Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Lipnicy Murowanej – Postępowania administracyjne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej z siedzibą Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana, Tel.: 14 68 52 330, Fax: 14 68 52 350, e/mail: gops@lipnicamurowana.pl, strona internetowa gops.lipnicamurowana.pl, BIP: https://bip.malopolska.pl/gopswlmurowanej.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: m.dudziak.gops@lipnicamurowana.pl
  Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
  * osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej lub pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana,
  * elektronicznie z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe, niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi. Adres skrytki ePUAP tut. Ośrodka: /gopslipnica/SkrytkaESP.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit.b RODO w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora, wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz innych przepisach dotyczących pomocy społecznej i jednostek budżetowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Administratora lub przez niego upoważnione, z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pozostałe strony i uczestnicy postępowania, ich pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy i organy ścigania oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, jak również podmioty, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, (np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne), jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania ww. danych, stosownie do art. 63 § 2 i 64 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 8. Dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych w pkt. 3 oraz przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwum, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 9. W granicach i w zakresie określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, posiadają Państwo prawo do:
  – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
  – żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  – żądania ograniczenia przetwarzania, wyłącznie w przypadkach szczegółowo określonych w RODO,
  oraz nie posiadają Państwo prawa do:
  – usunięcia danych osobowych,
  – przenoszenia danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie gdy przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 11. Podanie danych osobowych dodatkowych „nieobowiązkowych” (np. numer telefonu) jest dobrowolne i ich podanie we wniosku oznacza wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na ich przetwarzanie w celu usprawnienia kontaktu. W zakresie danych, co do których podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, posiadają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem i przysługują Państwu wszystkie uprawnienia wymienione w pkt. 9, z wyłączeniem przypadków szczegółowo określonych w przepisach RODO.

Kierownik GOPS
Maria Kurek

Pomoc społeczna

loading