Wszystkie wpisy, których autorem jest gopslipnicamurowana

Rehabilitacja społeczna w powiecie bocheńskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM prowadzi nabór uczestników do projektu „Rehabilitacja społeczna w powiecie bocheńskim”. Uczestnikami projektu są osoby posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Celem projektu jest rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością, poprawa ich funkcjonowania w społeczeństwie, zwiększenie ich samodzielności i aktywności. Wśród zaplanowanych działań znajdują się zajęcia uspołeczniające, arteterapia. zajęcia teatralne, terapia ruchem, trening porozumiewania się i komunikacji.

Więcej informacji na temat projektu w załączonym pliku.

Fundacja Auxilium – Projekt PFRON „Rehabilitacja społeczna w powiecie bocheńskim”

Informacja na temat świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej przypomina o rozpoczynającym się w dniu 1 października 2023r. nowym okresie świadczeniowym 2023/2024 dotyczącym funduszu alimentacyjnego oraz rozpoczynającym się w dniu 1 listopada 2023r. nowym okresie zasiłkowym 2023/2024 dotyczącym świadczeń rodzinnych. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego przyjmowane są od dnia 01.08.2023r. Osoby, które nie złożyły do tej pory wniosków na nowy okres zasiłkowy mogą to robić na bieżąco, aczkolwiek jedynie złożenie wniosku w miesiącu październiku (w przypadku funduszu alimentacyjnego) oraz w miesiącu listopadzie (w przypadku świadczeń rodzinnych) uprawnia do zachowania ciągłości w wypłacie świadczeń, tj. rozpatrzenia wniosku również za miesiąc listopad. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej GOPS w zakładce dokumenty do pobrania bądź do pobrania w siedzibie Ośrodka.

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, że prowadzi nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby:

 1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. Wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 2. Wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 3. Wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 4. Wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
1) zaświadczenie o niekaralności (https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego, https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web);
2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/pobierz-informacje-z-rejestru-sprawcow-przestepstw-na-tle-seksualnym, https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/);
3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

W związku z krótkim terminem przekazania wniosku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8 września 2023r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej. Więcej informacji nt. powyższego Programu można uzyskać pod nr tel.: 146852330 lub 146852350.

Załączniki:

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Karta zgłoszenia do Programu

Karta zakresu czynności

Klauzula RODO – Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Klauzula RODO – OPS

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje o możliwości uczestnictwa w webinarium online dla seniorów oraz ich opiekunów, organizowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Webinarium odbędzie się 4 września 2023r. w godz. 10:00-12:35 a jego tematyką będzie Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing. Celem webinarium jest zwiększanie świadomości wśród seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18

Poniżej materiały dot. webinarium:

Zał. 1 – Program webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów

Zał. 2 – Grafika – webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów

Zał. 3 – Tekst promujący webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Klauzula informacyjna dla uczestników i osób ich zgłaszających na seminaria w ramach projektu edukacyjnego CEDUR