Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej .

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej


z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej
Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej posiada ułatwienia
dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • skala szarości,
  • nawigacja po klawiaturze,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • zwiększenie czytelności czcionki,
  • zaznaczenie linków,
  • mapa strony.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.gops.lipnicamurowana.pl spełnia wymagania w 97,04%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kierownik Monika Słowińska, adres poczty elektronicznej gops@lipnicamurowana.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 6852350, 14 6852330 lub 537 205 780. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak
zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej
siedziba: Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana
tel.: 14 68 52 330
tel./fax: 14 68 52 350
e-mail: gops@lipnicamurowana.pl
adres skrytki ePUAP: /gopslipnica

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej znajduje się w budynku w Lipnicy Dolnej pod nr 25. Jest to budynek parterowy ze schodami przy wejściu i nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej nie zapewnia dostępu do treści za pomocą aplikacji mobilnej, jednakże strona internetowa Ośrodka dostosowana jest do urządzeń mobilnych.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

loading