Zakład opiekuńczo-leczniczy

Warunki przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przyjmuje się pacjenta wymagającego ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającego hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności „Barthel” otrzymał 40 punktów lub mniej.

Do Zakładu nie przyjmuje się pacjenta, który w ocenie skalą „Barthel” otrzymał 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Informacja dla osób ubiegających się o przyjęcie do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego z Pododdziałem Wentylacji Mechanicznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Dane kontaktowe:
Szpital Powiatowy w Bochni – Oddział Opiekuńczo-Leczniczy z Pododdziałem Wentylacji Mechanicznej
ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
Centrala Szpitala: (14) 61 53 400
Dyżurka lekarska: (14) 61 53 277
Dyżurka pielęgniarska: (14) 61 53 276
Sekretariat Oddziału: (14) 61 53 276

 

Wykaz dokumentów dla osób starających się o przyjęcie do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego w Bochni:

  1. Skierowanie pacjenta do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Pisemna zgoda pacjenta na ponoszenie odpłatności za pobyt w Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym zgodnie z obowiązującymi przepisami (70% dochodu na pokrycie pobytu w zakładzie), poświadczone własnoręcznym podpisem osoby ubiegającej się o przyjęcie, w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – jej opiekuna prawnego.
  3. Pisemna zgoda pacjenta na pobyt w Oddziale poświadczona własnoręcznym podpisem osoby ubiegającej się o przyjęcie, w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – jej opiekuna prawnego.
  4. W przypadku pacjenta będącego osoba ubezwłasnowolnioną, należy przedłożyć kserokopię postanowienia Sądu.
  5. Zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza rodzinnego lub lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu.
  6. Wywiad pielęgniarski wypełniony przez pielęgniarkę środowiskową lub pielęgniarkę ze szpitala jeśli pacjent obecnie przebywa w szpitalu oraz kwalifikację według skali Barthel.
  7. Aktualne wyniki badań podstawowych: RTG płuc, HBS, OWA, OB., morfologia, mocz, w przypadkach ran i odleżyn – wymaz bakteriologiczny, badanie bakteriologiczne – wymaz z rurki tracheostomijnej (aktualne).
  8. W przypadku pobytu w szpitalu osoby ubiegającej się o przyjęcie, dodatkowo Kartę informacyjną z leczenia szpitalnego.
  9. Pisemne oświadczenie pacjenta lub jego opiekuna prawnego o poinformowaniu placówki o zmianie sytuacji życiowej pacjenta.
  10. Informacje o dochodach osoby ubiegającej się o umieszczenie w Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym: kserokopia decyzji organu emerytalno-rentowego ZUS, KRUS lub ośrodka pomocy społecznej + ostatni odcinek renty/emerytury.

Wzory dokumentów dostępne są w sekretariacie Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego z Pododdziałem Wentylacji Mechanicznej Szpitala Powiatowego w Bochni (ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia) oraz do pobrania w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA” na niniejszej stronie.

Wypełnione dokumenty należy złożyć do Sekretariatu Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego z Pododdziałem Wentylacji Mechanicznej, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia w godzinach 11:30-14:30, tel. 14 615 32 76.

loading