Kryteria dochodowe

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Zasiłek stały, okresowy, celowy:
600,00 zł – na osobę w rodzinie
776,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej

Świadczenia w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (pokrywanie kosztów posiłków dla dzieci w szkołach oraz zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności)
900,00 zł
– na osobę w rodzinie
1.164,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej

Kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej
1.837,00 zł


Kryterium dochodowe dla Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD)

1.320,00 zł – na osobę w rodzinie
1.707,20 zł – dla osoby samotnie gospodarującej

Kryteria dochodowe w świadczeniach rodzinnych

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
674,00 zł na osobę w rodzinie
764,00 zł na osobę w rodzinie (jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności)

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka („becikowe”)
1.922,00 zł na osobę w rodzinie

Specjalny zasiłek opiekuńczy
764,00 zł
na osobę w rodzinie (uwzględnia się dochody rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki)

Kryterium dochodowe w funduszu alimentacyjnym

900,00 zł na osobę w rodzinie

Kryterium dochodowe w dodatku osłonowym

2100,00 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym
1500,00 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym
W przypadku przekroczenia tych kryteriów stosuje się zasadę tzw. „złotówki za złotówkę”, tj. stopniowego obniżania wysokości dodatku wraz ze wzrostem dochodów.

loading
English English Polski Polski Русский Русский Українська Українська