Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej można ubiegać się o wydanie SKIEROWANIA do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD).

Pomoc w ramach w/w Programu kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej wyznaczonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz odpowiednim kryterium dochodowym:

  • 235% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 1.823,60 zł,
  • 235% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 1.410,00 zł.

Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, przekazywanych bezpośrednio osobom najbardziej potrzebującym na podstawie skierowania wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Produkty żywnościowe można odbierać w Magazynie żywności i odzieży w Bochni przy ul. Kolejowej 5A
w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7:30 – 11:30.

 

Kontakt z Zarządem Miejskim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bochni:
ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32–700 Bochnia
tel. 661 228 602

Szczegółowe informacje o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie Banku Żywności w Krakowie.

loading