Statut

UCHWAŁA NR XLVI.446.2023
RADY GMINY LIPNICA MUROWANA

z dnia  29 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 901 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn zm.) Rada Gminy Lipnica Murowana uchwala, co następuje:

§ 1

W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX.285.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej wprowadza się następujące zmiany:

  1. Treść 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1249 z późn. zm.),”.

  1. Treść 13 otrzymuje brzmienie:

„Ośrodek” wykonuje zadania własne gminy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, do których w szczególności należy:
1) opracowane i realizowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową;
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową w razie konieczności miejsc w ośrodkach wsparcia;
4) obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego;
5) prowadzenie Punktu Informacji, Wsparcia i Pomocy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnica Murowana.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-stu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Damian Gaża


UCHWAŁA NR XXIX.285.2014
RADY GMINY LIPNICA MUROWANA

z dnia  5 lutego 2014 roku

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej

          Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art 16 ust. 1, art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2013  r. poz. 182 z późn. zm.) 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj.  Dz. U. z 2013 r. poz. 1456), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.) Rada Gminy Lipnica Murowana uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XIV.111.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.

§ 3

Wykonane uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnica Murowana.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Radzięta

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX.285.2014
Rady Gminy Lipnica Murowana
z dnia 5 lutego 2014 roku

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LIPNICY MUROWANEJ

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póżn. zm.)
2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458 z póżn. zm.)
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.)
4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.)
5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)
6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 213, poz. 1375 z późn. zm.)
7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.)
8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
9) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
10) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 z późn. zm.)
11) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póżn. zm.)
12) uchwały Nr 3/90 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 06 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej
13) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)
14) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
15) innych przepisów prawnych dotyczących „Ośrodka” i jednostek budżetowych
16) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
17) niniejszego statutu.

§ 2

„Ośrodek” jest jednostką organizacyjną Gminy Lipnica Murowana, zwanej dalej „Gminą”

§ 3

„Ośrodek” wykonuje:
1) zadania własne o charakterze obowiązkowym realizowane w zakresie pomocy społecznej oraz inne zadania własne gminy stosownie do zasad ustalonych przez Radę Gminy Lipnica Murowana;
2) zadania pomocy społecznej zlecone z zakresu administracji rządowej;
3) zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;
4) zadania w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
5) inne zadania nałożone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

1. Siedziba „Ośrodka” znajduje się w Lipnicy Dolnej 25.
2. Terenem działania „Ośrodka” jest Gmina Lipnica Murowana.

§ 5

1. Ogólny nadzór nad działalnością „Ośrodka” oraz nad realizacją zadań własnych gminy sprawuje Wójt Gminy Lipnica Murowana.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością „Ośrodka” sprawuje Wojewoda Małopolski za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

II. Cele i zadania Ośrodka.

§ 6

Celem działalności Ośrodka jest:
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia zasoby i możliwości;
2) wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspakajanie niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
3) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 7

1. Zadania „Ośrodka” z zakresu ustawy o pomocy społecznej polegają w szczególności na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2) pracy socjalnej;
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

2. Do zadań o charakterze obowiązkowym „Ośrodka” z zakresu zadań własnych, należy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie zgodnie z art. 16 a ustawy o pomocy społecznej oceny w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem zgodnie z art. 42 ustawy o pomocy społecznej;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
13) dożywianie dzieci;
14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
18) przyznawania i wypłacania zasiłków stałych;
19) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Do zadań własnych „Ośrodka” należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4) podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
5) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Bochni w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

4. Ponadto do zadań „Ośrodka” należy:
1) współdziałanie z prowadzącymi działalność społeczną organizacjami społecznymi, organizacjami pożytku publicznego, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej;
2) współpraca z organami samorządu terytorialnego, jednostkami organizacyjnymi gminy, administracji rządowej, jednostkami opieki zdrowotnej, ZUS, KRUS, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, Poradnią Zdrowia Psychicznego, policją, prokuraturą, sądami, placówkami oświatowymi i wychowawczymi, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym i innymi instytucjami mającymi na celu zadania z zakresu pomocy społecznej;
3) wytaczanie w uzasadnionych przypadkach powództw na rzecz obywateli, w szczególności z zakresu spraw rodzinnych i opiekuńczych;
4) kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych w odrębnych przepisach;
5) opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy kombatantom;
6) realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

5. „Ośrodek” w ramach swojej działalności może organizować różnego typu wycieczki i imprezy okolicznościowe dla klientów pomocy społecznej oraz ich rodzin, a także dla społeczności lokalnej.

