Informacje na temat finansowania zadań z budżetu państwa

PROGRAM RESORTOWY MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej w roku 2024 realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego
Wartość finansowania: 63.954,00 zł

Całkowita wartość zadania: 63.954,00 zł
Data podpisania umowy: 08.03.2024r.

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM RESORTOWY MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej w roku 2024 realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 • dzieci do 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  – o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  – o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  – traktowane na równi do powyższych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparcia uczestnika wprowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego
Wartość finansowania: 223.800,24 zł
Całkowita wartość zadania: 223.800,24 zł
Data podpisania umowy: 26.02.2024r.

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM RESORTOWY MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej w roku 2023 realizuje w/w Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  – o stopniu znacznym,
  – o stopniu umiarkowanym,
  – traktowane na równi do powyższych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Wartość finansowania: 80.921,70 zł.
Całkowita wartość zadania: 80.921,70 zł.

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM RESORTOWY MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej w roku 2023 realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Wartość finansowania: 56.328,04 zł.
Całkowita wartość zadania: 56.328,04 zł.

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM RESORTOWY MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej w roku 2022 realizuje w/w Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  – o stopniu znacznym,
  – o stopniu umiarkowanym,
  – traktowane na równi do powyższych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

 

 

 

 

 

 

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM “POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P z 2018r., poz. 1007) realizuje w/w program, dofinansowany ze środków budżetu Państwa.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Więcej informacji na temat programu w zakładce „Pomoc społeczna” –> „Posiłek w szkole i w domu”.

Poniżej informacja na temat wysokości dofinansowania dla Gminy Lipnica Murowana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIELOLETNI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020

Wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” był programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Program przewidywał wsparcie finansowe z dotacji budżetu państwa w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniającym warunki otrzymania pomocy.

Strategicznym celem Programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Kontynuację Programu stanowi WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM “POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023.

Poniżej informacja na temat wysokości dofinansowania dla Gminy Lipnica Murowana.

 

 

 

 

 

 

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH DOFINANSOWANIA ZADANIA WŁASNEGO NA UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Gmina Lipnica Murowana co roku otrzymuje dotację celową budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej na podstawie umów zawieranych z Wojewodą Małopolskim.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, tj:

 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 • dożywianie dzieci;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniżej informacja na temat wysokości dofinansowania dla Gminy Lipnica Murowana.

loading