Karta Dużej Rodziny

Komu przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica MAJĄ lub MIELI na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku
– w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia powyższe wymagania.

 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby ubiegać się o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

1) wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny
2) załączniki do wniosku:
a) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
b) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
c) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
d) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby ubiegać się o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny?

Wniosek o wydanie duplikatu Karty.

Na jaki okres jest przyznawana Karta Dużej Rodziny?

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony.
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Opłaty

Karta jest przyznawana bezpłatnie.

Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł, w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej,

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 13,00 zł.

Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, wójt może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia w/w opłat.

ISTOTNE ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny wydawana jest również w formie elektronicznej. Od 9 czerwca 2021r. każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektroniczną czy obu – będzie mógł z niej korzystać dzięki praktycznej aplikacji mObywatel (dostępnej do pobrania ze sklepu Google Play, App Store). W aplikacji mObywatel znajdzie się także link do strony https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr na której znajduje się mapa z partnerami KDR oraz z informacjami o zniżkach.

Aplikacja mObywatel to cyfrowy portfel na dokumenty i usługi. Dzięki aplikacji można m.in.:

  • bezpiecznie pobrać i okazać swoje dane,
  • realizować eRecepty bez podawania numeru PESEL,
  • przechowywać potwierdzenie odbytego szczepienia przeciwko COVID-19,
  • korzystać z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej.

Jest ona dostępna dla osób posiadających mTożsamość (posiadających PESEL oraz dowód osobisty) lub mLegitymację szkolną. Część cudzoziemców posiadających obecnie KDR i dzieci nie będzie mogła skorzystać z Karty w mObywatel. Cudzoziemcy, którzy wnioskowali o elektroniczną formę KDR, otrzymują z urzędu Kartę tradycyjną.

Osoby, które nie będą miały dostępu do mObywatela, będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

 

Jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny?

Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny dostępne na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr.

 

Niektórzy partnerzy KDR w powiecie bocheńskim:

1. „POMOCNA” Poradnia psychologiczna dla dzieci, młodzieży i rodzin, ul. Biała 18A, 32-700 Bochnia
Rodzaj zniżki:
Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 20% zniżki na usługi poradni psychologicznej

2. Bank Zachodni WBK Oddział w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 18, 32-700 Bochnia
Rodzaj zniżki:
a) Konto 1|2|3 – zmniejszenie o 50% minimalnej kwoty wpływów na konto zwalniających z opłaty za prowadzenie konta (z 2 tys. zł na 1 tys. zł)
b) Karta kredytowa 1|2|3 – zmniejszenie o 50% progu wymaganego dochodu (z 2 tys. zł na 1 tys. zł) oraz 100% zniżka w opłacie za kartę przez cały okres obowiązywania umowy o udzielenie kredytu i wydanie karty kredytowej
c) Karta kredytowa MasterCard PAYBACK – 100% zniżka w opłacie za kartę dla posiadaczy Konta Godnego Polecenia i 0 zł opłat miesięcznych przez cały okres obowiązywania umowy o kartę wraz z kredytem
d) Limit w koncie osobistym – obniżenie o 100% prowizji z tytułu udzielenia limitu w Koncie 1|2|3 dla posiadaczy KDR, którzy w okresie 30 dni przed złożeniem wniosku o limit w koncie nie posiadali u Partnera limitu kredytowego w Koncie 1|2|3 oraz wyrażą zgodę na odnowienie limitu na kolejny okres
e) Kredyty hipoteczne – – obniżenie o 100% prowizji z tytułu udzielenia kredytu pod warunkiem złożenia wniosku o kredyt w oddziale banku.
Oferta nie dotyczy wniosków składanych w placówkach partnerskich

3. Agencja nr 1868 PKO Banku Polskiego, ul. Kazimierza Wielkiego 20, 32-700 Bochnia
Rodzaj zniżki:
a) rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto za Zero, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej, pod warunkiem, że przynajmniej jedno dziecko posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, z zastrzeżeniem pkt I.2; b) dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny, które zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto Pierwsze, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej, pod warunkiem, że przynajmniej jeden z rodziców posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z zastrzeżeniem pkt I.2. 2. Nie uznaje się, że został spełniony warunek posiadania odpowiednio przez rodzica albo dziecko rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO Banku Polskim SA, jeżeli rachunek bankowy prowadzony jest na podstawie umowy konta Inteligo, Konta Codzienne Adm., Konta Spektrum Adm., Konta Ulubione Adm.. 3. Warunki Cenowe Oferty obowiązują od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., dla osób, o których mowa w pkt I.1, które zawrą umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w okresie od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. 4. Warunki Cenowe Oferty polegają na obniżeniu opłaty miesięcznej za: 1) prowadzenie Rachunku PKO Konto za Zero do 0,00 zł; 2) obsługę karty debetowej wydanej odpowiednio do Rachunku PKO Konto za Zero lub Rachunku PKO Konto Pierwsze do 0,00 zł.

4. Agroturystyka „Łopusze”, 32-731 Żegocina 349
Rodzaj zniżki:
ULGA PROCENTOWA – 20 % na noclegi dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Ulga łączy się ze zniżkami z cennika „Łopusze”

5. BIGA, ul. Karosek 27, 30-700 Bochnia
Rodzaj zniżki:

Każdej osobie posiadającej Kartę Dużej Rodziny przysługuje 5% zniżki na wszystkie towary oferowane przez sieć sklepów BIGA.

6. BOMAR 2 Marek Dziekan Sp. J. Salony łazienek, ul. Brzeska 44, 32-700 Bochnia
Rodzaj zniżki:
ULGA PROCENTOWA: Rabat 7% na cały asortyment. Rabat łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w salonach łazienek Bomar 2 oraz w sklepie internetowym www.bomar2.pl

7. Centrum Medyczne CENTERMED – Remedium, ul. Kazimierza Wielkiego 13, 32-700 Bochnia
Rodzaj zniżki:
a) 30% zniżki na prywatne usługi rehabilitacyjne świadczone do godziny 12.00.
b) 10 % zniżki na prywatne konsultacje medyczne.
c) Ułatwiony dostęp do lekarzy specjalistów w ramach wizyt prywatnych poprzez rejestrację za pomocą infolinii CenterMed: 801 404 402 – przy rejestracji należy poinformować o posiadaniu Karty Dużej Rodziny.

8. F.P.U.H. Black Cat Design Katarzyna Goczol, Żegocina 5, 32-731 Żegocina
Rodzaj zniżki:
Posiadacze Karty Dużej Rodziny uprawnieni są do otrzymania: 10% zniżki na cały asortyment dostępny w sklepie internetowym www.meblefox.com


9. Kopalnia Soli Bochnia sp. zo.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia
Rodzaj zniżki:
20% na bilety indywidualne (rabat nie łączy się z ofertami promocyjnymi, biletami rodzinnymi i grupowymi): -trasę turystyczną (z ekspozycją multimedialną), – pobyt rekreacyjny 3 godz. w komorze Ważyn, -podziemną przeprawę łodzią, -pobyt nocny w komorze Ważyn

10. Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni, ul. św. Leonarda 34, 32-700 Bochnia
Rodzaj zniżki:
Bilety normalne i ulgowe, zarówno od poniedziałku do piątku, jak i w soboty oraz w niedziele, będą tańsze o 1 zł.
Ulga dotyczy wszystkich posiadaczy Karty Dużej Rodziny przy zakupie, zarówno biletów indywidualnych, jak i rodzinnych.
Ulga nie łączy się z innymi promocjami.

11. Majcher Marian TAXI OSOBOWE, ul. Brzeska 124/1, 32-700 Bochnia
Rodzaj zniżki:

20% ulgi na usługi przewozu osób dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

12. Martes Sport Sp. z o.o., ul. Partyzantów, 32-700 Bochnia
Rodzaj zniżki:
10% zniżki dla każdego posiadacza Karty Dużej Rodziny na wszystkie towary oferowane w sklepach Partnera (zniżka udzielana w stosunku do ceny towaru uwidocznionej w sklepie).

