określonymi w planie finansowym GOPS,
5) dokumenty związane z planowaniem, dysponowaniem, wykonywaniem i kontrolowaniem gospodarki finansowej GOPS, także w formie zatwierdzenia  dowodów księgowych do zapłaty oraz innych dokumentów finansowych, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
6) dokumenty związane z dyspozycją środkami pieniężnymi,
7) pisma i dokumenty kierowane do organów Gminy (Rady Gminy, Wójta Gminy), z zakresu zadań GOPS,
8) odpowiedzi na skargi i wnioski skierowane o GOPS chyba, że skarga lub wniosek obejmuje sprawy z zakresu kompetencji Wójta Gminy.
 1. Kierownik może upoważnić na piśmie innych pracowników GOPS do podpisywania pism i dokumentów, z jego upoważnienia.
 2. Zastępca Kierownika podpisuje pisma, o których mowa w ust. 1 w razie nieobecności Kierownika na podstawie upoważnienia.

§ 33

 1. Do zadań  stanowiska  administracyjno- biurowego  należy:
1) Przyjmowanie i  rejestrowanie  korespondencji zgodnie  z  Instrukcją  kancelaryjną, prowadzenie   ewidencji  czasu  pracy,
2) Prowadzenie ewidencji urlopów,
3) Ewidencjonowanie zamówień  publicznych  i  prowadzenie  rejestru rachunków  i  umów,
4) Dokonywaniem zmian  w  Jednolitym  Wykazie  Rzeczowym  Akt,
5) Archiwizacja i  brakowanie  akt,
6) Prowadzenie zadań ZFŚS
7) Wykonywanie innych poleceń Kierownika a wiążących się z całokształtem pracy Ośrodka.

§ 34

 1. Główny księgowy akceptuje i podpisuje:
1) pisma i dokumenty ze swojego zakresu działania,  a w szczególności dokumenty związane z planowaniem, wykonywaniem   i kontrolowaniem gospodarki finansowej, także w formie aprobaty  dowodów  księgowych  do wypłaty oraz inne dokumenty finansowe niezbędne do prawidłowego prowadzenia    ksiąg rachunkowych,
2) dokumenty związane z dyspozycją środkami pieniężnymi,
3) dokumenty i dowody księgowe, w ramach procedur kontroli finansowej,
4) sprawozdania budżetowe i finansową sprawozdawczość roczną,
5) pisma ze swojego zakresu uprawnień ustalonych w ustawie o finansach publicznych.
 1. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebny jest podpis (kontrasygnata  skarbnika  gminy.

§ 35

 1. Pracownicy GOPS parafują pisma i dokumenty ze swojego zakresu działania.
 2. Pracownikom wykonującym czynności kontrolne z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej, aktualne upoważnienia do podpisu określają pisemne zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY ORAZ WARUNKI PRACY I ZATRUDNIENIA W GOPS

§ 36

 1. W GOPS nie wprowadza się regulaminu pracy z przyczyn określonych w art. 104 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy
 2. Pracownicy GOPS są informowani na piśmie przez pracodawcę o warunkach pracy, w  zakresie i w terminie określonym w art. 29 § 3 Kodeksu pracy.
 3. Do pracowników GOPS zastosowanie mają przepisy prawa pracy ujęte w:
  1) ustawie o pracownikach samorządowych, a w sprawach w niej nieuregulowanych w ustawie – Kodeks pracy.

§ 37

 1. Zasady wynagrodzenia pracowników GOPS określają:
  1)ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
  2) Regulamin  wynagradzania  w  GOPS.

§ 38

 1. W GOPS obowiązuje następujący tygodniowy rozkład czasu pracy:
 • codziennie od poniedziałku do  piątku – od godz. 7.30 do 15.30.
 1. Przyjmowanie interesantów odbywa się w godzinach wymienionych w ust. 1 od poniedziałku do czwartku. Piątek jest dniem wewnętrznym.

§ 39

 1. Do czynności kancelaryjnych w GOPS stosuje się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 2. Szczegółowe zasady archiwizacji dokumentów ustala instrukcja kierownika GOPS o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego, wprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
ROZDZIAŁ V

ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW

§ 40

 1. W ramach skarg i wniosków strony przyjmowane są przez kierownika w każdy dzień tygodnia w  godzinach pracy GOPS.
 2. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Kierownik GOPS.
 3. Przy załatwianiu skarg i wniosków stosuje się zasady określone w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w  sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg w wniosków.
 4. Jeżeli skarga lub wniosek obejmuje sprawy z zakresu kompetencji Wójta Gminy, kierownik przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty wpływu, pismo wraz z dokumentami i wyjaśnieniami dotyczącymi przedmiotu skargi lub wniosku.
ROZDZIAŁ VI

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

§ 41

 1. Kierownik GOPS realizuje prawo dostępu informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie i na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 2. Rodzaj i zakres informacji publicznych podlegających obowiązkowej publikacji określają przepisy szczegółowe.
 3. Obowiązek określony w ust. 2 realizowany jest w formie ustalonej w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji  Publicznej
ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

§ 42

 1. Kontrolę instytucjonalną działalności GOPS sprawuje Wójt Gminy.
 2. Kontrola funkcjonalna należy do obowiązków kierownika GOPS i głównego księgowego.
 3. Obowiązki kontrolne stanowisk pracy określone są w zakresach czynności pracowników.
ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

 1. Spory kompetencyjne wynikłe ze stosowania postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Kierownik GOPS.
 2. Skargi i wnioski pracowników na kierownika GOPS, dotyczące organizacji pracy i spraw pracowniczych rozstrzyga Wójt Gminy, nie dotyczy to skarg na kierownika składanych w  trybie kodeksu postępowania administracyjnego, które rozstrzyga Rada Gminy.

§ 44

W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy Statutu, który stanowi załącznik do uchwały Rady Gminy Lipnica  Murowana Nr XXIX/285/14 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy  Murowanej  z późn. zm. oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 45

Z treścią Regulaminu zapoznają się wszyscy pracownicy przyjmując go do wiadomości i  przestrzegania  parafując  własnoręcznym podpisem.

§ 46

Zmiana niniejszego regulaminu wymaga trybu przewidzianego dla jego nadania.

§ 47

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie 14 dni od dnia jego podania do wiadomości w  sposób przyjęty w Ośrodku.

Kierownik GOPS
mgr Monika Słowińska
loading