Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny wspierającej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697) wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedną z tych form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej, są rodziny wspierające, które za jej zgodą w ścisłej współpracy z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym pomagają w przezwyciężaniu tych problemów.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzina wspierająca nie wyręcza, lecz aktywnie pomaga w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Pomoc może dotyczyć doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowania dzieci, organizacji czasu wolnego, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, prowadzenia gospodarstwa domowego, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, itp. Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własną wiedzę, wzorce, zasoby i umiejętności z zakresu prawidłowego funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci oraz tworzenie dla niej siatki wsparcia społecznego. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia a jedynie zwrot wydatków poniesionych, w związku z udzieleniem pomocy.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej rodzin, zwłaszcza dzieci, które tego potrzebują!

 

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

  • złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej wniosek o pełnienie funkcji rodziny wspierającej;
  • wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego;
  • uzyskać pozytywną opinię Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • podpisać umowę na podstawie, której rodzina wspierająca uprawniona jest do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

 

Załącznik 1

Wniosek

 

Załącznik 2

Oświadczenie

loading