Program „Czyste Powietrze” – zaświadczenia o dochodach

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” posiadania zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się. Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Gospodarstwo domowe tworzą:

1.osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

albo

2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Czytaj dalej Program „Czyste Powietrze” – zaświadczenia o dochodach

Obrazy Pana Andrzeja Rębilasa z Rajbrotu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej przedstawia niesamowity talent podopiecznego tut. Ośrodka uczęszczającego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie. Pan Andrzej Rębilas z Rajbrotu obdarowany został  niezwykłym talentem malarskim. Próbkę jego umiejętności można zobaczyć na poniższym filmie, na którym Pan Andrzej odtwarza fotografię Zakopanego, autorstwa Kuby Witosa.

Informacja o transporcie na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż dla mieszkańców tut. Gminy w siedzibie GOPS uruchomiony został telefoniczny punkt zgłoszeń POTRZEB TRANSPORTOWYCH na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Pod nr telefonu 537 205 780 mieszkańcy Gminy Lipnica Murowana mogą zgłaszać potrzebę transportu do punktu szczepień znajdującego się w SPGZOZ w Lipnicy Murowanej (Ośrodek Zdrowia), który udziela informacji na temat szczepień. Zgłoszenia potrzeby transportu można również dokonać pod nr tel. GOPS w Lipnicy Murowanej, tj. 146852330 lub 146852350 w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

 

UWAGA!

Transport (dowóz) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dotyczy tylko:
1) osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N albo odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
2) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.

Osoba, która będzie korzystała z dowozu (transportu) do punktu szczepień jest zobowiązana do:

  • przedłożenia stosownego(-ych) dokumentu(-ów), potwierdzających spełnienie przesłanek, o których mowa w punkcie 1 (np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS/KRUS wraz z informacją medyczną o swoim stanie zdrowia i aktualnych schorzeniach);
  • udowodnienia obiektywnych i niemożliwych do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w dotarciu do punktu szczepień, o których mowa w punkcie 2.

 

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej dokona weryfikacji zasadności zgłoszenia potrzeby transportu, który zapewnia Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej.

loading