13. Miejski Dom Kultury, ul. Regis 1, 32-700 Bochnia
Rodzaj zniżki:
Dla wszystkich osób posiadających Kartę Dużej Rodziny przysługuje zniżka na seanse filmowe w Kinie Regis: Seans 2D: Bilet normalny – 20% zniżki, Bilet ulgowy – 23,08% zniżki; Seans 3D: Bilet normalny – 16,67% zniżki, Bilet ulgowy – 20%. Ulga nie łączy się z promocjami, obowiązuje tylko na regularne seanse filmowe, nie obowiązuje na transmisje, retransmisje i koncerty w kinie.
Każdy członek KDR będzie mógł skorzystać z ulgi.

14. Odkryta pływalnia w Leksandrowej – Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, Działka nr 26/4, 32-720 Nowy Wiśnicz
Rodzaj zniżki:
ULGA PROCENTOWA – 5% ulgi na bilety dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny


15. Orange, ul. Partyzantów 2a, 32-700 Bochnia
Rodzaj zniżki:
W ramach dostępnych w ofercie Orange Polska abonamentów rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny otrzymają: 5 kart SIM, które będą współdzieliły nielimitowane usługi i pakiety przypisane do numeru głównego, 4 karty dodatkowe SIM do dzielenia Internetu oraz 20 GB dodatkowych do wykorzystania co miesiąc w czasie trwania umowy. Klienci Orange mogą wybrać dla siebie jeden z abonamentów rodzinnych w ofercie Smart Plan LTE Wspólny: z telefonem od 90,00 zł/m-c lub od 140,00 zł /m-c; bez telefonu 79,99 zł/m-c lub 129,99zł/m-c. Powyższe abonamenty uwzględniają fakultatywny rabat za e-fakturę i terminowe płatności oraz wyrażenie zgody marketingowej. W ramach abonamentu Klient otrzymuje: dla klientów przenoszących numer 0 zł za abonament przez 6 miesięcy; nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci; Internet od 10GB do 40GB (w zależności od wybranego planu) + bezpłatna karta SIM do współdzielenia Internetu; 20 GB dodatkowy pakiet danych do wykorzystania, co miesiąc, w czasie trwania umowy; 400 minut na połączenia przychodzące i wychodzące w roamingu UE (w zależności od wybranego planu); 100 minut na połączenia międzynarodowe wychodzące z Polski (Strefa 1 w zależności od wybranego planu); Internet w UE 0,1GB (w zależności od wybranego planu); dodatkowy rabat 50% przez 24 miesiące dla Klientów, którzy dokupią abonament komórkowy do posiadanej usługi domowej w Orange. Oferta dostępna w Salonach Orange na terenie całego kraju.

16. Orange, ul. Kazimierza Wielkiego 34, 32-700 Bochnia
Rodzaj zniżki:
W ramach dostępnych w ofercie Orange Polska abonamentów rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny otrzymają: 5 kart SIM, które będą współdzieliły nielimitowane usługi i pakiety przypisane do numeru głównego, 4 karty dodatkowe SIM do dzielenia Internetu oraz 20 GB dodatkowych do wykorzystania co miesiąc w czasie trwania umowy. Klienci Orange mogą wybrać dla siebie jeden z abonamentów rodzinnych w ofercie Smart Plan LTE Wspólny: z telefonem od 90,00 zł/m-c lub od 140,00 zł /m-c; bez telefonu 79,99 zł/m-c lub 129,99zł/m-c. Powyższe abonamenty uwzględniają fakultatywny rabat za e-fakturę i terminowe płatności oraz wyrażenie zgody marketingowej. W ramach abonamentu Klient otrzymuje: dla klientów przenoszących numer O zł za abonament przez 6 miesięcy; nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci; Internet od 10GB do 40GB (w zależności od wybranego planu) + bezpłatna karta SIM do współdzielenia Internetu; 20 GB dodatkowy pakiet danych do wykorzystania, co miesiąc, w czasie trwania umowy; 400 minut na połączenia przychodzące i wychodzące w roamingu UE (w zależności od wybranego planu); 100 minut na połączenia międzynarodowe wychodzące z Polski (Strefa 1 w zależności od wybranego planu); Internet w UE 0,1GB (w zależności od wybranego planu); dodatkowy rabat 50% przez 24 miesiące dla Klientów, którzy dokupią abonament komórkowy do posiadanej usługi domowej w Orange. Oferta dostępna w Salonach Orange na terenie całego kraju.

