Mapa strony

Menu główne

» Strona główna
» O jednostce
     » Statut
     » Regulamin Organizacyjny
» Kadra

» Kontakt

Menu dodatkowe

» Pomoc społeczna
     » Świadczenia pieniężne
     » Świadczenia niepieniężne
     » Pomoc państwa w zakresie dożywiania
     » Przyczyny udzielania pomocy
     » Wywiad „alimentacyjny”
» Świadczenia rodzinne
     » Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
     » Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka („becikowe”)
     » Świadczenie pielęgnacyjne
     » Zasiłek pielęgnacyjny
     » Specjalny zasiłek opiekuńczy
     » Świadczenie rodzicielskie
» Fundusz alimentacyjny
» Świadczenie wychowawcze „500+”
» Rządowy program „Dobry start”
» Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
     » Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
     » Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
     » Procedura „Niebieskie Karty”
» Karta Dużej Rodziny
» Karta Seniora
» Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
» Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
     » Podstawowe informacje
     » Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny wspierającej
     » Ankieta badająca opinię mieszkańców gminy na temat problemów w zakresie funkcjonowania rodzin z dziećmi
» Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
» Projekty socjalne
      » „Przemoc bronią ludzi słabych”
      » „Szansa na lepsze jutro”
      » „Siła tkwi w nas”
      » „Senior = Junior”
» Zakład opiekuńczo-leczniczy
» Akty prawne
» Dokumenty do pobrania
» Ważne adresy
» Na skróty
     » Kryteria dochodowe
     » Wysokości świadczeń i zasiłków
     » Dochody z gospodarstwa rolnego
     » Odpłatność za usługi opiekuńcze
     » Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze
» Zapytania ofertowe
» Ochrona danych osobowych
» Deklaracja dostępności

loading