Deklaracja dostępności

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej www.gops.lipnicamurowana.pl.

Wstęp do deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony  www.gops.lipnicamurowana.pl.

Dane teleadresowe jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej
siedziba: Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana
tel.: 14 68 52 330
tel./fax: 14 68 52 350
e-mail: gops@lipnicamurowana.pl
adres skrytki ePUAP: /gopslipnica/SkrytkaESP

Data publikacji strony internetowej: 22.04.2017r.

Strona  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie internetowej

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • skala szarości,
  • nawigacja po klawiaturze,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • zwiększenie czytelności czcionki,
  • zaznaczenie linków,
  • mapa strony.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 19.12.2019r.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.gops.lipnicamurowana.pl spełnia wymagania w 94,64%.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Mariusz Dudziak
e-mail: m.dudziak.gops@lipnicamurowana.pl
Telefon: 146852330

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej znajduje się w budynku w Lipnicy Dolnej pod nr 25. Jest to budynek parterowy ze schodami przy wejściu i nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Pomoc społeczna

loading