Archiwum kategorii: Informacje ogólne

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bocheńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bocheńskiego I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W ramach tego projektu osoby bezrobotne mogą skorzystać z form pomocy tj.:

 • utworzenie Indywidualnego Planu Działania,
 • pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego;
 • staży;
 • szkoleń;
 • zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych;
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób:

 • długotrwale bezrobotnych[1]
 • niepełnosprawnych
 • w wieku 50 lat i więcej

Ważne! Tylko rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna pozwoli na korzystanie z dostępnych usług i wsparcia.

Osoby zainteresowane rejestracją w PUP w Bochni prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 146149711 lub 146149713 lub osobisty w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni w sali nr 3.

Informacja o formach pomocy w sprawie:

 • IPD – pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego: 14 614 97 17, 14 614 97 26 lub 14 614 97 27;
 • staży: 14 614 97 14 lub 14 614 97 28;
 • szkoleń: 14 614 97 44 lub 14 614 97 45;
 • prac interwencyjnych: 14 614 97 30 lub 14 614 97 43;
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej: 14 614 97 19 lub 14 614 97 32.

[1] oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych

Poszukiwane osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej poszukuje specjalistów w zakresie surdopedagogiki, logopedii, neurologopedii oraz fizjoterapii do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych usługi powyższe muszą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania w/w zawodów. Ponadto osoby te muszą posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) warsztacie terapii zajęciowej;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do składania ofert. Termin składania ofert upływa z dniem 17.06.2024r.

Poniżej przedstawiamy zapytania ofertowe wraz ze wzorami ofert oraz wymaganymi załącznikami.

Zapytanie ofertowe 1 – surdopedagog
Zapytanie ofertowe 2 – logopeda
Zapytanie ofertowe 3 – logopeda
Zapytanie ofertowe 4 – neurologopeda
Zapytanie ofertowe 5 – fizjoterapeuta
Zapytanie ofertowe 6 – fizjoterapeuta
Zapytanie ofertowe 7 – fizjoterapeuta

Kolonie dla dzieci rolników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje o koloniach dla dzieci rolników, organizowanych przez Stowarzyszenie im. Teresy Kras we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Obecnie złożony został wniosek o dofinansowanie kolonii przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Fundusz powinien ogłosić wyniki konkursu do 10 czerwca 2024r. Ponieważ jest już wiele zapytań i rezerwacji na wakacje,  proponowane jest przeprowadzenie wstępnej rekrutacji. Rezerwacja miejsc odbywa się do dnia 31 maja.
Ostateczną informację o tym, gdzie i jakie turnusy zostaną zorganizowane oraz dla ilu dzieci Stowarzyszenie przekaże po otrzymaniu decyzji FSUSR.

Miejsce kolonii: Biały Dunajec k/Zakopanego i Gościno k/Kołobrzegu.

Planowane terminy turnusów:
turnus 1. 29.06.-07.07.2024,
turnus 2. 08.07.-16.07.2024,
turnus 3. 17.07.-25.07.2024,
turnus 4. 26.07.-03.08.2024,
turnus 5. 04.08.-12.08.2024,
turnus 6. 13.08.-21.08.2024,
turnus 7. 22.08.-30.08.2024.

Opłata Rodziców (rolników): 600,00 zł (całkowity koszt kolonii: 1.800,00zł). Transport – autokarowy, miejsce zbiórki – na terenie Państwa Gminy.

Stowarzyszenie prosi o kontakt telefoniczny (81 746 19 85 wew. 2, kom. 664 152 320) lub mailowy (stowarzyszenie@wypoczynek.org), aby zarezerwować miejsca – liczy się kolejność zgłoszeń.

W załączeniu wszystkie dokumenty i szczegółowe informacje.

Informacje dla Instytucji
Program góry 2024
Program morze 2024
Informacje dla Rodziców KRUS LATO 2024
Regulamin uczestnika wypoczynku
Karta_kwalifikacyjna KRUS_2024_LATO
Lista uczestników wypoczynku KRUS LATO 2024
Oświadczenie – inne nazwisko dziecka i rodzica