§ 8

Do zadań zleconych „Ośrodka” z zakresu administracji rządowej należy:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 a ustawy o pomocy społecznej;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

§ 9

„Ośrodek” wykonuje zadania gminy z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawą o świadczeniach rodzinnych, do których w szczególności należy:
1) przyjmowanie i weryfikowanie wniosków dotyczących przyznawania świadczeń rodzinnych;
2) przyznawanie i wypłacanie:
a) zasiłków rodzinnych oraz dodatków przysługujących do zasiłków rodzinnych,
b) jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
c) świadczeń opiekuńczych.
3) wydawanie decyzji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych;
przygotowywanie list wypłat gotówkowych, list wypłat na indywidualne rachunki bankowe świadczeniobiorców;
5) rejestrowanie, ewidencjonowanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób uprawnionych ustawą o świadczeniach rodzinnych;
6) opracowywanie planów potrzeb finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
7) opracowywanie i przedkładanie sprawozdań z realizacji zadań określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych;
8) prowadzenie ewidencji księgowo – merytorycznej dla tego zadania;
9) współpracowanie z innymi instytucjami w zakresie dotyczącym świadczeń rodzinnych;
10) opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 10

„Ośrodek” wykonuje zadania określone ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 11

„Ośrodek” wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, do których w szczególności należy:
1) przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
3) opracowywanie i wydawanie decyzji o przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
4) przygotowywanie list wypłat gotówkowych, list wypłat na indywidualne rachunki bankowe świadczeniobiorców;
5) odbieranie oświadczeń majątkowych oraz przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych u dłużników alimentacyjnych;
6) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;
7) opracowywanie planów potrzeb finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
8) sporządzanie i przekazywanie w formie pisemnej i elektronicznej sprawozdań dotyczących funduszu alimentacyjnego;
9) przekazywanie i ujawnianie informacji gospodarczych o dłużnikach do biura informacji gospodarczej;
10 ) prowadzenie ewidencji księgowo – merytorycznej;
11) współpracowanie z instytucjami w zakresie dotyczącym funduszu alimentacyjnego.

§ 12

W zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy „Ośrodek” realizuje zadania:
1) organizacja i nadzór pracy asystentów rodziny;
2) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa;
3) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo -terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
4) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
5) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;
6) realizowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny.

§ 13

„Ośrodek” wykonuje zadania własne gminy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do których w szczególności należy:
1) opracowane i realizowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4) obsługa administracyjna Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego;
5) prowadzenie Punktu Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.

§ 14

1. „Ośrodek” może zlecać realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania:
1) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej;
2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
2. Zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert przez Wójta Gminy Lipnica Murowana.
3. Zlecenie realizacji zadań nie może obejmować ustalenia uprawnień do świadczeń, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wypłaty świadczeń pieniężnych.

III. Gospodarka finansowa Ośrodka.

§ 15

1. Zasady działalności finansowej „Ośrodka” regulują przepisy cytowane w § 1 pkt 13 i 14.
2. Kierownik „Ośrodka” przedkłada corocznie plan finansowo – rzeczowy wraz z kalkulacją na dany rok kalendarzowy do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej.
3. Środki na realizację i obsługę zadań własnych pochodzą z budżetu gminy lub z dotacji na realizację zadań własnych.
4. Środki na realizację i obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapewnia budżet państwa.

§ 16

Podstawą gospodarki finansowej „Ośrodka” jest plan finansowy odzwierciedlający bilans potrzeb na świadczenia pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia związane z funduszem alimentacyjnym oraz utrzymanie „Ośrodka”

§ 17

1. Kierownik „Ośrodka” przedstawia Radzie Gminy Lipnica Murowana coroczne sprawozdanie z działalności „Ośrodka” oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
2. Rada Gminy, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy społecznej opracowuje i kieruje do wdrożenia iokalne programy pomocy społecznej

IV. Struktura organizacyjna Ośrodka.

§ 18

1. Kierownik „Ośrodka” jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej z organem wykonawczym gminy.
2. Kierownik organizuje pracę, podejmuje decyzje w sprawach kadrowych i merytorycznych należących do zadań „Ośrodka” oraz odpowiada za politykę społeczną na obszarze gminy.
3. Wójt Gminy udziela kierownikowi „Ośrodka” upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
4. Wójt Gminy udziela upoważnienia kierownikowi „Ośrodka” do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących niektórych świadczeń opieki zdrowotnej.
5. Wójt Gminy udziela upoważnienia Kierownikowi „Ośrodka” do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
6. Wójt Gminy udziela upoważnienia kierownikowi „Ośrodka” do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do wydawania w tych sprawach decyzji, a także do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych.
7. Wójt Gminy udziela upoważnienia Kierownikowi „Ośrodka” do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
8. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 3-7 mogą być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika „Ośrodka”.
9. Wójt Gminy udziela kierownikowi „Ośrodka” pełnomocnictwa do prowadzenia całokształtu spraw związanych z zarządem powierzonych „Ośrodkowi” zasobów komunalnych oraz do dokonywania czynności prawnych przed uprawnionymi organami.
10. Rada Gminy może udzielić Kierownikowi „Ośrodka” upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
11. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków dla Kierownika „Ośrodka” ustala Wójt Gminy Lipnica Murowana.
12. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków pracowników „Ośrodka” ustala Kierownik.

§ 19

1. W ramach „Ośrodka” tworzy się następujące stanowiska pracy:
1) kierownik,
2) główny księgowy,
3) pracownicy socjalni,
4) pracownik administracji i realizacji świadczeń,
5) pracownik świadczeń rodzinnych,
6) pracownik finansów i księgowości budżetowej,
7) opiekunki.
2. Kierownik „Ośrodka” może w miarę potrzeb tworzyć inne stanowiska pracy nie wymienione w punkcie 1.

