Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lipnica Murowana

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lipnica Murowana działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz towarzyszących jej regulacji prawnych. Podstawowym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Lipnica Murowana, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Zadania te są wykonywane w szczególności poprzez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
7) monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
8) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
9) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia polegającego na niestosowaniu się do obowiązku dostarczenia zaświadczenia o zgłoszeniu się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym oraz zaświadczenia o ich ukończeniu.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Diagnostyczno-Pomocowe w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lipnica Murowana został powołany Zarządzeniem Nr 182.2023 Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 września 2023r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lipnica Murowana.

Przewodniczącym Zespołu jest mgr Anita Kornaś (starszy specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej).

Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana.

tel. 14 68 52 330, tel./fax 14 68 52 350
Adres e-mail: gops@lipnicamurowana.pl

 

Członkowie Zespołu:

 1. Przewodniczący Zespołu, starszy specjalista pracy socjalnej GOPS Anita Kornaś
 2. Kierownik GOPS Monika Słowińska
 3. Starszy pracownik socjalny GOPS Dorota Kurek
 4. Starszy specjalista pracy socjalnej GOPS Mariusz Dudziak
 5. Pracownik socjalny GOPS Katarzyna Nakielna
 6. Asystent rodziny GOPS Agata Jachna
 7. Pedagog Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie Monika Krakowska
 8. Pedagog-logopeda Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie Magdalena Mucha
 9. Pedagog-logopeda Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej Elżbieta Czauderna
 10. Nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej Joanna Zych
 11. Nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie  Małgorzata Piech
 12. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Barbara Piś
 13. Dzielnicowy Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu Paweł Motak
 14. Pielęgniarka środowiskowa SPGZOZ w Lipnicy Murowanej – Filia w Rajbrocie Bogusława Szpil
 15. Pielęgniarka środowiskowa SPGZOZ w Lipnicy Murowanej  Stanisława Mrożek
 16. Kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anita Tworzydło
loading