Wszystkie wpisy, których autorem jest gopslipnicamurowana

Projekt socjalny „Czas na aktywność”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zaprasza wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w projekcie socjalnym „Czas na aktywność” dofinansowanym ze środków Wojewody Małopolskiego na realizację zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 60 lat i więcej. Jego głównym celem jest podniesienie jakości życia seniorów oraz ich samodzielności życiowej. W projekcie przewidziano uczestnictwo maksymalnie 40-stu osób. Rekrutacja uczestników prowadzona jest do dnia 12 kwietnia 2024. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

 • spotkanie z dietetykiem – edukacja żywieniowa osób starszych „Menu pod lupą”,
 • spotkanie z pielęgniarką dotyczące profilaktyki zdrowotnej seniorów,
 • warsztaty kulinarne prowadzone przez koło gospodyń wiejskich,
 • poradnictwo prawne dla seniorów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego,
 • zajęcia z psychologiem dbające o sprawny umysł seniora – „Trening funkcji poznawczych”,
 • pomoc w rekrutacji do projektu „Małopolski Tele-Anioł 2.0”,
 • poradnictwo socjalne dotyczące przysługujących seniorom świadczeń,
 • spotkanie z funkcjonariuszem Policji dotyczące zasad zachowania bezpieczeństwa oraz rodzajów oszustw kierowanych wobec osób starszych,
 • zajęcia ogólnorozwojowe z fizjoterapeutą – gimnastyka kręgosłupa,
 • spotkanie z książką w bibliotece,
 • prelekcja na temat profilaktyki schorzeń kręgosłupa prowadzona przez rehabilitanta/ fizjoterapeutę – „Rehabilitacja w życiu seniora”,
 • zajęcia z informatykiem zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu seniora,
 • integracja międzypokoleniowa – spotkanie seniorów z grupą dzieci i młodzieży podczas warsztatów wikliniarskich dekoracyjno-koszykarskich.

Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać pod nr telefonu 146852330 lub 146852350 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 bądź osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.

Poniżej do pobrania regulamin projektu, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz harmonogram działań planowanych do realizacji w ramach projektu.

Regulamin projektu ”Czas na aktywność”

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ”Czas na aktywność”

Oświadczenie uczestnika projektu ”Czas na aktywność” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Harmonogram działań planowanych do realizacji w ramach projektu ”Czas na aktywność”

Poszukiwany neurologopeda oraz fizjoterapeuta/rehabilitant

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej poszukuje osób do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych usługi powyższe muszą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: logopedy, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej i/lub fizjoterapeuty. Ponadto osoby te muszą posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) warsztacie terapii zajęciowej;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do składania ofert.

Poniżej zapytania ofertowe wraz ze wzorem oferty oraz wymaganymi załącznikami.

Zapytanie ofertowe – neurologopeda
Zapytanie ofertowe – fizjoterapeuta/rehabilitant