Poszukiwane osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej poszukuje specjalistów w zakresie surdopedagogiki, logopedii, neurologopedii oraz fizjoterapii do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych usługi powyższe muszą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania w/w zawodów. Ponadto osoby te muszą posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) warsztacie terapii zajęciowej;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do składania ofert. Termin składania ofert upływa z dniem 17.06.2024r.

Poniżej przedstawiamy zapytania ofertowe wraz ze wzorami ofert oraz wymaganymi załącznikami.

Zapytanie ofertowe 1 – surdopedagog
Zapytanie ofertowe 2 – logopeda
Zapytanie ofertowe 3 – logopeda
Zapytanie ofertowe 4 – neurologopeda
Zapytanie ofertowe 5 – fizjoterapeuta
Zapytanie ofertowe 6 – fizjoterapeuta
Zapytanie ofertowe 7 – fizjoterapeuta