“Siła tkwi w nas”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej w miesiącu marcu 2018r. rozpoczął realizację projektu socjalnego „Siła tkwi w nas”. Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku. Beneficjentami projektu zostało 20 Klientów tut. Ośrodka, spełniających kryteria zawarte w Regulaminie Uczestnictwa.

Uczestnicy projektu, dzięki planowanym w ramach projektu działaniom, mogli podnieść swoje umiejętności społeczne, samoocenę, motywację do dalszego rozwoju osobistego, a także zwiększyć konkurencyjność na rynku pracy. Poprzez uczestnictwo w projekcie zakładało się m.in. zmniejszenie u beneficjentów zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz wzrost aktywności w życiu społecznym i zawodowym.

Głównym celem projektu było zwiększenie samodzielności i aktywności beneficjentów w zakresie rozwiązywania problemów życia codziennego i uczestnictwa w życiu społecznym. Celami szczegółowymi zaś:
– nabycie przez beneficjentów wiedzy istotnej dla podniesienia jakości ich życia, w tym wzmocnienie kompetencji społecznych Klientów Ośrodka;
– zwiększenie motywacji beneficjentów do uczestnictwa w życiu zbiorowym poprzez umożliwienie nawiązania kontaktów interpersonalnych;
– poszerzenie dotychczasowych form aktywności;
– zwiększenie aktywności na rynku pracy;
– rozwój zainteresowań i talentów;
– rozwijanie umiejętności wymiany i korzystania z doświadczeń innych osób oraz wzajemnego udzielania sobie wsparcia;
– zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych;
– podniesienie poczucia własnej wartości i pewności siebie;
– zmniejszenie izolacji społecznej.

W ramach projektu odbyły się działania zaklasyfikowane do trzech kategorii:

  1. poradnictwo specjalistyczne, do którego zalicza się: wykłady-warsztaty z psychologiem, konsultacje indywidualne z psychologiem, wykłady z terapeutą uzależnień, wykład z asystentem rodziny, wykłady z pracownikiem socjalnym, grupowe konsultacje z doradcą zawodowym; wykład radcy prawnego;
  2. promocja zdrowia oraz zdrowego trybu życia, do których zalicza się: wykład z pielęgniarką, wykład dietetyka, zajęcia praktyczne z ratownikiem medycznym; wycieczka dla beneficjentów projektu i ich rodzin;
  3. warsztaty samorozwoju, do których zalicza się: zajęcia kulinarne; kurs obsługi kasy fiskalnej; test wiedzy.

Nad realizacją projektu czuwał kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Maria Kurek oraz koordynator projektu pracownik socjalny Mariusz Dudziak. Partnerem projektu była Publiczna Szkoła Podstawowa w Rajbrocie, na terenie której odbywała się większość zajęć projektowych.

Projekt zapoczątkowały działania promocyjne, w ramach których zaprojektowano i wykonano 100 sztuk ulotek, 30 sztuk plakatów oraz 40 sztuk broszur informacyjnych, które rozpowszechniono na terenie Gminy Lipnica Murowana.

Harmonogram działań:

06.04.2018r.

Zorganizowane zostało spotkanie organizacyjne oraz wykład-warsztat z psychologiem. Zajęcia z psychologiem rozpoczęły się od spotkania integracyjnego, którego celem było wzajemne lepsze poznanie się beneficjentów oraz opracowanie podstawowych norm obowiązujących w grupie. W dalszym toku zajęć omówione zostały m.in. wszelkie kwestie związane z asertywnością oraz zasady dobrej komunikacji.

17.04.2018r.

Odbył się wykład z asystentem rodziny. Obfitował on w kwestie dotyczące problemów w funkcjonowaniu współczesnej rodziny, w tym problemów opiekuńczo-wychowawczych oraz sposobów zapobiegania im, jak również rozwiązywania w przypadku ich pojawienia się.

W dniu tym zorganizowano ponadto wykład z pracownikiem socjalnym. Pracownik GOPS-u podczas spotkania omówił problematykę przemocy pod kątem procedury Niebieska Karta, jak również procedurę zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do leczenia odwykowego.

27.04.2018r.

Odbyło się spotkanie z psychologiem, podczas którego poruszona została problematyka przemocy, w tym czynniki sprzyjające przemocy i stereotypy na jej temat. Beneficjenci poznali bliżej funkcjonowanie dziecka w rodzinie z problemem przemocy. Pani psycholog przeanalizowała dokładnie konsekwencje przemocy, w tym objawy pojawiające się u dzieci (zarówno somatyczne, jak i psychiczne). Dyskutowano ponadto nad podstawowymi mechanizmami w przemocy.

18.05.2018r.

Zorganizowano spotkanie z terapeutą uzależnień, podczas którego omówione zostały kwestie związane z uzależnieniami, przede wszystkim uzależnieniem od alkoholu. Uczestnicy projektu poznali mity na temat uzależnienia od alkoholu oraz przeanalizowali drogę do uzależnienia. Dyskutowano ponadto nad symptomami uzależnienia od alkoholu. Poruszono również kwestie związane z mechanizmami obronnymi mającymi na celu realizowanie zachowań nałogowych. Poza alkoholizmem, przeanalizowane zostały: uzależnienie od nikotyny, mediów, hazardu, leków i narkotyków. Beneficjenci projektu poznali szczegóły terapii osób uzależnionych i współuzależnionych, a także instytucje udzielające pomocy w tym zakresie.

25.05.2018r.

Odbyło się kolejne spotkanie z psychologiem. Na zajęciach omówiona została po raz kolejny problematyka przemocy i jej psychospołeczne konsekwencje. Dyskutowano ponadto nad problematyką przemocy w rodzinach, w których wychowują się dzieci.

29.05.2018r.

Odbyły się grupowe konsultacje prowadzone przez doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie dotyczące m.in. metod poszukiwania pracy czy pożądanych cech pracowników. Beneficjenci mieli okazję dokonania własnej samoanalizy, wypisując wszystkie posiadane przez siebie umiejętności. Podczas ćwiczeń indywidualnych mieli także możliwość prześledzenia rozkładu własnego dnia, w tym czasu poświęconego na poszukiwanie pracy.

W dniu tym odbyły się również zajęcia wykładowe z radcą prawnym dotyczące w szczególności zagadnień z zakresu kodeksu cywilnego. Prowadząca zajęcia omówiła m.in. kwestie dotyczące pożyczania środków finansowych, zawierania umów (w tym pożyczek), spadków, testamentów, oświadczeń woli, sprzedaży nieruchomości, przedawnienia roszczeń czy składania podpisów. W trakcie zajęć podawała wiele przykładów, które pozwoliły spojrzeć na problematykę z innej perspektywy. Osoby uczestniczące w spotkaniu dowiedziały się m.in. iż dziecko poczęte, ale nienarodzone również ma swoje prawa.

08.06.2018r.

Odbyły się zajęcia wykładowo-warsztatowe z psychologiem. Zajęcia dotyczyły problematyki stresu. Beneficjenci poznali m.in. objawy stresu, strategie i mechanizmy radzenia sobie ze stresem, zaburzenia będące następstwem stresu. Zaznajomili się z zespołem stresu pourazowego (PTSD), jak również osobowością typu A i B. Mieli również okazję dokonać samodiagnozy, wypełniając Skalę Stresu Holmes’a i Rahe’a. Dowiedzieli się o pozytywnych aspektach występowania stresu w życiu człowieka;

15.06.2018r.

Odbył się kolejny wykład z terapeutą uzależnień. Na spotkaniu omówiona została szeroko istotna problematyka współuzależnienia oraz oddziaływania terapeutyczne skierowane
wobec osób uzależnionych i współuzależnionych. W tym samym dniu dniu odbył się również wykład prowadzony przez pracownika socjalnego. W ramach zajęć poruszona została problematyka komunikacji interpersonalnej, w szczególności niewerbalnej. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej zaznajomił również beneficjentów z nowym rządowym programem „Dobry Start”;

26.06.2018r.

Zorganizowano kolejne grupowe konsultacje z doradcą zawodowym. Podczas zajęć beneficjenci pracowali z testami psychometrycznymi z zakresu poradnictwa zawodowego, m.in. z testem Hollanda, pozwalającym na określenie własnego zawodowego typu osobowości.

W tym samym dniu odbyły się ponadto zajęcia wykładowe z radcą prawnym. Prowadząca zajęcia kontynuowała na spotkaniu problematykę prawa z zakresu kodeksu cywilnego, w tym m.in. kwestie związane z zasiedzeniem, zachowkiem, spadkiem, testamentem, nabywaniem nieruchomości czy uwłaszczeniem. Prawie całe zajęcia poświęcone zostały odpowiadaniu na różne pytania stawiane przez beneficjentów.

29.06.2018

Odbył się kolejny i ostatni już wykład-warsztat z psychologiem. Podczas zajęć omówiona została problematyka uzależnień w rodzinach i ich konsekwencji w rozwoju dzieci, komunikacji w rodzinach z uzależnieniem alkoholowym, a także dorosłych dzieci alkoholików (DDA). Beneficjenci poznali ponadto szczegółowo role dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, w tym wiele przykładów z życia podawanych przez psychologa.

06.04.2018, 27.04.2018, 25.05.2018, 08.06.2018, 29.06.2018

W dniach tych odbyły się godzinne indywidualne konsultacje z psychologiem, podczas których pięcioro beneficjentów projektu miało okazję porozmawiać na temat własnych problemów dnia codziennego.

17.07.2018

Beneficjentki projektu miały okazję uczestniczyć w spotkaniu z dietetykiem – Panią Anną Wiśniewską-Strzałka z Centrum Dietetycznego „NaturHouse” w Bochni. Podczas spotkania omówiona została problematyka zdrowego odżywiania czy stosowania skutecznych diet. Pani dietetyk przedstawiła szczegółowo zdrowe zamienniki niezdrowej żywności, a także konstrukcję różnego rodzaju etykiet na produktach spożywczych. Zwróciła uwagę na konieczność regularnego przyjmowania posiłków w ciągu dnia, w tym istotne znaczenie śniadania. Przedstawiła również podstawowe błędy żywieniowe. Beneficjentki poznały też kluczowe różnice między sokiem, nektarem a napojem.

20.07.2018

Odbył się wykład z pielęgniarką środowiskową SPGZOZ w Lipnicy Murowanej – Filii w Rajbrocie – Panią Bogusławą Szpil. Pielęgniarka przybliżyła beneficjentkom m.in. temat higieny i zdrowego stylu życia. Omówiła choroby wynikające z braku higieny osobistej. Pokazała też jak prawidłowo myć ręce.

W ramach profilaktyki zdrowotnej przedstawione zostały jej fazy, jak również badania przesiewowe (mammografia, kolonoskopia, spirometria, RTG, poziom glukozy, cholesterolu, ciśnienia tętniczego krwi oraz badania dermatoskopowe). Omówione zostały programy profilaktyki gruźlicy i chorób układu krążenia realizowane przez ośrodek zdrowia. Panie uczestniczące w projekcie miały również okazję przećwiczyć podczas zajęć technikę relaksacyjną pod postacią treningu autogennego Schultza.

24.07.2018, 31.07.2018, 22.08.2018, 04.09.2018

Zajęcia praktyczne z asystentem osoby niepełnosprawnej Panem Tomaszem Robak cieszyły się największym zainteresowaniem. Panie uczestniczące w czterech spotkaniach poznały m.in. zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, informacje na temat omdleń, utrat przytomności, udarów, odmrożeń, oparzeń, odleżyn, zatruć, urazów mózgu, szyi, kręgosłupa i rdzenia kręgowego, urazów kończyn czy cukrzycy. Zaznajomiły się z bardzo istotnym algorytmem pierwszej pomocy. Poznały również różnice pomiędzy resuscytacją krążeniowo-oddechową osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, zasady postępowania w przypadku napadu padaczki czy krwawienia z nosa. Miały ponadto okazję przećwiczyć ustawianie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, obracanie na materacu osoby starszej i niepełnosprawnej (np. celem założenia pampersa), a także prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w tym z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Panie uczestniczące w spotkaniach mogły również sprawdzić swoje ciśnienie tętnicze, jak również poziom glukozy we krwi. Prowadzący zajęcia pokazał na chętnych osobach zasady zakładania opatrunków, bandażowania czy zakładania kołnierza ortopedycznego. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestniczek, które aktywnie angażowały się w ćwiczenia praktyczne.

01.08.2018

Na kursie obsługi kas fiskalnych, który odbył się w dniu 1 sierpnia pojawiła się również większa liczba uczestniczek projektu. Kurs zorganizowany przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego w Bochni, a poprowadzony przez Pana Roberta Mazur, obejmował 10 godz. szkoleniowych. Celem szkolenia było teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi urządzeń fiskalnych. Program szkolenia obejmował przepisy regulujące zastosowanie kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych w placówkach handlowych, obowiązki podatników stosujących kasy fiskalne, programowanie kas, uzyskiwanie raportów kasowych, jak również ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem kas fiskalnych w sprzedaży i dokumentowanie sprzedaży. Wszystkie uczestniczki szkolenia otrzymały stosowne certyfikaty, poszerzające  ich kwalifikacje zawodowe.

