Wszystkie wpisy, których autorem jest gopslipnicamurowana

Nabór opiekunów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej poszukuje osób chętnych do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością. Za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby, które:

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, lub
2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Czytaj dalej Nabór opiekunów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bocheńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bocheńskiego I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W ramach tego projektu osoby bezrobotne mogą skorzystać z form pomocy tj.:

 • utworzenie Indywidualnego Planu Działania,
 • pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego;
 • staży;
 • szkoleń;
 • zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych;
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób:

 • długotrwale bezrobotnych[1]
 • niepełnosprawnych
 • w wieku 50 lat i więcej

Ważne! Tylko rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna pozwoli na korzystanie z dostępnych usług i wsparcia.

Osoby zainteresowane rejestracją w PUP w Bochni prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 146149711 lub 146149713 lub osobisty w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni w sali nr 3.

Informacja o formach pomocy w sprawie:

 • IPD – pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego: 14 614 97 17, 14 614 97 26 lub 14 614 97 27;
 • staży: 14 614 97 14 lub 14 614 97 28;
 • szkoleń: 14 614 97 44 lub 14 614 97 45;
 • prac interwencyjnych: 14 614 97 30 lub 14 614 97 43;
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej: 14 614 97 19 lub 14 614 97 32.

[1] oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych

Poszukiwane osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej poszukuje specjalistów w zakresie surdopedagogiki, logopedii, neurologopedii oraz fizjoterapii do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych usługi powyższe muszą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania w/w zawodów. Ponadto osoby te muszą posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) warsztacie terapii zajęciowej;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do składania ofert. Termin składania ofert upływa z dniem 17.06.2024r.

Poniżej przedstawiamy zapytania ofertowe wraz ze wzorami ofert oraz wymaganymi załącznikami.

Zapytanie ofertowe 1 – surdopedagog
Zapytanie ofertowe 2 – logopeda
Zapytanie ofertowe 3 – logopeda
Zapytanie ofertowe 4 – neurologopeda
Zapytanie ofertowe 5 – fizjoterapeuta
Zapytanie ofertowe 6 – fizjoterapeuta
Zapytanie ofertowe 7 – fizjoterapeuta