Świadczenie wychowawcze „500+”

Ważne zmiany w programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku:

Zniesienie kryterium dochodowego
Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, bez względu na dochód rodziny.

Uproszczona procedura
Nie będą wydawane decyzje administracyjne, a jedynie informacja. Osoba, której zostało przyznane świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o jego przyznaniu. Jeśli osoba nie podała we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mogła odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia wychowawczego.

Dłuższy czas wypłaty świadczenia
Nowy okres świadczeniowy Programu „Rodzina 500+” trwa od 1 lipca 2019 r. aż do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r. Począwszy od 2021 r., okres świadczeniowy na który przyznawane będzie corocznie świadczenie wychowawcze, będzie rozpoczynał się 1 czerwca i potrwa do 31 maja następnego roku. 

Dłuższy czas na złożenie wniosku
Rodzice mają aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie „500+” otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Zmiana dot. dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Świadczenie dla drugiego rodzica
W przypadku śmierci rodzica, któremu Rodzina 500+ było przy-znane, drugi rodzic może mieć prawo do tego świadczenia. Trzeba złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Dodatkowe wsparcie dla dzieci w placówkach
Wsparcie w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko otrzymają także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne i domy pomocy społecznej.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.

Terminy wypłat przyznanego świadczenia:
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

 

 

Jak można złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze?

1) osobiście w siedzibie tut. Ośrodka
2) wysyłka wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej
3) za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) → PUE ZUS
4) za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia → Emp@tia
5) za pośrednictwem bankowości internetowej w jednym z poniższych banków:
 • Alior Bank
 • Bank BGŻ BNP Paribas
 • Bank BPS S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie SA
 • Bank Millennium SA
 • Bank Ochrony Środowiska SA
 • Bank Pekao SA
 • Bank Pocztowy SA
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze
 • Credit Agricole Bank Polska
 • Euro Bank SA
 • Getin Noble Bank SA
 • ING Bank Śląski SA
 • Inteligo
 • mBank SA
 • Nest Bank S.A
 • PKO Bank Polski SA
 • Plus Bank S.A.
 • Raiffeisen Bank Polska SA
 • SGB-Bank SA oraz Banki Spółdzielcze SGB
 • Santander Bank Polska
 • T-Mobile Usługi Bankowe

 

 

 

Cel świadczenia wychowawczego

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.
do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

W jakiej wysokości przysługuje świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Kiedy świadczenie wychowawcze przysługuje w niepełnej wysokości?

W przypadku:
a) urodzenia dziecka,
b) ukończenia przez dziecko 18. roku życia
c) gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu.

W w/w przypadkach kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

Jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przypadki marnotrawienia świadczenia wychowawczego lub wydatkowania go niezgodnie z celem

W przypadku gdy osoby marnotrawią wypłacane im świadczenie wychowawcze lub wydatkują je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, w tym również w przypadku zbiegu prawa do świadczenia wychowawczego, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ właściwy oraz marszałek województwa mogą zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w celu weryfikacji tych wątpliwości.

Świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Co oznacza koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego?

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.

Wojewoda ustala czy w danej w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W przypadku ich wystąpienia to wojewoda wydaje decyzję. W przypadku nie wystąpienia przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego decyzję wydaje organ właściwy. Wypłaty świadczeń w obu przypadkach realizowane są przez organ właściwy.

Państwa, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

– państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania (z wyjątkiem Grenlandii i Wysp Faro), Estonia, Finlandia, Francja (także na obszarze Reunion, Martyniki, Gwadelupy i Gujany Francuskiej), Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Holandia, Polska, Portugalia (w tym na Maderze i Azorach), Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania w tym Gibraltar (zasady nie obowiązują natomiast na Wyspie Man i Wyspach Normandzkich),
– państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Liechtenstein i Norwegia, na podstawie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

– Szwajcaria, na podstawie umowy UE – Szwajcaria o swobodnym przepływie osób.

Przepisów tych nie stosuje się w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Więcej na temat programu „Rodzina 500+” można przeczytać na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus.

loading