17. Orlen, ul. Bocheńska 26, 32-720 Nowy Wiśnicz
Rodzaj zniżki:
a) Rabat 5 gr przy zakupie 1 litra zwykłego paliwa,
b) Rabat 10 gr przy zakupie 1 litra paliwa VERVA,
c) Rabat 20% na zakupy produktów gastronomicznych z oferty Stop Cafe / Stop Cafe Bistro,
d) Rabat 20% na zakupy w myjni. Rabaty nie pokrywają się z innymi rabatami i promocjami Partnera.
W przypadku nabycia przez posiadacza Karty uprawnień do więcej niż jednego rabatu w ramach jednych zakupów – posiadacz Karty otrzyma jeden, korzystniejszy dla siebie (wyższy) rabat zgodnie z zasadą większej korzyści dla klienta.

18. Orlen, ul. Brzeska 42, 32-700 Bochnia
Rodzaj zniżki:
a) Rabat 5 gr przy zakupie 1 litra zwykłego paliwa,
b) Rabat 10 gr przy zakupie 1 litra paliwa VERVA,
c) Rabat 20% na zakupy produktów gastronomicznych z oferty Stop Cafe / Stop Cafe Bistro,
d) Rabat 20% na zakupy w myjni. Rabaty nie pokrywają się z innymi rabatami i promocjami Partnera.
W przypadku nabycia przez posiadacza Karty uprawnień do więcej niż jednego rabatu w ramach jednych zakupów – posiadacz Karty otrzyma jeden, korzystniejszy dla siebie (wyższy) rabat zgodnie z zasadą większej korzyści dla klienta.

19. PKO Bank Polski – Oddział 1 w Bochni, ul. Trudna 13, 32-700 Bochnia
Rodzaj zniżki:
a) rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto za Zero, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej, pod warunkiem, że przynajmniej jedno dziecko posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, z zastrzeżeniem pkt I.2; b) dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny, które zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto Pierwsze, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej, pod warunkiem, że przynajmniej jeden z rodziców posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z zastrzeżeniem pkt I.2. 2. Nie uznaje się, że został spełniony warunek posiadania odpowiednio przez rodzica albo dziecko rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO Banku Polskim SA, jeżeli rachunek bankowy prowadzony jest na podstawie umowy konta Inteligo, Konta Codzienne Adm., Konta Spektrum Adm., Konta Ulubione Adm.. 3. Warunki Cenowe Oferty obowiązują od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., dla osób, o których mowa w pkt I.1, które zawrą umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w okresie od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. 4. Warunki Cenowe Oferty polegają na obniżeniu opłaty miesięcznej za: 1) prowadzenie Rachunku PKO Konto za Zero do 0,00 zł; 2) obsługę karty debetowej wydanej odpowiednio do Rachunku PKO Konto za Zero lub Rachunku PKO Konto Pierwsze do 0,00 zł.

20. PKO Bank Polski – Oddział 1 w Nowym Wiśniczu, ul. Grunwaldzka 2, 32-720 Nowy Wiśnicz
Rodzaj zniżki:
a) rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto za Zero, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej, pod warunkiem, że przynajmniej jedno dziecko posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, z zastrzeżeniem pkt I.2; b) dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny, które zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto Pierwsze, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej, pod warunkiem, że przynajmniej jeden z rodziców posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z zastrzeżeniem pkt I.2. 2. Nie uznaje się, że został spełniony warunek posiadania odpowiednio przez rodzica albo dziecko rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO Banku Polskim SA, jeżeli rachunek bankowy prowadzony jest na podstawie umowy konta Inteligo, Konta Codzienne Adm., Konta Spektrum Adm., Konta Ulubione Adm.. 3. Warunki Cenowe Oferty obowiązują od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., dla osób, o których mowa w pkt I.1, które zawrą umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w okresie od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. 4. Warunki Cenowe Oferty polegają na obniżeniu opłaty miesięcznej za: 1) prowadzenie Rachunku PKO Konto za Zero do 0,00 zł; 2) obsługę karty debetowej wydanej odpowiednio do Rachunku PKO Konto za Zero lub Rachunku PKO Konto Pierwsze do 0,00 zł.

