Dodatek osłonowy

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje:
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2.100,00 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu tej ustawy nie przekracza kwoty 1.500,00 zł na osobę;
2) osobie, o której mowa wyżej, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza w/w kwoty, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu tej ustawy, czyli zasada tzw. „złotówki za złotówkę”.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku gdy osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o dodatek osłonowy

Wzór wniosku o dodatek osłonowy wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania na niniejszej stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Termin składania wniosków o dodatek osłonowy upływa z dniem 31.10.2022r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Wypełnione wnioski należy składać do tut. Ośrodka osobiście w godz. pracy Ośrodka, korespondencyjnie bądź w formie elektronicznej na adres ePUAP Ośrodka (/gopslipnica), podpisanych Profilem Zaufanym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Tut. Ośrodek przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku w tut. Ośrodku. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
1) 400,00 złdla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1.150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dodatek osłonowy wynosi rocznie:
1) 500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1.062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1.437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można dokonać pod adresem https://ceeb.gov.pl w przypadku posiadania Profilu Zaufanego bądź w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego ustalona zgodnie z zasadą „złotówki za złotówkę” jest niższa niż 20,00 zł dodatek ten nie przysługuje.

loading