Zmiana wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż uległ zmianie wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Aktualny wzór wniosku do pobrania TUTAJ.

Poszukiwana osoba do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej poszukuje osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
  2. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Usługi opieki wytchnieniowej polegają na czasowym odciążeniu uczestników w/w Programu od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa—edycja-2023.

Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty do pobrania TUTAJ.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o składanie ofert w tut. Ośrodku. Termin składania ofert upływa z dniem 28.04.2023r.

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium z Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych. Szczegółowe informacje o stypendium wraz z odnośnikiem do składania wniosku w postaci elektronicznej znajdują się TUTAJ.

Program Pomocy Dzieciom – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Podziękowania dla byłego Kierownika GOPS – Pani Marii Kurek

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Słowińska wraz z wszystkimi pracownikami tut. Ośrodka składa Pani Marii Kurek płynące z głębi serca i serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę, wszelkie wsparcie zarówno na płaszczyźnie życia zawodowego jak również prywatnego, a także profesjonalne i rzetelne kierowanie Ośrodkiem. Dzięki Pani bezgranicznej wiedzy oraz ogromnemu doświadczeniu, tak zawodowemu jak i życiowemu otwierała Pani drogę każdemu pracownikowi do rozwoju zarówno zawodowego jak również osobistego. Pani indywidualne i wnikliwe podejście do każdej rozwiązywanej sprawy dawało każdemu pracownikowi wzór do naśladowania.

Dziękujemy za miły czas spędzony z Panią, każdy uśmiech, którym obdarowywała Pani pracowników oraz Klientów Ośrodka, jak również za każde słowa krytyki, które były konstruktywne i pozwalały nam rozwijać się. Zapamiętana została Pani jako bardzo wartościowa osoba z ogromnym potencjałem i możliwościami. Pozostawiła Pani po sobie dobre wspomnienia, do których każdy pracownik powracał będzie z sentymentem.

Jednocześnie składamy najserdeczniejsze życzenia spełnienia najskrytszych marzeń, dalszych sukcesów w życiu prywatnym, dobrego zdrowia oraz wszystkiego co najlepsze na nowej drodze życiowej, którą będzie Pani kroczyć. Jeszcze raz za wszystko serdecznie Pani dziękujemy!

Kierownik oraz pracownicy
GOPS Lipnica Murowana

loading