§ 20

1. Zadania i organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny, który ustala Kierownik „Ośrodka”.
2. W sprawach funkcjonowania „Ośrodka” kierownik wydaje zarządzenia wewnętrzne.

§ 21

1. Szczegółowe zasady dotyczące praw i obowiązków pracowników, a także zasady wynagradzania, określa ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o pomocy społecznej, przepisy prawa pracy oraz Regulamin Wynagradzania ustalony przez Kierownika „Ośrodka”.
2. Szczegółowe zasady dotyczące porządku wewnętrznego określa regulamin pracy ustalony przez Kierownika „Ośrodka”.

V. Postanowienia końcowe.

§ 22

Zmiany do Statutu wprowadza się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Radzięta

Uchwała Nr XXXI.306.2014
RADY GMINY LIPNICA MUROWANA
z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX.285.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej

          Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 a oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 16 ust. 1, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1456 późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.) Rada Gminy Lipnica Murowana uchwala, co następuje:

§ 1

1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIX.285.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zmienia się § 18 oraz nadaje się mu nowe brzmienie:

㤠18.
1. Kierownik „Ośrodka” jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej z organem wykonawczym gminy.
2. Kierownik organizuje pracę, podejmuje decyzje w sprawach kadrowych i merytorycznych należących do zadań „Ośrodka” oraz odpowiada za politykę społeczną na obszarze gminy.
3. Wójt Gminy udziela Kierownikowi „Ośrodka” upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika „Ośrodka”.
5. Wójt Gminy może udzielić Kierownikowi „Ośrodka” upoważnienia do:
1) załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących niektórych świadczeń opieki zdrowotnej,
2) prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji,
3) prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do wydawania w tych sprawach decyzji, a także do przeprowadzania wywiadów aIimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych,
4) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
6. Wójt Gminy może udzielić Kierownikowi „Ośrodka” pełnomocnictwa do prowadzenia całokształtu spraw związanych z zarządem powierzonych „Ośrodkowi” zasobów komunalnych oraz do dokonywania czynności prawnych przed uprawnionymi organami.
7. Rada Gminy może udzielić Kierownikowi „Ośrodka” upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
8. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków dla Kierownika „Ośrodka ustala Wójt Gminy.
9. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków pracowników „Ośrodka” ustala Kierownik.”.

2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr XXIX.285.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej pozostają bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Radzięta

 

UCHWAŁA Nr XI.100.2016
RADY GMINY LIPNICA MUROWANA
z dnia 17 marca 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX.285.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 162), art. 10 ust. 3 w związku z art. 2 pkt 11 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Lipnica Murowana uchwala, co następuje:

 § 1

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIX.285.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zmienionym na podstawie uchwały Nr XXXI.306.2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. dokonuje się następujących zmian:
1. w § 1 dodaje się nowe punkty:
1) po punkcie 4 kolejno punkty 4a, 4b, w brzmieniu:
a) „4a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 162)”
b) „4b) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195)”
2) po punkcie 16 dodaje się nowy punkt 16a w brzmieniu:
„16a ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)”
2. po § 9 dodaje się § 9a i § 9b w brzmieniu:
1) „§ 9a. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, do których w szczególności należy:
1) przyznawanie i weryfikowanie wniosków dotyczących przyznawania zasiłków dla opiekunów i wydawanie decyzji w tych sprawach,
2) wypłacanie zasiłków dla opiekunów,
3) rejestrowanie, ewidencjonowanie i opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla osób uprawnionych do zasiłków dla opiekunów,
4) prowadzenie ewidencji księgowo-merytorycznej,
5) opracowywanie planów potrzeb finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy,
6) opracowywanie i przedkładanie sprawozdań z realizacji zadań określonych w/w ustawą,
7) współpraca z instytucjami w zakresie wypłaty zasiłków dla opiekunów.

2) § 9b. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, do których w szczególności należy:
1) przyznawanie i weryfikowanie wniosków dotyczących przyznawania świadczenia wychowawczego i wydawanie decyzji w tych sprawach,
2) wypłacanie świadczenia wychowawczego,
3) prowadzenie ewidencji księgowo-merytorycznej,
4) opracowywanie planów potrzeb finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy,
5) opracowywanie i przedkładanie sprawozdań z realizacji zadań określonych w/w ustawą,
6) współpraca z instytucjami w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego.”.

3. Po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:
„§ 14a. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.).”.

4. W § 18 w ust. 5 dodaje się nowe punkty od 5 do 7 w brzmieniu:
„5) prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.”.
6) prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.”.
7) do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.”.
5. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIX.285.2014 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej z późniejszymi zmianami, pozostają bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnica Murowana.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem., że § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b i § 1 ust. 2 pkt 2 oraz § 1 ust. 4 pkt 6 niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr. inż. Stanisław Włodarczyk

loading