21. Salon Play, ul Partyzantów 2A, 32-700 Bochnia
Rodzaj zniżki:
Partner oferuje zniżkę na następujące taryfy: – Formuła Rodzina – 65 zł Przez 6 miesięcy: 30 zł – 1 karta SIM, 55 zł – 2 karty SIM, 65 zł – 3-5 kart SIM Minuty & SMS do PLAY – nielimitowane Minuty do wszystkich sieci komórkowych – nielimitowane SMS/MMS – 0,19 zł Minuty na stacjonarne – nielimitowane Wspólny Internet – 10 GB Internet na karcie do Internetu – nielimitowane GB przez 3 miesiące, potem 10 zł za każde rozpoczęte 10 GB – Formuła Rodzina – 95 zł Przez 6 miesięcy: 45 zł – 1 karta SIM, 75 zł – 2 karty SIM, 95 zł – 3-5 kart SIM Minuty & SMS do PLAY – nielimitowane Minuty do wszystkich sieci komórkowych – nielimitowane SMS/MMS – nielimitowane Minuty na stacjonarne – nielimitowane Wspólny Internet – 30 GB Internet na karcie do Internetu – nielimitowane GB przez 3 miesiące, potem 10 zł za każde rozpoczęte 10 GB Formuła Rodzina – 125 zł Przez 6 miesięcy: 55 zł – 1 karta SIM, 95 zł – 2 karty SIM, 125 zł – 3-5 kart SIM Minuty & SMS do PLAY – nielimitowane Minuty do wszystkich sieci komórkowych – nielimitowane SMS/MMS – nielimitowane Minuty na stacjonarne – nielimitowane Wspólny Internet – nielimitowane GB Internet na karcie do Internetu – nielimitowane GB przez 3 miesiące, potem 10 zł za każde rozpoczęte 10 GB Roaming w UE (dla każdej karty do telefonu) – nielimitowane minuty/SMS/MMS + 500 MB przez 30 dni na całą umowę

22. Salon Play, pl. Gazaris 11, 32-700 Bochnia
Rodzaj zniżki:
Partner oferuje zniżkę na następujące taryfy: – Formuła Rodzina – 65 zł Przez 6 miesięcy: 30 zł – 1 karta SIM, 55 zł – 2 karty SIM, 65 zł – 3-5 kart SIM Minuty & SMS do PLAY – nielimitowane Minuty do wszystkich sieci komórkowych – nielimitowane SMS/MMS – 0,19 zł Minuty na stacjonarne – nielimitowane Wspólny Internet – 10 GB Internet na karcie do Internetu – nielimitowane GB przez 3 miesiące, potem 10 zł za każde rozpoczęte 10 GB – Formuła Rodzina – 95 zł Przez 6 miesięcy: 45 zł – 1 karta SIM, 75 zł – 2 karty SIM, 95 zł – 3-5 kart SIM Minuty & SMS do PLAY – nielimitowane Minuty do wszystkich sieci komórkowych – nielimitowane SMS/MMS – nielimitowane Minuty na stacjonarne – nielimitowane Wspólny Internet – 30 GB Internet na karcie do Internetu – nielimitowane GB przez 3 miesiące, potem 10 zł za każde rozpoczęte 10 GB Formuła Rodzina – 125 zł Przez 6 miesięcy: 55 zł – 1 karta SIM, 95 zł – 2 karty SIM, 125 zł – 3-5 kart SIM Minuty & SMS do PLAY – nielimitowane Minuty do wszystkich sieci komórkowych – nielimitowane SMS/MMS – nielimitowane Minuty na stacjonarne – nielimitowane Wspólny Internet – nielimitowane GB Internet na karcie do Internetu – nielimitowane GB przez 3 miesiące, potem 10 zł za każde rozpoczęte 10 GB Roaming w UE (dla każdej karty do telefonu) – nielimitowane minuty/SMS/MMS + 500 MB przez 30 dni na całą umowę

23. Sklep internetowy www.Sofy24.pl, Żegocina 5, 32-731 Żegocina
Rodzaj zniżki:
a) Posiadacze Karty Dużej Rodziny uprawnieni są do otrzymania 10% zniżki na cały asortyment dostępny w sklepie internetowym www.Sofy24.pl.
b) Zniżka, o której mowa w pkt. a nie łączy się z innymi: zniżkami, rabatami i promocjami Partnera.