07.08.2018

Uczestnictwo w projekcie socjalnym „Siła tkwi w nas” dostarczyło jego beneficjentkom oraz ich dzieciom atrakcję w formie wycieczki do Zakopanego, która odbyła się w dniu 7 sierpnia. Wyjazd autokarem wraz z przewodnikiem z Lipnicy Murowanej przez Rajbrot nastąpił o godz. 7:00. Trasa przejazdu, jak również atrakcje turystyczne na trasie i w samym Zakopanem były omawiane przez przewodnika. Uczestnicy wycieczki mieli okazję podziwiać Wielką Krokiew oraz Kaplicę Najświętszego Serca Jezusa w Jaszczurówce, leżącą na szlaku architektury drewnianej w Małopolsce. Następnie oddali się zadumie na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku. Po obiedzie i czasie wolnym spędzonym na Krupówkach nastąpił wyjazd kolejką linowo-terenową na Gubałówkę, skąd roztacza się panorama całych polskich Tatr i Zakopanego oraz Podhala, Pienin, Gorców i Beskidu Żywieckiego wraz z ich słowacką częścią. Z Gubałówki wycieczkowicze przeszli Szlakiem Papieskim na Butorowy Wierch, z którego zjechali kolejką krzesełkową. Ostatnim celem podróży było Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, które powstało jako wotum dziękczynne za uratowanie Ojca Świętego Jana Pawła II po zamachu na jego życie. Przyjazd do Lipnicy nastąpił w godzinach wieczornych. Pomimo zmęczenia odczuwanego przez uczestników, każdy z nich powrócił do domu z uśmiechem na twarzy.

11.09.2018, 19.09.2018, 26.09.2018, 10.10.2018, 17.10.2018

11 września rozpoczęły się zajęcia kulinarne obejmujące łącznie pięć spotkań, w ramach projektu socjalnego „Siła tkwi w nas”, prowadzone przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Dolnej. Podczas pierwszego 4-godzinnego spotkania obecne beneficjentki miały okazję poznać ciekawe przepisy kulinarne. Mogły ponadto zaprezentować własne zdolności kulinarne, m.in. w robieniu pierogów z farszem (np. ser, śliwki, kapusta), pierogów ruskich, ciasteczek serowych, knedli czy kapuśniaczków. Beneficjentki projektu z wielkim zapałem zaangażowały się w zajęcia, deklarując chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. Zajęcia zakończone zostały wspólnym delektowaniem się przyrządzonymi daniami.

20.11. 2018

W dniu tym przeprowadzony został test wiedzy obejmujący zagadnienia z poszczególnych zajęć projektowych. Beneficjentki za udział w teście otrzymały upominki w postaci książek kucharskich. Po teście odbyło się spotkanie podsumowujące projekt z udziałem zaproszonych gości, tj. Pana Wójta, Pani Sekretarz Gminy Lipnica Murowana oraz Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie. Spotkanie było okazją do wymiany zdań na temat zajęć projektowych.

 

Osoby angażujące się aktywnie w projekt otrzymały dwukrotnie zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na zgłoszone potrzeby. Beneficjentki, które angażowały się ponadto w zajęcia z asystentem osoby niepełnosprawnej otrzymały pomoc rzeczową w formie ciśnieniomierzy elektronicznych. Nic jednak nie zastąpi wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą beneficjentki nabyły poprzez uczestnictwo w projekcie.


PARTNERZY PROJEKTU:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajbrocie


Plakat projektu “Siła tkwi w nas”

 

 

 

 

 

Ulotka projektu “Siła tkwi w nas”

 

 

 

 

 

Broszura informacyjna projektu “Siła tkwi w nas”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie “Siła tkwi w nas”

Regulamin projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie, harmonogram działań planowanych do realizacji, oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzaniu danych osobowych

Deklaracje, oświadczenia, informacja


GALERIA

Wykłady-warsztaty z psychologiem (06.04.2018, 27.04.2018, 25.05.2018, 08.06.2018, 29.06.2018)

Wykład asystenta rodziny (17.04.2018)

Zajęcia z terapeutą uzależnień (18.05.2018, 15.06.2018)

Wykłady radcy prawnego (29.05.2018, 26.06.2018)

Grupowe konsultacje z doradcą zawodowym (29.05.2018, 26.06.2018)

Spotkanie z dietetykiem (17.07.2018)

Wykład pielęgniarki środowiskowej (20.07.2018)

Zajęcia praktyczne z asystentem osoby niepełnosprawnej (24.07.2018, 31.07.2018, 22.08.2018, 04.09.2018)

Kurs obsługi kas fiskalnych (01.08.2018)

Wycieczka do Zakopanego (07.08.2018)

Zajęcia kulinarne (11.09.2018, 19.09.2018, 26.09.2018, 10.10.2018, 17.10.2018)

Test wiedzy (20.11.2018)

Accessibility Toolbar

loading