Rządowy program „Dobry start”

Komu przysługuje świadczenie „Dobry start”?

Począwszy od  2019 r., wsparcie z programu „Dobry Start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020, przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Świadczenie przysługuje raz w roku:

1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – na dziecko;

2) osobom uczącym się.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:
1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przez niepełnosprawność w programie „Dobry start” rozumie się:
a) potrzebę kształcenia specjalnego,
b) potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
c) umiarkowany stopień niepełnosprawności,
d) znaczny stopień niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie „Dobry start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

W jakiej wysokości przysługuje świadczenie „Dobry start”?

Świadczenie przysługuje w wysokości 300,00 zł na dziecko.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia „Dobry start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia „Dobry start”.

Kiedy świadczenie „Dobry start” nie przysługuje?

Jeżeli:
1) dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (czyli tzw. „zerówka”).

Kiedy należy złożyć wniosek o świadczenie „Dobry start”?

1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
2. Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia

3. Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Jak można złożyć wniosek o świadczenie „Dobry start”?

1. osobiście w siedzibie organu właściwego
2. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia → Emp@tia
3. za pośrednictwem bankowości internetowej w jednym z poniższych banków:

Ważne informacje na temat świadczenia „Dobry Start”

1. Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.
2. Świadczenie nie podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

3. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start”.
4.  Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start” nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
5. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia „Dobry start”, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
6. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie „Dobry start” wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Nienależnie pobrane świadczenie „Dobry start”

1. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie „Dobry start”, jest obowiązana do jego zwrotu.
2. Za nienależnie pobrane świadczenie „Dobry start” uważa się:
a) świadczenie wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
b) świadczenie wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;
c) świadczenie wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.
3. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.
4. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów.
5. Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start”, może umorzyć kwoty nienależnie pobranego świadczenia łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

loading