Świadczenia pieniężne

Do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej należą:

a) zasiłek stały;
b) zasiłek okresowy;
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
d) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności przyznawane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
e) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie;
f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki;
g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;
h) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Kryterium dochodowe
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł;
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł;
3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały


Komu przysługuje?

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy
z powodu wieku (tj. osobie, która osiągnęła wiek emerytalny) lub całkowicie niezdolnej do pracy (tj. osobie z całkowitą niezdolnością do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczonej do I lub II grupy inwalidów lub legitymującej się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. 776,00 );
2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy
z powodu wieku (j.w.) lub całkowicie niezdolnej do pracy (j.w.), jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe
od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 600,00).

W jakiej wysokości ustala się zasiłek stały?

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719,00 miesięcznie;
2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.

Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na:

a) długotrwałą chorobę,
b) niepełnosprawność,
c) bezrobocie,
d) możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Komu przysługuje zasiłek okresowy?

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. 776,00 zł);
2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (tj. 600,00 zł  x  liczba osób w rodzinie).

W jakiej wysokości ustala się zasiłek okresowy?

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona wg powyższych zasad nie może być niższa niż 50% różnicy między:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego albo klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek taki może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności przyznawane w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

O świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności z Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą ubiegać się między innymi osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.

W ramach programu obowiązuje 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1.552,00 zł,
  • na osobę w rodzinie – 1.200,00 zł.
loading