Dokumenty do pobrania

Wszystkie dokumenty są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.

ZASIŁEK RODZINNY:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego →
Załączniki do wniosku:
1. Klauzula informacyjna RODO →

2. Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych →
3. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych →
4. Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego →
5. Oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu dziecka do szkoły / szkoły wyższej →
6. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania →
7. Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym →
8. Oświadczenie złożone na wniosek strony →

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego →
Załączniki do wniosku:
1. Klauzula informacyjna RODO →

2. Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym →

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY:

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego →
Załączniki do wniosku:
1. Klauzula informacyjna RODO →

2. Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych →
3. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych →
4. Oświadczenie złożone na wniosek strony →

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego →
Załączniki do wniosku:
1. Klauzula informacyjna RODO →

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego →
Załączniki do wniosku:
1. Klauzula informacyjna RODO →

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA („BECIKOWE”)

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka →
Załączniki do wniosku:
1. Klauzula informacyjna RODO →

2. Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną →
3. Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych →
4. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych →
5. Oświadczenie złożone na wniosek strony →

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego →
Załączniki do wniosku:
1. Klauzula informacyjna RODO →

2. Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych →
3. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych →
4. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów
5. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny 
6. Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów
7. Oświadczenie złożone na wniosek strony →

KARTA DUŻEJ RODZINY:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny →
Załączniki do wniosku:
1. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej →
2. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej →
3. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych →
4. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka →

5. Wkładka do wniosku dla rodzin z sześciorgiem i więcej członków →
6. Klauzula informacyjna RODO →

DODATEK MIESZKANIOWY:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego →
Załączniki do wniosku:
1. Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego →
2. Klauzula informacyjna RODO →

DODATEK OSŁONOWY:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego→
Załączniki do wniosku:
1. Oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych →

2. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa rolnego członka gospodarstwa domowego →
3. Klauzula informacyjna RODO →

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE DLA OBYWATELI UKRAINY W WYSOKOŚCI 300,00 ZŁ:

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego →
Klauzula informacyjna RODO→

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY:

Wniosek o świadczenie pieniężne →
Klauzula informacyjna RODO →

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu:
Wniosek →
Zaświadczenie lekarskie →

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w ramach programu „Czyste powietrze”:
Wniosek →
Klauzula informacyjna RODO →

Dokumenty dla osób starających się o przyjęcie do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego z Pododdziałem wentylacji mechanicznej Szpitala Powiatowego w Bochni:

Informacje dla osób ubiegających się o przyjęcie do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego z Pododdziałem Wentylacji Mechanicznej
Ważne wskazówki dla pacjentów i członków ich najbliższej rodziny

1. Wniosek o objęcie opieką przez ZOL→
2. Wniosek o wydanie skierowania do ZOL/ZPO →
3. Skierowanie do ZOL/ZPO →
4. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie →
5. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL / przebywającego w ZOL →
6.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobyt →
7. Oświadczenie o zmianach sytuacji → 
8. Karta kwalifikacji pacjentów do przewlekłej wentylacji w warunkach ZOL →

Dokumenty dla osób starających się o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie
1. Zaświadczenie lekarza rodzinnego →
2. Zaświadczenie lekarza specjalisty (psychiatry lub neurologa) →

Dokumenty dla osób starających się o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce
1. Wniosek o skierowanie do ŚDS →
2. Zaświadczenie lekarza rodzinnego →

3. Zaświadczenie lekarza psychiatry →
4. Zaświadczenie lekarza neurologa →

Zaświadczenie lekarza psychiatry/neurologa dla osoby ubiegającej się o specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej:

Dokumentacja do wydania orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni:

Wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosku dla osób powyżej 16 roku życia → 
Wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosku dla osób do 16 roku życia → 

dla osób powyżej 16 roku życia:
1. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności →
2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia →
3. Oświadczenie o miejscu stałego pobytu →
4. Test AMTS i ocena pacjenta wg skali Barthel →
4. Klauzula RODO →

dla osób do 16 roku życia:
1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności →
2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka →
3. Oświadczenie o miejscu stałego pobytu →
4. Wywiad z uczniem →
5. Klauzula RODO →

ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI:

1. Wniosek (ZUS) → 
2. Zaświadczenie lekarskie (ZUS) → 

1. Wniosek (KRUS) → 
2. Zaświadczenie lekarskie (KRUS) → 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu

loading