Posiłek w szkole i w domu

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Cele Programu

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych, a także wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

 

Kryterium dochodowe

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 tej ustawy (tj. 1.200,00 zł dla osoby w rodzinie oraz 1.552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej).

 

Komu oraz w jakiej formie przysługuje pomoc w ramach Programu?

Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Jak obliczyć wysokość przysługującego w ramach Programu świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) z przeznaczeniem na zakup żywności?

Liczba dni w miesiącu  x  liczba osób w rodzinie  x  koszt posiłku  (7,00 zł)

Przykład:

Osobie samotnie gospodarującej przysługuje zasiłek w miesiącu sierpniu, tj. 31 dni  x  1 osoba  x  7,00 zł  =  217,00 zł (wysokość zasiłku za miesiąc sierpień).

W rodzinie trzyosobowej zasiłek przysługuje wszystkim osobom w miesiącu wrześniu, tj. 30 dni  x  3 osoby  x  7,00 zł  =  630,00 zł (wysokość zasiłku za miesiąc wrzesień).

Zasady realizacji zadania:

 1. Zgodnie z punktem III Programu możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa udzielenie pomocy w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych” w wymienionych formach:
  – posiłku,
  – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
  – świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 2.  Wsparcia finansowego dla gmin z Programu udziela się na podstawie art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 3. Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania.
 4. Na uzasadniony, pisemny wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania.
 5. Na uzasadniony, pisemny wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji do 5% środków finansowych z przeznaczeniem na dowóz posiłków w gminie, w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji tego zadania.
 6. Dotację przyznaje wojewoda na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
 7. Wysokość dotacji jest ustalana między wojewodą a wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), mając na uwadze w szczególności liczbę dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy, dowozu posiłków, a także sytuację finansową gminy.
loading