herb Gminy Lipnica Murowana

Świadczenie wychowawcze „500+”

Ważne zmiany w programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku:

Zniesienie kryterium dochodowego
Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, bez względu na dochód rodziny.

Uproszczona procedura
Nie będą wydawane decyzje administracyjne, a jedynie informacja. Osoba, której zostało przyznane świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o jego przyznaniu. Jeśli osoba nie podała we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mogła odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia wychowawczego.

Dłuższy czas wypłaty świadczenia
Nowy okres świadczeniowy Programu „Rodzina 500+” trwa od 1 lipca 2019 r. aż do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r. Począwszy od 2021 r., okres świadczeniowy na który przyznawane będzie corocznie świadczenie wychowawcze, będzie rozpoczynał się 1 czerwca i potrwa do 31 maja następnego roku. 

Dłuższy czas na złożenie wniosku
Rodzice mają aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie „500+” otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Zmiana dot. dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Świadczenie dla drugiego rodzica
W przypadku śmierci rodzica, któremu Rodzina 500+ było przy-znane, drugi rodzic może mieć prawo do tego świadczenia. Trzeba złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Dodatkowe wsparcie dla dzieci w placówkach
Wsparcie w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko otrzymają także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne i domy pomocy społecznej.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać w formie papierowej od 1 sierpnia 2019 r., zaś online od 1 lipca 2019 r.

Uzyskanie świadczenia na dziecko od 1 lipca 2019 r.:
• Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku od 1 lipca do 30 września 2019 r., czyli np. wniosek złożony we wrześniu, oznacza, że świadczenie zostanie przyznane od lipca.
• Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 września), prawo do świadczenia wychowawczego zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, czyli np. wniosek złożony w październiku 2019 r. – świadczenie zostanie przyznane od października.

Terminy wypłat przyznanego świadczenia:
• Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
• Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
• Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Jeden wniosek na wszystkie dzieci:
• Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września.)
• Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydłuża do 31 maja 2021 roku pierwszy okres na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku.

 

Jak można złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze?

1) osobiście w siedzibie tut. Ośrodka
2) wysyłka wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej
3) za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) → PUE ZUS
4) za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia → Emp@tia
5) za pośrednictwem bankowości internetowej w jednym z poniższych banków:
 • Alior Bank
 • Bank BGŻ BNP Paribas
 • Bank BPS S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie SA
 • Bank Millennium SA
 • Bank Ochrony Środowiska SA
 • Bank Pekao SA
 • Bank Pocztowy SA
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze
 • Credit Agricole Bank Polska
 • Euro Bank SA
 • Getin Noble Bank SA
 • ING Bank Śląski SA
 • Inteligo
 • mBank SA
 • Nest Bank S.A
 • PKO Bank Polski SA
 • Plus Bank S.A.
 • Raiffeisen Bank Polska SA
 • SGB-Bank SA oraz Banki Spółdzielcze SGB
 • Santander Bank Polska
 • T-Mobile Usługi Bankowe

 

 

 

Cel świadczenia wychowawczego

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.
do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

W jakiej wysokości przysługuje świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Kiedy świadczenie wychowawcze przysługuje w niepełnej wysokości?

W przypadku:
a) urodzenia dziecka,
b) ukończenia przez dziecko 18. roku życia
c) gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu.

W w/w przypadkach kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczenia wychowawczego na pierwsze (tj. najstarsze) dziecko

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie to przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Ile wynosi dochód z gospodarstwa rolnego?

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

W 2016 roku przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił 2577,00 zł, czyli 214,75 zł miesięcznie.

W 2017 roku przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił 3399,00 zł, czyli 283,25 zł miesięcznie.

Ile wynosi dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym?

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

Rok bazowy do ustalania prawa do świadczenia wychowawczego

W przypadków wniosków składanych od dnia 1 sierpnia 2018r. lub od dnia 1 lipca 2018r. w formie elektronicznej (tj. na okres świadczeniowy 2018/2019) rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2017.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Utrata i uzyskanie dochodu

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, ustalając dochód członka rodziny lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny utracił dochód z tych tytułów i W OKRESIE 3 MIESIĘCY, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Co oznacza utrata dochodu?

a) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
b) utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
f) utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
h) utrata świadczenia rodzicielskiego,
i) utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

j) utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Co oznacza uzyskanie dochodu?

a) zakończenie urlopu wychowawczego,
b) uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
i) uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące każdego członka rodziny;
2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

Jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Przypadki marnotrawienia świadczenia wychowawczego lub wydatkowania go niezgodnie z celem

W przypadku gdy osoby marnotrawią wypłacane im świadczenie wychowawcze lub wydatkują je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, w tym również w przypadku zbiegu prawa do świadczenia wychowawczego, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ właściwy oraz marszałek województwa mogą zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w celu weryfikacji tych wątpliwości.

Świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Co oznacza koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego?

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.

Wojewoda ustala czy w danej w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W przypadku ich wystąpienia to wojewoda wydaje decyzję. W przypadku nie wystąpienia przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego decyzję wydaje organ właściwy. Wypłaty świadczeń w obu przypadkach realizowane są przez organ właściwy.

Państwa, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

– państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania (z wyjątkiem Grenlandii i Wysp Faro), Estonia, Finlandia, Francja (także na obszarze Reunion, Martyniki, Gwadelupy i Gujany Francuskiej), Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Holandia, Polska, Portugalia (w tym na Maderze i Azorach), Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania w tym Gibraltar (zasady nie obowiązują natomiast na Wyspie Man i Wyspach Normandzkich),
– państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Liechtenstein i Norwegia, na podstawie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

– Szwajcaria, na podstawie umowy UE – Szwajcaria o swobodnym przepływie osób.

Przepisów tych nie stosuje się w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Więcej na temat programu „Rodzina 500+” można przeczytać na stronie http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus.

loading