Wszystkie wpisy, których autorem jest gopslipnicamurowana

Zapytania ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż poszukuje logopedy, fizjoterapeuty/rehabilitanta medycznego oraz surdopedagoga do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapraszając jednocześnie do składania stosownych ofert. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych zapytaniach ofertowych.

 

Zapytanie ofertowe SUO.4.2022 – logopeda

Zapytanie ofertowe SUO.5.2022 – fizjoterapeuta / rehabilitant

Zapytanie ofertowe SUO.6.2022 – surdopedagog

Zapytanie ofertowe SUO.7.2022 – fizjoterapeuta

Zapytanie ofertowe SUO.8.2022 – logopeda

Zapytanie ofertowe SUO.9.2022 – logopeda

Zapytanie ofertowe SUO.10.2022 – rehabilitant

Dodatek węglowy i dodatek na inne źródła ciepła

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej przypomina, iż dnia 30 listopada 2022r. mija termin składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego oraz wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie ze złożonymi deklaracjami do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Osoby, które nie złożyły do tej pory wniosku mogą to zrobić w podanym wyżej terminie. Szczegóły dot.  w/w dodatków można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.

Poszukiwana osoba do świadczenia usług asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż poszukuje kolejnej osoby do pracy na stanowisku asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Zgodnie z wytycznymi Programu usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego lub ustnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Usługi asystencji osobistej mogą między innymi polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu, wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych;
 2. wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych;
 3. wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 4. załatwianiu spraw urzędowych;
 5. wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Poniżej zamieszczono zapytanie ofertowe wraz z wymaganymi załącznikami.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do składania ofert. Termin składania ofert upływa z dniem 11 października 2022r.

Zapytanie ofertowe – asystent osobisty osoby niepełnsoprawnej

Informacja dotycząca dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, że z dniem  20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967).

Wspomniana wyżej ustawa wprowadziła m.in. zmianę do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, zgodnie z którą „dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej w związku z wejściem życie w/w ustawy realizuje zadania polegające na ustalaniu prawa do dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek ten przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia; piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;
 2.  kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu ziemnego);
 3. kocioł olejowy,

wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3.000,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1.000,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

 3) 500,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu ziemnego);

4) 2.000,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek elektroniczny należy opatrzyć podpisem zaufanym bądź podpisem kwalifikowanym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami  tel. 14 68 52 350 lub 14 68 52 330.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła do pobrania TUTAJ.