Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Lipnicy Murowanej – Postępowania administracyjne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej z siedzibą Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana, Tel.: 14 68 52 330, Fax: 14 68 52 350, e/mail: gops@lipnicamurowana.pl, strona internetowa gops.lipnicamurowana.pl, BIP: https://bip.malopolska.pl/gopswlmurowanej.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: odo@lipnicamurowana.pl.
  Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
  * osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej lub pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana,
  * elektronicznie z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe, niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi. Adres skrytki ePUAP tut. Ośrodka: /gopslipnica/SkrytkaESP.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit.b RODO w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora, wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz innych przepisach dotyczących pomocy społecznej i jednostek budżetowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Administratora lub przez niego upoważnione, z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pozostałe strony i uczestnicy postępowania, ich pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy i organy ścigania oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, jak również podmioty, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, (np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne), jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania ww. danych, stosownie do art. 63 § 2 i 64 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 8. Dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych w pkt. 3 oraz przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwum, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 9. W granicach i w zakresie określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, posiadają Państwo prawo do:
  – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
  – żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  – żądania ograniczenia przetwarzania, wyłącznie w przypadkach szczegółowo określonych w RODO,
  oraz nie posiadają Państwo prawa do:
  – usunięcia danych osobowych,
  – przenoszenia danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie gdy przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 11. Podanie danych osobowych dodatkowych „nieobowiązkowych” (np. numer telefonu) jest dobrowolne i ich podanie we wniosku oznacza wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na ich przetwarzanie w celu usprawnienia kontaktu. W zakresie danych, co do których podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, posiadają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem i przysługują Państwu wszystkie uprawnienia wymienione w pkt. 9, z wyłączeniem przypadków szczegółowo określonych w przepisach RODO.

Kierownik GOPS
Maria Kurek

KARTA DUŻEJ RODZINY – KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lipnica Murowana oraz minister właściwy do spraw rodziny.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych: odo@lipnicamurowana.pl.
 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i na podstawie art. 21 tej ustawy.
 4. Poprzez złożenie wniosku o Kartę Dużej Rodziny oraz elektroniczną Kartę Dużej Rodziny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazywanie przez ministra właściwego ds. rodziny informacji o uprawnieniach przysługujących rodzinom wielodzietnym na podstawie Karty Dużej Rodziny, w szczególności od podmiotów, które przyznały uprawnienia rodzinom wielodzietnym.
 5. Dane osobowe Użytkownika oraz członków jego rodziny są przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. Po upływie tego czasu dane osobowe członków rodziny wielodzietnej wraz z wnioskiem o przyznanie Karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty zostają usunięte.
 6. Dane osobowe są przekazywane Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sanguszki 1 na podstawie zawartej z tą firmą przez Ministerstwo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi realizującemu produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi, w szczególności zapewniający funkcjonalność pozwalającą na potwierdzenie uprawnień członków rodzin wielodzietnych oraz zapewniający usługi ułatwiające korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty, a także podmiotowi realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku stwierdzenia, że na Karcie Dużej Rodziny lub w Aplikacji mKDR widnieją niepoprawne dane osobowe, Użytkownik w celu ich poprawienia jest zobowiązany zgłosić to Wójtowi Gminy Lipnica Murowana celem złożenia zamówienia na nową Kartę Dużej Rodziny zawierającą prawidłowe dane osobowe.
 8. Chociaż przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, to dane osobowe członka rodziny wielodzietnej nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania, polegającego – w myśl RODO – na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.

Kierownik GOPS
Maria Kurek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

tożsamość i dane kontaktowe administratora Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, siedziba: Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana.
1. dane kontaktowe inspektora ochrony danych Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: odo@lipnicamurowana.pl.
2. cele przetwarzania danych osobowych Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie postępowania, wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu lub innego rozstrzygnięcia w sprawie, zarchiwizowanie sprawy, (przekazanie dokumentów sprawy do archiwum).
3. podstawy prawne przetwarzania Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym:·      ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;·      rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o  wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia;·      ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;·      ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane, podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów (np. dot. archiwizowania), a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
5. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania.Okres przechowywania dokumentacji w sprawach zaświadczeń dla wnioskodawców wynosi 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.Szczegółowy okres przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe w GOPS określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt wprowadzony zarządzeniem Kierownika.
6. informacje o przysługujących osobie, której dane dotyczą prawach Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
– żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
– żądania ograniczenia przetwarzania, wyłącznie w przypadkach szczegółowo określonych w RODO,

oraz nie posiada Pani/Pan prawa do:

– usunięcia danych osobowych,

– przenoszenia danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie 00-193 przy
ul. Stawki 2).
8. informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na członka Pani/Pana gospodarstwa domowego, wydanie zaświadczenia lub innego rozstrzygnięcia w sprawie, zarchiwizowania sprawy (przekazanie dokumentów sprawy do archiwum) i wynika m. in z art. 411
ust. 10o ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia
2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o  wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.

9. inne Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie będą podlegały personalizacji ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kierownik GOPS
Maria Kurek

loading
English English Polski Polski Русский Русский Українська Українська