Mapa strony

Menu główne

» Strona główna
» O jednostce
     » Statut
     » Regulamin Organizacyjny
» Kadra

» Kontakt

Menu dodatkowe

» Pomoc społeczna
     » Świadczenia pieniężne
     » Świadczenia niepieniężne
     » Posiłek w szkole i w domu
     » Przyczyny udzielania pomocy
     » Wywiad „alimentacyjny”
» Świadczenia rodzinne
     » Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
     » Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka („becikowe”)
     » Świadczenie pielęgnacyjne
     » Zasiłek pielęgnacyjny
     » Specjalny zasiłek opiekuńczy
     » Świadczenie rodzicielskie
» Fundusz alimentacyjny
» Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027
» Dodatek mieszkaniowy
» Przeciwdziałanie przemocy domowej
     » Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lipnica Murowana
     » Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy
     » Procedura „Niebieskie Karty”
     » Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Lipnica Murowana na lata 2023 – 2027
     » Ankieta na temat zjawiska przemocy domowej
» Karta Dużej Rodziny
» Karta Seniora
» Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
     » Podstawowe informacje
     » Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny wspierającej
     » Ankieta badająca opinię mieszkańców gminy na temat problemów w zakresie funkcjonowania rodzin z dziećmi
» Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
» Projekty socjalne
      » „Przemoc bronią ludzi słabych”
      » „Szansa na lepsze jutro”
      » „Siła tkwi w nas”
      » „Senior = Junior”
» Zakład opiekuńczo-leczniczy
» Akty prawne
» Dokumenty do pobrania
» Ważne adresy
» Na skróty
     » Kryteria dochodowe
     » Wysokości świadczeń i zasiłków
     » Dochody z gospodarstwa rolnego
     » Odpłatność za usługi opiekuńcze
     » Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze
» Zapytania ofertowe
» Ochrona danych osobowych
» Deklaracja dostępności

Pasek narzędzi ułatwień dostępu

loading