24. Sklep internetowy www.wygodnelozka.pl, Żegocina 5, 32-721 Żegocina
Rodzaj zniżki:
10% zniżki na cały asortyment w sklepie internetowym www.wygodnelozka.pl Zniżka nie łączy się z innymi: zniżkami, rabatami i promocjami Partnera.

25. Sklep odzieżowo-obuwniczy, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, 32-700 Bochnia
Rodzaj zniżki:
Rabat -20% od cen pierwszych. Nie łączy się z innymi promocjami i akcjami specjalnymi. Ważny po okazaniu karty.

26. T-Mobile S.A., ul. Kazimierza Wielkiego 35, 32-700 Bochnia
Rodzaj zniżki:
a) 20% rabatu dla posiadacza Karty Dużej Rodziny przyznawanego
na cały okres umowy zawartej między Partnerem, a posiadaczem Karty Dużej Rodziny (zwanej dalej „Umową”) o której mowa w pkt 2 i naliczanego co miesiąc od opłaty miesięcznej (abonamentu).
b) Rabat przyznawany jest na każdą Umowę Abonamentową (Telefon komórkowy i/lub Internet i/lub Telefon domowy. Uprawnienie do otrzymania rabatu obejmuje wyłącznie Umowy zawarte po 13 sierpnia 2015 r.
c) Rabat przyznawany jest zarówno dla ofert tylko z kartą SIM oraz dla ofert z urządzeniem.
d) Rabat przyznawany jest przy transakcjach zawieranych w sklepach stacjonarnych (Sklepy własne oraz Autoryzowane Punkty Sprzedaży).
e) Rabat nie jest przyznawany przy zawieraniu Umów w ramach: ofert specjalnych, ofert dedykowanych dla danego segmentu klienta, ofert czasowych, ofert dostępnych na www.t-mobile.pl.

27. T-Mobile S.A., ul. Partyzantów 2a, 32-700 Bochnia
Rodzaj zniżki:
a) 20% rabatu dla posiadacza Karty Dużej Rodziny przyznawanego na cały okres umowy zawartej między Partnerem, a posiadaczem Karty Dużej Rodziny (zwanej dalej „Umową”) o której mowa w pkt 2 i naliczanego co miesiąc od opłaty miesięcznej (abonamentu).
b) Rabat przyznawany jest na każdą Umowę Abonamentową (Telefon komórkowy i/lub Internet i/lub Telefon domowy. Uprawnienie do otrzymania rabatu obejmuje wyłącznie Umowy zawarte po 13 sierpnia 2015 r.
c) Rabat przyznawany jest zarówno dla ofert tylko z kartą SIM oraz dla ofert z urządzeniem.
d) Rabat przyznawany jest przy transakcjach zawieranych w sklepach stacjonarnych (Sklepy własne oraz Autoryzowane Punkty Sprzedaży).
e) Rabat nie jest przyznawany przy zawieraniu Umów w ramach: ofert specjalnych, ofert dedykowanych dla danego segmentu klienta, ofert czasowych, ofert dostępnych na www.t-mobile.pl.

28. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Filia Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 21, 32-700 Bochnia
Rodzaj zniżki:

15% zniżki na ubezpieczenia  komunikacyjne – odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów (OC), Auto-Casco (AC+KR) (nie dotyczy ryzyk dodatkowych) – Zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących posiadaczami samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych i ciężarowo – osobowych o DMC do 3,5 tony. 30% zniżki na ubezpieczenia majątkowe i rolne: Bezpieczna Rodzina z wyłączeniem ryzyka Assistance DOM, Bezpieczny Dom w budowie, następstwa nieszczęśliwych wypadków, Bezpieczna Zagroda, obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Więcej na temat Karty Dużej Rodziny można przeczytać na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne.
loading