Program „Czyste Powietrze” – wydawanie zaświadczeń o dochodach

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” posiadania zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się. Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo                                                                                             
 2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:

 1. rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe – opisane powyżej;
 2. gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane osoby fizycznej, oraz członków jej gospodarstwa domowego:

 1. imię i nazwisko;
 2. numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. adres miejsca zamieszkania;
 4. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu o ile je posiada.

Żądając wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10g, osoba fizyczna, o której mowa w ust. 10g, składa oświadczenie potwierdzające, że Narodowy Fundusz lub wojewódzki fundusz wymaga zaświadczenia w celu przyznania dofinansowania.

Zaświadczenia w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie w Gminie Lipnica Murowana są wydawane przez tut. Ośrodek. Dodatkowych informacji dotyczących uzyskania zaświadczeń można uzyskać pod nr tel. 14 68 52 350 lub 14 68 52 330 w godzinach pracy tut. Ośrodka.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach dla celów Programu „Czyste Powietrze” można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP pod adres: /gopslipnica.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia (wniosek dostępny również w zakładce „Dokumenty do pobrania”)

 

 

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronach :
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

https://www.gov.pl/web/klimat/czyste-powietrze

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://www.wfos.krakow.pl/

http://czystepowietrze.eu/

loading