Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH
Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO), informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana, tel. 14 68 52 330, e-mail: gops@lipnicamurowana.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej jest Pani Patrycja Powroziewicz-Wrona, dane kontaktowe: odo@lipnicamurowana.pl.
 3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń na podstawie przepisów prawa, a w szczególności z:
  1. ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
  2. ustawą z dnia 14 czerwca 1960r o Kodeks postępowania administracyjnego,
  3. ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
   ze środków publicznych,
  4. ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  5. ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty publiczne uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, podwykonawcy świadczący usługi dla Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 6. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
  która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych
  (art. 15 RODO), prawo ich sprostowania (art. 16 RODO) lub ograniczenia przetwarzania
  (art. 18 RODO).
 9. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Świadczenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO), informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana, tel. 14 68 52 330,
  e-mail: gops@lipnicamurowana.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej jest Pani Patrycja Powroziewicz-Wrona, dane kontaktowe: odo@lipnicamurowana.pl.
 3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń na podstawie przepisów prawa, a w szczególności z:
  1. ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
  2. ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  3. ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
  4. ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
  5. ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty publiczne uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, podwykonawcy świadczący usługi dla Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 6. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
  która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z ustawą z dnia
  14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych
  (art. 15 RODO), prawo ich sprostowania (art. 16 RODO) lub ograniczenia przetwarzania
  (art. 18 RODO).
 9. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny )

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej, z siedzibą w Warszawie 00-513, przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: +48 222500108; e-maila: info@mrpips.gov.pl; skrytki ePUAP: /4g447ytes7/skrytka
 2. Współadministratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny jest Wójt Gminy Lipnica Murowana z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej, 32-724 Lipnica Murowana 44, Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: gmina@lipnicamurowana.pl.
 3. Ze strony Ministra Rodziny i Polityki Społecznej we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iodo@mrpips.gov.pl.
 4. Ze strony Wójta Gminy Lipnica Murowana we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail odo@lipnicamurowana.pl
 5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze) i lit. e) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) oraz art. 9 ust. 2 lit g) RODO (t.j. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym:
  1. ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
  2. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny;
  3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Przetwarzanie Twoich danych obejmuje następujące kategorie: imiona i nazwisko; imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka; datę urodzenia i informację o zgonie; miejsce zamieszkania lub pobytu; adres do korespondencji; numer PESEL; numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL; stan cywilny; obywatelstwo; informacje o zawarciu, rozwiązaniu przez rozwód, unieważnieniu lub stwierdzeniu przez sąd nieistnienia związku małżeńskiego; stopień pokrewieństwa z członkami rodziny; informacje o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych, okresie uczęszczania, typie lub rodzaju instytucji oraz nazwie i adresie siedziby instytucji, do której dziecko uczęszcza; informacje o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej, okresie uczęszczania oraz nazwie i adresie siedziby szkoły wyższej, do której dziecko uczęszcza; informacje o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym informacje o okresie, na jaki zostało wydane orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; informację o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej; orzeczenie sądu o odebraniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej; dochody członków rodziny wielodzietnej – w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 3; numer telefonu i adres poczty elektronicznej członka rodziny wielodzietnej – o ile je posiada lub o ile obowiązek ich podania wynika z niniejszej ustawy.
 7. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji programu Karta Dużej Rodziny, w tym zabezpieczenia sprawnego i prawidłowego wydawania Kart Dużej Rodziny umożliwiających realizację Twoich uprawnień.
 8. Źródłem Twoich danych przekazanych do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w formie elektronicznej jest Wójt Gminy Lipnicy Murowanej.
 9. Twoje dane będą przechowywane przez okres korzystania z Karty Dużej Rodziny, a następnie przez 1 rok od końca tego okresu.
 10. Dane osobowe są przekazywane są:
  1. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sanguszki 1 na podstawie zawartej z tą firmą przez Ministerstwo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi realizującemu produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi, w szczególności pozwalających na potwierdzenie uprawnień członków rodzin wielodzietnych oraz zapewniających usługi ułatwiające korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty.
  2. Podmiotowi realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny
  3. Gminnemu Ośrodki Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej w zakresie realizacji czynności powierzonych przez Wójta Gminy Lipnica Murowana.
 11. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
  4. prawo do usunięcia Twoich danych po okresie wynikającym z przepisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny (jednakże realizacja tego prawa uniemożliwi Tobie korzystanie z uprawnień wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny).

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego i zasadami archiwizacji).

12. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

13. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO), informuję iż:

Dane Administratora danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, siedziba: Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana, tel. 14 68 52 330, e-mail: gops@lipnicamurowana.pl.
Inspektor ochrony danych Administrator powołał Inspektora ochrony danych, którym jest Pani Patrycja Powroziewicz–Wrona. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się za pomocą adresu email: odo@lipnicamurowana.pl.
Cele przetwarzania danych osobowych Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie postępowania, wydanie zaświadczenia
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu.
Podstawy prawne przetwarzania

 

Art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane, podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów (np. dot. archiwizowania), a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
Okres przechowywania danych Okres przechowywania dokumentacji w sprawach
zaświadczeń dla wnioskodawców wynosi 5 lat, licząc od dnia
1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.
Prawa osoby, której dane dotyczą Posiadają Państwo prawo do:

1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,

2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:

a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.

informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie 00-193 przy
ul. Stawki 2).
Obowiązek podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest konieczne do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na członka Pani/Pana gospodarstwa domowego oraz wydanie zaświadczenia.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Profilowanie danych Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
DODATEK MIESZKANIOWY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO), informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana, tel. 14 68 52 330, e-mail: gops@lipnicamurowana.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej jest Pani Patrycja Powroziewicz-Wrona, dane kontaktowe: odo@lipnicamurowana.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych – zwanej dalej Ustawą. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa lub którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia – w myśl obowiązujących przepisów prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt 3. Przekazanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu z Panią/Panem. Ewentualną konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem, a także odmowa realizacji wniosku, z którym Pani/Pan wystąpi.
 10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO), informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lipnica Murowana z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej, 32-724 Lipnica Murowana 44. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: gmina@lipnicamurowana.pl.
 2. Współadministratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r. poz. 2687) jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej z siedzibą: Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana, tel. 146852330, e-mail: gops@lipnicamurowana.pl.
 3. Administrator i Współadministrator wyznaczyli Inspektora ochrony danych, którym jest Pani Patrycja Powroziewicz-Wrona, dane kontaktowe: odo@lipnicamurowana.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. z upoważnienia Wójta Gminy Lipnica Murowana, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r. poz. 2687), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty publiczne uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, podwykonawcy świadczący usługi dla Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 7. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
  która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. uzupełniania, poprawiania, sprostowania swoich danych,
  3. usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie danych następuje w ramach sprawowania władzy publicznej.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

 

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych
Postępowanie rekrutacyjne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO), informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana, tel. 14 68 52 330, e-mail: gops@lipnicamurowana.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej jest Pani Patrycja Powroziewicz-Wrona, dane kontaktowe: odo@lipnicamurowana.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (przetwarzanie w postaci wizerunku).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
 10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
loading