Wszystkie wpisy, których autorem jest gopslipnicamurowana

Zapytania ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż poszukuje logopedy oraz fizjoterapeuty/rehabilitanta do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapraszając jednocześnie do składania stosownych ofert. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych zapytaniach ofertowych.

 

Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty – logopeda

Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty- fizjoterapeuta / rehabilitant

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – kolejne zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż poszukuje kolejnej osoby do pracy na stanowisku asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Zgodnie z wytycznymi Programu usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego lub ustnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Usługi asystencji osobistej mogą między innymi polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu, wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych;
 2. wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych;
 3. wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 4. załatwianiu spraw urzędowych;
 5. wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Poniżej zamieszczono zapytanie ofertowe wraz z wymaganymi załącznikami.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do składania ofert. Termin składania ofert upływa z dniem 14 kwietnia 2022r.

Zapytanie ofertowe – asystent osobisty osoby niepełnsoprawnej

Informator dla uchodźców z Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej

siedziba:

Lipnica Dolna 25
32-724 Lipnica Murowana
tel.: 14 68 52 330
tel./fax: 14 68 52 350
e-mail: gops@lipnicamurowana.pl
adres skrytki ePUAP: /gopslipnica/SkrytkaESP

Strona internetowa: www.gops.lipnicamurowana.pl (uwaga: istnieje możliwość zmiany języka witryny na ukraiński, rosyjski lub angielski w prawnym górnym rogu strony)

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek
7:30 – 15:30

Pomoc w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej:

 1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wniosek do pobrania TUTAJ.

2. Świadczenia pieniężne i niepieniężne na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, m.in.:

 • posiłek dla dzieci i młodzieży przyznawany doraźnie, na czas nie dłużej niż 2 m-ce (na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej),
 • posiłek, produkty żywnościowe lub zasiłek celowy na żywność w przypadku gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia (na podstawie art. 39 albo art. 48b ust. 2 lub 4 ustawy o pomocy społecznej),
 • zasiłek okresowy,
 • usługi opiekuńcze,
 • praca socjalna,
 • poradnictwo specjalistyczne.

Mając na uwadze nowe regulacje dotyczące ograniczonego okresu pobytu obywateli Ukrainy w Polsce, świadczenia z pomocy społecznej mają charakter doraźny, krótkoterminowy, stanowiąc wsparcie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i zabezpieczając najpilniejsze wydatki bytowe: osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych, matek z małymi dziećmi.

 1. Uprawnienie obywateli Ukrainy do uzyskania wsparcia rodziny w formie usługi asystenta rodziny (w sytuacji pojawienia się trudności opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie).
 2. Świadczenia rodzinne w ramach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenie rodzicielskie.

Pomoc określona w punktach 2, 3 i 4 uzależniona jest od indywidualnej sytuacji i spełnienia przesłanek określonych w wymienionych ustawach.

 

Pomoc w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

 1. Świadczenie wychowawcze („500+”) na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 500,00 zł miesięcznie przysługujące na każde dziecko do dnia ukończenia przez niego 18. roku życia.
 2. Świadczenie „Dobry Start” na podstawie uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” w wysokości 300,00 zł raz w roku na dziecko/osobę uczącą się przysługujące w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Rodzinny kapitał opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 2021r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym w wysokości 500,00 zł lub 1000,00 zł miesięcznie przysługujące od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia.

Celem uzyskania w/w świadczeń konieczne jest posiadanie numeru PESEL, a w przypadku świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych również numer konta oraz adres e-mail.

Pomocy w wypełnianiu wniosków o w/w świadczenia oraz niezbędnych informacji dla uchodźców z Ukrainy udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej osobiście, telefonicznie pod nr 146852330 oraz 146852350 w dniach i godzinach pracy Ośrodka. Kontakt z Ośrodkiem w godzinach pracy możliwy również za pośrednictwem wiadomości SMS pod nr 537 205 780.

 

Pomoc w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni:

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
ul. Wojska Polskiego 3
32-700 Bochnia

Telefon/Fax:
14 61110510, 14 6111052, 14 6111053, 14 6111954

Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego 2022r. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy na takich samych zasadach jak obywatel Polski, z tym że rejestrować mogą się również osoby starsze, tj. kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia. Może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności. Informacji na ten temat udziela Powiatowy Urząd Pracy w Bochni.

Przedłużenie naboru wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz “Opieka wytchnieniowa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż przedłuża się nabór wniosków osób zainteresowanych do objęcia pomocą w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 oraz Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 do dnia 16.02.2022r.

Szczegółowe informacje poniżej:

Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

ZAŁĄCZNIKI: